Bidden moslims en christenen tot één God?

Enkele titels uit de brochure:

· De islam – een religie van werkgerechtigheid
· Allah – de totaal andere
· Allah – géén Vader
· Allah – géén Zoon
· Allah – geen Heilige Geest
· Meer bijbelse nuchterheid

Een gedeelte uit de inhoud (blz. 8 en 9):

Allah – een anti – christelijke geest

Wij hebben gezien dat de Allah van de islam het Zoonschap Gods van Jezus Christus en Diens kruisdood consequent afwijst.
De Bijbel geeft ons de geestelijke richtlijn om de geesten te kunnen onderscheiden en wel in 1 Joh. 2: 21 – 23: “Wie is de leugenaar dan wie loochent, dat Jezus de Christus is?

Dat is de antichrist die de Vader en de Zoon loochent.
Een ieder die de Zoon loochent, heeft ook de Vader niet.
Wie de Zoon belijdt, heeft ook de Vader.”

Wij moeten deze verzen grondig op ons laten inwerken en ons door Johannes, de apostel van Gods liefde,
de waarheid over de islam laten gezeggen.
De Vader van Jezus Christus zal de echte engel Gabriël niet naar Mohammed in Mekka sturen om hem 17 maal te dicteren dat Hij, God,
geen Zoon heeft – nadat Hij ongeveer 600 jaar daarvoor Gabriël naar Maria in Nazareth had gezonden om haar mee te delen dat het Kind,
dat door de Heilige Geest in haar verwekt wordt, Zoon van Allerhoogste genoemd zal worden resp.
Zoon van God is (Luk. 1: 32, 35). Zulke openbaringen (aan Mohammed) kunnen niet van God komen.
“God was in Christus de wereld met Zichzelf verzoenende door hun hun overtredingen niet toe te rekenen” (2 Cor. 5: 18, 19).
Hoe kan Mohammed dan zeggen dat de engel Gabriël hem bijgebracht heeft dat Jezus nooit is gekruisigd?
Bovendien staat in de koran: “De christenen zeggen dat Christus de Zoon van God is …….Allah moge hen doodslaan!”(9: 29 – 30).
Zolang dit vers in de koran staat, is iedere dialoog met moslims “als leden van een gelijkberechtigde Abrahamitische religie” een farce!