Ieder mens is waardevol

Dit leskatern is bedoeld als bijdrage tot begrip voor en implementatie van de waarden en normen die ten grondslag liggen aan onze Europese culturen. Incl. 19 creatieve opdrachten en een register van termen.

‘Ieder mens is waarde(n)vol’
leskatern voor het voortgezet onderwijs

Dit leskatern is bedoeld als bijdrage tot begrip voor en implementatie van de waarden en normen die ten grondslag liggen aan onze Europese culturen.
Incl. 19 creatieve opdrachten en een register van termen.

1. Inleiding

2. Waarden en normen?
2.1 Wat zijn waarden en normen?
2.2 Verschillen in waarden en normen

3. Waar komen waarden en normen vandaan?

4. Wat kan er misgaan met waarden en normen?
4.1 Bezinning op waarden en normen
4.2 Negatieve waarden en normen
4.3 Fundamentalisme verstoort het evenwicht
4.4. De betekenis van ‘sociaal kapitaal’

5. Wat zijn christelijke waarden en normen?
5.1 Respect: waarvoor en voor wie?
5.2 Het Oude en het Nieuwe Testament
5.3 Bijbelse waarden en normen’: hieronder nader uitgewerkt

5.4 Van deze normen afgeleide waarden:
5.5 Samenhangend geheel

6. Eindopdrachten

7. Woordenlijst


Eindopdracht 19:

Groepsopdracht: het houden van een interview met vragen over waarden en normen. Het is de bedoeling dat je met een groepje van vier deze opdracht gaat uitvoeren. In twee koppels van twee interview je een christen en een niet-christen.
Je gaat hierbij als volgt te werk:

1.    Bedenk samen een aantal goede vragen die te maken hebben met het onderwerp normen en waarden.

2.     Kies twee verschillende personen uit waaraan je dezelfde vragen wilt stellen: een christen en een niet-christen.

3.     Maak een afspraak met hen.

4.     Neem het interview af en neem het op met een cassetterecorder.

5.     Werk de antwoorden uit en vergelijk ze met de resultaten van het andere koppel.

6.     Maak hiervan een groepsverslag.


5.3 Bijbelse waarden en normen

Gelet op het voorafgaande kunnen wij nu vervolgens een model van Bijbelse waarden geven. Deze geven ons de bouwstenen van een Bijbels mens- en wereldbeeld. Dit beeld wordt opgebouwd vanuit de drie kenmerken van Gods goedheid:
Dit zijn Heiligheid , Liefde en Waarheid.

Deze kenmerken komen overeen met de drie zogenaamde ambten van Jezus Christus:
Koning, Priester en Profeet

Als je uitgaat van het kenmerk heiligheid noemen we als waarden: gerechtigheid en gezag.
Afgeleide normen kunnen hierbij zijn: rechtvaardigheid en respect.

De waarden van het kenmerk liefde kunnen zijn: barmhartigheid, verantwoordelijkheid en vrijheid. Als normen kun je noemen: begrip voor de ander, tolerantie en herkansing.

Tenslotte de waarden bij het kenmerk waarheid zijn o.a.: betrouwbaarheid, voorzichtigheid, onderscheiden. De normen hierbij zijn o.a. eerlijkheid, zelfbeheersing en hoop.

Deze Bijbelse waarden hebben, aangevuld met enkele humanistische waarden, onze westerse cultuur gevormd. Wij kunnen deze kort samengevat terugvinden in de Tien Geboden en deUniversele Verklaring van de Rechten van de Mens.
Uit deze waarden kunnen wij dan maatschappelijke normen afleiden.

Opdracht 13:
Lees de 30 artikelen van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (www.uno.be/uvrm.htm)

a. Wat is je mening over deze Verklaring:

o      in strijd met de Bijbel, speciaal artikel . . . . .

o      aanvullend op de Bijbel, speciaal artikel . . . .

b. Geef – op grond van recente berichten – aan welk(e) artikel(en) van deze Verklaring worden geschonden in

o      Nederland

o      een ander Europees land

o      een buiten-Europees land

Licht je antwoord met voorbeelden toe.

c. Vind je dat ‘Bijbelgetrouwe’ christenen alle artikelen van de Verklaring kunnen onderschrijven? Waarom wel? Welk(e) artikel(en) niet?

d. Hoe denk je dat dit ligt voor ‘korangetrouwe’ moslims?
Waarom wel? Welk(e) artikel(en) niet?