Twee gezichten, één islam

Deze pagina verwijst naar het boven genoemde boek. Het is bedoeld om mensen, die met de islam geconfronteerd worden, op compacte wijze te informeren over het ontstaan, het wezen en de dynamiek van de islam, zowel voor haar aanhangers als voor de “ongelovigen”.

 

Hoe gaan moslims om met westerse begrippen als democratie, tolerantie en emancipatie?
Hoe gaan niet-moslims om met hun historisch gegroeide waarden en normen?
Is de moraal van het Westen bedreigend voor de islam?
Zullen alle moslims zich herkennen in de uitingen van de Arabisch-Europese Liga?
Zo niet, wie vertolken dan hun opvattingen?
Kunnen niet-moslims in een moslimland een beroep doen op de
Universele Verklaring van de Rechten van de Mens?
Mogen moslims kritisch denken, of zijn ze dan geen goede moslims meer?

Iedere dag horen, zien of lezen wij wel politiek-geladen uitspraken.
Wie heeft er nu eigelijk gelijk en wat moeten wij hier nu mee?
Al die politieke uitspraken komen voort uit de religie van de moslims, de islam.

Hoe staan de moslims tegenover de Joden en de christenen?
Is de Allah van de moslims dezelfde als de God van de christenen?
Kennen zij eigenlijk wel hun eigen heilige boeken: de Bijbel en de Koran?
Hoe gaan zij dan om met uitspraken zoals:
Soera 4:171, Immers de Masih, Isa zoon van Marjam is slechts de boodschapper van Allah en Zijn Woord, hetwelk Hij geworpen heeft op Marjam, en een Geest van Hem. Immers Allah is een enig god; ver is het van Zijn Lofprijzing dat Hij kinderen zou hebben.
Johannes 14:6 “Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.”

Waarom is dit boek ook belangrijk voor moslims?
Moslims in de westerse landen leven tussen twee culturen. Op school worden zij gestimuleerd tot zelfstandig, kritisch denken. Thuis hebben zij te maken met hun eigen, autoritaire cultuur. Wat moeten zij daar nu mee? In verzet komen tegen de eigen cultuur of juist tegen de cultuur van het gastland? Of moeten zij een dubbele persoonlijkheid ontwikkelen?

In 1991 schreef bisschop Zegers al naar de BBC: “Vanaf het eerste begin heeft het Westen de islam grondig bestudeerd, zodat ze er meer van afweten dan de mensen van de islam zelf. . . Het wegen van feiten, de vrijheid van denken wordt in de islamitische landen belemmerd, ja zelfs als godslastering beschouwd.”
Drs. Youssef Azghari is publicist en docent aan de Brabantse Hogeschool en stelt als Marokkaanse Berber het dilemma van de tweede en derde generatie scherp aan de orde. Hij houdt best van sprookjes, maar gelooft allang niet meer in het multiculturele sprookje dat beide culturen verrijkend op elkaar zouden inwerken? Zijn conclusie luidt dat “het vroeg leren zelfstandig te denken op termijn de enige weg is om de eigen rem op vooruitgang op te heffen en de emancipatie van allochtonen te stimuleren.”
Niet iedereen zal op de hoogte zijn van het advies dat de Koran geeft aan mensen die moeite hebben dit boek te begrijpen: “En als gij over hetgeen Wij tot u hebben neergezonden twijfelt, vraagt dan degenen die het Boek voor u hebben gelezen. Inderdaad, de waarheid is van uw Heer tot u gekomen; behoor daarom niet tot de twijfelaars.” (Soera 10:94)
In de uitleg van deze tekst wordt verwezen naar voor-islamitische boeken, dus met name de Bijbel en worden Joden en christenen genoemd als raadgevers van moslims en als uitleggers van de Koran.

Hieronder volgen de titels van de dertien hoofdstukken uit het boek:

Inleiding

1. Kennismaking met de islam
De vijf zuilen van de islam;
Stromingen binnen de islam

2. Mohammed, de boodschapper van Allah
Wijd en zijd vermaard en ……..gevreesd

3. Allah, de god van de moslims
Vereren Joden, christenen en moslims dezelfde God?

4. De Koran en andere bronnen van de islam
Is de Koran door Allah ingegeven?

5. Oorlog en vrede in de islam
Is de islam een tolerante religie van vrede?

6. Opmars van de islam in Europa
Twee gezichten van de geschiedenis

7. Kennis en wetenschap bij de islam
Kritisch denken als verzoeking tot afvalligheid

8. Het moslimgevoel: een zaak van eer
Wat weegt er zwaar op de balans van macht en eer?

9. De positie van de vrouw in de islam
Zijn moslima’s bevoorrecht boven andere vrouwen?

10. Gematigde moslims, een paradox?
Hoe staat de Euro-islam tegenover de sjaria?

11. Zin en onzin van de dialoog
Dialoog en integratie – in welke richting?

12. Met onbekende bestemming
Onzekerheid over hemel en hel

13. Moslims en het Evangelie
Zekerheid van de verlossing door Jezus Christus

Bijlagen
Database van artikelen
Register van Arabische termen
Verwijzing naar diverse websites

In de webshop van de site Bijbel & Onderwijs zijn ook nog andere publicaties over de islam.