Aanvullend christelijk onderwijs

Als blijkt dat de identiteit van de school heel anders is dan de ouders voor hun kinderen wensen, kan het nuttig zijn dat de ouders zelf (een deel van) het onderwijs ter hand nemen.
In landen zoals België en Amerika geldt voor iedereen leerplicht, in Nederland geldt schoolplicht. Het verschil is dat in België de onderwijsinspectie bereid is ouders te helpen bij het opzetten van thuisonderwijs (zie thuisonderwijs), maar dat in Nederlandde inspecteur van het onderwijs aangifte zal doen wegens het plegen van een strafbaar feit. Vandaar dat Bijbel & Onderwijs geen voorstander is van thuisonderwijs, maar wel haar medewerking geeft aan aanvullend christelijk onderwijs door ouders en leraren.

Aan het artikel Positief christelijk onderwijs ontlenen wij de volgende mogelijkheden van aanvullend christelijk onderwijs. Dit aanvullend en/of corrigerend onderwijs kan variëren

Basisschool Voortgezet onderwijs
* Kinderboeken
* Bijbelse geschiedenis
* Wereldoriëntatie
* Gezond gedrag
* Natuur- en milieu-educatie
* Intercultureel onderwijs
* (Nederlandse) literatuur
* Godsdienstonderwijs
* Geschiedenis, economie
* Verzorging
* Natuurwetenschappen
* Muziek, projecten

Diverse activiteiten van `aanvullend onderwijs’
Om te beginnen, kan men plaatselijk een uitleenbibliotheek opzetten van goede kinderboeken. De personen die dit beheren moeten ook in staat zijn om kinderen te begeleiden, als zij boeken hebben gelezen die niet passen bij hun geloofsontwikkeling. Soms hebben kerken een eigen bibliotheek voor hun kinderen. Zo’n bibliotheek kan ook projecten begeleiden, bijvoorbeeld de Actie christelijke kinderboeken, die uitgaat van het Christelijk Lektuur Kontakt, samen met de Stichting Samenwerkende Christelijke Boekhandels en de Internationale BijbelBond

Kinderen begeleiden kan ook nodig zijn bij Bijbelse geschiedenis. Dit is niet eenvoudig, omdat de meeste in gebruik zijnde methoden het prille geloof van het kind in de richting stuwenvan de `vrije interpretatie’ die veel volwassenen aan de Bijbel geven. Voor een beoordeling van acht gangbare methoden voor bijbelonderwijs op de basisschool verwijzen wij naar onze ‘Beoordeling bijbelmethoden basisschool’, dat op ons kantoor als EDUkatern verkrijgbaar is.

Bij het voortgezet onderwijs vormen de godsdienstlessen de basis voor een verantwoorde wereldvisie en levensstijl, dus van `waarden en normen’. Met het oog hierop is de methode De Bijbel in de Basis hierop ontwikkeld, die eventueel thuis als tegenhanger van moderne en kritische godsdienstlessen van worden gebruikt.
De methode bestaat uit vier delen: WET/TORAH; EVANGELIE; PROFETEN; APOSTELEN; elk deel bestaat uit een tekstboek, een werkboek en een docentenhandleiding.

Voor datgene waarop men bij de overige vakken speciaal op moet letten, verwijzen wij naar onze Waardenwijzer voortgezet onderwijs.

Procedure

Wij richten ons op jeugd van christen-ouders, zodat althans voor deze jongeren de driehoek gezin/school/kerk intact blijft. In het algemeen geldt dat wij hiervoor liever geen nieuwe netwerken organiseren, maar het `aanvullend christelijk onderwijs’ inpassen in de bestaande structuren. Daardoor zal in de ene plaats één kerkgenootschap zich hiervoor inzetten en kan dit in een andere plaats interkerkelijk worden opgezet.
Deze extra-lessen buiten de school zullen bij voorkeur op zaterdagen of vakantiedagen worden aangeboden. Hiermee wordt niet alleen voorzien in een behoefte aan verantwoorde kennis, maar worden jongeren uit het `minderheidsdenken’ gehaald en bijeen gebracht met leeftijdsgenoten die op dezelfde golflengte zitten als zij.
Wij geven de voorkeur aan een interkerkelijke opzet, alleen al vanwege het minimum-aantal leerlingen dat nodig is om voor een verantwoorde pedagogisch-didactische aanpak (zoals het vormen van leeftijdsgroepen). Daarmee worden ook de sociale nadelen van home schooling omzeild.