Een nieuwe school in Deventer

Een evangelische school in Deventer

In Deventer start in 2011 een nieuwe school: een evangelische. Met de voorzitter van het bestuur is een gesprek geweest over het waarom van zo’n school. Uiteraard roept het een vraag op: Waarom een evangelische school, er zijn toch genoeg christelijke scholen in Deventer? Wie de noodzaak van een nieuwe school voor ogen heeft, zal duidelijk moeten maken waarin men zich onderscheidt van het algemeen christelijk onderwijs. De voorzitter van het bestuur is mevr. Elly Wehrmeyer, werkzaam geweest als leerkracht binnen het basisonderwijs en moeder van 2 jonge kinderen.

Waar hebt u uw opleiding gevolgd?
Dat was aan de prot. christelijke opleidingsschool voor kleuterleidsters in Groningen.

Bent u daarna naar het alg. christelijk onderwijs gegaan?
Dat klopt. Op de school waar ik stage liep, kwam een vacature vrij. Ik ben gevraagd of ik die wou invullen en zo kreeg ik tijdens mijn stageperiode in het laatste studiejaar al een gedeelte van mijn stage betaald om na mijn afstuderen de vacature volledig in te vullen.

Waar liep u tegenaan, toen u binnen dat onderwijs actief was?
Gods waarheid en de leugen liggen heel dicht bij elkaar en dat je bewust moet kiezen en liefde voor Gods Woord moet hebben om dat onderscheid te zien. Graag noem ik het volgende voorbeeld. Toen de methode ‘Veilig leren lezen’ in 1996 werd vernieuwd, zaten daar verhalen bij die angstaanjagend voor kinderen waren. Toen heb ik die verhalen aan de kant geschoven en van de woorden die de leerlingen bij de kernen moesten leren, heb ik mijn eigen verhalen bedacht: verhalen uit het hier en nu, uit het dagelijks leven van de kinderen die bij de belevingswereld aansloten. Zo heb ik met de methode gewerkt. Dat vond ik verantwoord.

Dat gaf geen moeilijkheden binnen het team?
Ik heb gecommuniceerd, dat ik vond dat de verhalen uit de leesmethode veel aandacht kregen en het leren van woorden minder aan bod kwam. Het gaf geen moeilijkheden binnen het team dat ik de verhalen veranderde. Enige opmerking was : “Ben je niet wat overdreven fanatiek?” Na een jaar kwam er een andere collega voor groep 3. Zij heeft de verhalen van mij overgenomen.

Was het vak lezen het enige vak dat bij u moeilijkheden gaf?
Later kwam ik op een school waar een godsdienstmethode was, waar de newage-gedachte dat de God van Israël gelijk is aan andere goden, in verwerkt was Ook toen heb ik weer liedjes veranderd en andere accenten in de Bijbelvertellingen gelegd. Ook was ik altijd erg alert op de school tv-programma’s. Ik nam ze eerst op en bekeek ze zelf alvorens ik besloot om ze aan de groep te laten zien.

U bent naar Deventer verhuisd. Hoe was de situatie met het christelijk onderwijs in deze plaats?
Heel divers. Omdat ik voor mijn kinderen een school zocht, belde ik naar een school voor informatie. Tijdens het gesprek zei de directeur: ‘Maar mevrouw u moet niet denken, dat we elke dag uit de Bijbel vertellen.’ Er was echter ook een school die jarenlang een duidelijke christelijke visie had uitgestraald. Wat o.a een belangrijke erfenis van de voormalige directeur van die school is geweest, zijn de oudergebedsgroepen die hij opgestart heeft.

U bent gekomen tot een poging om het evangelisch onderwijs in Deventer gestalte te geven. Hoe ging dat in zijn werk?
Ik had in een krantenbericht gelezen, dat er een informatie-bijeenkomst voor evangelisch onderwijs was. Ik wist van het bestaan van de Evangelische Hogeschool, maar zouden er ook evangelische basisscholen zijn? Helaas ging die bijeenkomst niet door, maar een jaar later was ik in datzelfde gebouw om op zondag een samenkomst te bezoeken. Ik kwam in gesprek met de voorganger die mij in contact bracht met de initiatiefneemster voor dat onderwijs , Katerina Banjo. Zij, zo vertelde ze mij, was door het Platform Evangelisch Onderwijs Nederland benaderd. Dit platform had berekeningen laten maken in welke steden qua prognoses van leerlingenaantallen evangelisch onderwijs mogelijk was. Dat was ook in Deventer het geval. Er zijn informatie-avonden voor ouders belegd waarna zij een intentieverklaring konden invullen. Daarna is een aanvraag ingediend op grond van  de prognose-berekening. Helaas werd die door het ministerie afgewezen. Tegelijk met onze aanvraag had de islamitische school er ook één ingediend en die had naast de prognose-berekening ook een directe meting laten uitvoeren. Die meting wordt door een onafhankelijk instituut verricht en het onderzoekt dan het belangstellingspercentage van de scholen die zich onderscheiden naar een levensbeschouwelijke richting.

Hoe staat de gemeente Deventer tegenover het initiatief?
In eerste instantie begreep de gemeente dit niet goed en ze was ook niet lovend voor het initiatief. Nu we uiteindelijk van het ministerie toestemming hebben, werkt ze heel goed met ons mee.

Wat is eigenlijk het hoofdmotief om een dergelijke school in Deventer te starten?
We willen heel graag vol passie het evangelie brengen, omdat we denken dat het evangelie een kracht Gods is tot behoud voor een ieder die gelooft. We willen ons er niet voor schamen. Integendeel, we willen dat evangelie graag overbrengen.

Het is nu 2010. Wanneer wordt de school gerealiseerd?
We hebben een jaar genomen om de school te starten. Na de toestemming zijn we aan de slag gegaan. We zijn nu bezig met het werven van een directeur. Er komen informatie-avonden voor ouders om duidelijk te maken waar de school voor staat en dan gaan we ook de leerling-inschrijving starten. Op grond van het aantal leerlingen weten we dan hoeveel leerkrachten we kunnen benoemen. Het inhoudelijk methodes bekijken kan dan ook beginnen.

Een goed uitgangspunt: het inhoudelijk methodes bekijken. Kunt u daar wat meer over zeggen?
Bij het evangelisch onderwijs worden de methodes bekeken, omdat er geen on-Bijbelse invloeden in de school mogen komen. Daarnaast zullen we afstand nemen van allerlei trends en hypes die via tv en internet op de kinderen afkomen. De achtergronden zullen we moeten kennen om de ouders daarover te informeren. Het ligt voor de hand dat leerlingen dan ook niet materiaal van zo’n hype naar school mee mogen nemen.

Wij kunnen niet werken met methodes waarin bijv. hekserij en tovenarij voorkomen. We zien dat niet als leuke fantasieverhaaltjes, maar achter dit gedoe zit een geestelijke wereld en die willen we niet promoten. Aan de kinderen zal wel uitgelegd worden waarom we dergelijke verhalen niet in de boeken willen.

Waar zullen jullie op letten bij de aanname van personeel?
Voor ons is belangrijk dat leerkrachten God als Vader  kennen en de Here Jezus als hun Verlosser. Ze zullen liefde voor Gods Woord moeten hebben en dat het Woord gezaghebbend voor hun leven is. Inzicht in Bijbelse principes is noodzakelijk, zodat ze vragen van leerlingen goed kunnen beantwoorden. Daarnaast is het uiteraard van belang dat ze goede pedagogische en didactische kwaliteiten hebben om een goede school neer te zetten

Hoe ziet jullie bestuurssamenstelling er uit? Hebben jullie daar een bepaalde visie op?
Evangelische scholen zijn geënt op de evangelische levensbeschouwing. Ze zijn niet kerkgebonden. Binnen het bestuur willen we graag dat personen uit diverse gemeentes zitting hebben. We hebben op ’t ogenblik 2 leden uit evangelische gemeentes, 1 lid komt uit een baptistengemeente en 2 uit de voormalige chr. ger. kerk.

De leden van het bestuur komen uit diverse gemeentes. Loopt alles van een leien dakje?
De grootste strijd was de toestemming. We hebben 2 keer een aanvraag ingediend. De tweede aanvraag hebben we ondersteund met een krantenbericht over de uitslag van het onderzoek dat gelijktijdig met onze eerste aanvraag was verricht. Het  bleek namelijk dat we daaruit rolden met een percentage van 2,1 dat is omgerekend op het totaal aantal leerlingen in Deventer 210 leerlingen. We zijn gesteund door zaken die je van te voren niet bedenkt. Momenteel zijn er naast het bestuur 2 werkgroepen actief. Eén die ons ondersteunt bij praktische zaken met name op het gebied van promotie en een werkgroep financiën Daarnaast werken we met contactpersonen in de diverse gemeentes

Is er al een lokatie bekend?
Nee, die is er nog niet. De gemeente is druk voor ons bezig en het is mogelijk dat bij het verschijnen van het magazine de lokatie bekend is.

Begint de school gelijk met alle groepen?
We bieden alle groepen aan. Je kunt je voorstellen, dat je in de hoogste groepen minder leerlingen hebt dan in de onderbouw-groepen.

Een dergelijke school is in een stad makkelijker te realiseren dan in een dorp. Welk advies hebt u voor ouders in een dorp die ook met u door aangegeven problematiek hebben te maken?
Daar heb ik veel over nagedacht. Nu woon ik in deze stad en het is makkelijker om een school te starten, omdat je relatief gezien veel potentiële leerlingen hebt. Zo moeten wij na 5 jaar 208 leerlingen hebben. In een dorp is daarom schoolstichting niet mogelijk. Ouders wil ik daarom adviseren om actief in de school te zijn. Helpende handen worden erg gewaardeerd. Zo kunnen ouders respect afdwingen. Als ze daarnaast hun mening ventileren, kan dat van invloed zijn op de keuzes die onderwijsgevenden maken. Ouders hebben geen autoriteit binnen de school, maar kunnen bij de keuze van methodes aan de bel trekken om zo de leerkrachten ‘bij de les te houden’. Ouders dragen voor de opvoeding van hun kinderen wel de eindverantwoordelijkheid. Dat zullen onderwijsgevenden moeten erkennen en respecteren. Denk ook aan gebedsgroepen Ouders kunnen het initiatief nemen om voor de school te bidden.

U bent bewogen. Wat is uw persoonlijke passie?
Als moeder wil ik graag dat onze kinderen weten waar zij hun troost, kracht en vrede vandaan kunnen halen. Wie de Wegbereider voor hun verlossing is. Als ik weet, dat onze kinderen de Here Jezus kennen, dan leef en sterf ik anders. Ik wil graag dat mijn kinderen ook op school opgevoed worden vanuit Gods liefde en waarheid. Als de school een duidelijk onderscheid maakt tussen licht en duisternis, helpt dat mijn kinderen bij het maken van goede keuzes.