Verklaring van Ibn Warraq aangaande de World Trade Center gruwel

Ibn Warraq is de schrijver van het boek “Waarom ik geen Moslim ben”

Morele woede is gepast en gerechtvaardigd, zo ook de eis van straf wat enorme hoeveelheid barbaristische daden van 11 September aangaat. Maar een beschaafde samenleving kan zich geen aanval uit blinde woede op aanwezige Moslims en Arabieren permitteren. Niet alle Moslims en Arabieren zijn terrorist. Evenmin zijn zij betrokken in de verschrikkelijke gebeurtenissen van die Dinsdag. De politie bescherming voor individuele Moslims, en Moskeeën en instituten moet worden aangescherpt.

Daarentegen net doen of Islam niets met terrorisme van dinsdag te maken heeft betekent het moedwillig en constant misintrepe teren en negeren van duidelijke feiten. Zonder Islam, slaat de lange termijn strategie en de persoonlijke daden en gewelddadigeheden van Osama Bin Laden en zijn volgelingen nergens op. Het Westen moet hen leren begrijpen om met hen te kunnen omgaan en de fouten van het verleden te kunnen vermijden. We staan tegenover Islamitische terroristen en daarom moeten we alle Islamitische onderdelen in aller ernst nemen! Westerlingen in het algemeen, Amerikanen in het bisonder begrijpen de hartstocht niet en de godsdienstige en de anti-Westerse Islamitische-terroristische overtuiging niet! Deze door god vergiftigde fanatiekelingen gooien in alle blindheid hun levens weg, omdat zij als martelaren in de Heilige Oorlog tegen de ongelovigen het paradijs met 72 maagden in de wacht slepen. Jihad is een Heilige Oorlog tegen hen die niet in de zending van de profeet Mohammed geloven.`Het is een religieuze plicht die op Koran en in de traditie is gebaseerd, een goddelijke instelling.En in het bisonder als vreugdevol doel gezien wordt de Islam te verspreiden en het kwaad van de Moslims te weren

!!! De wereld is in twee gebieden verdeeld, Dar al-Islam en Dar al-Harb. Het laatst genoemde het land der Oorlogsvoering*1 als het land aan de ongelovige toebehoort en niet aan de Islam onderworpen is. De Dar al-Harb wordt de Dar al-Islam, het land van de Islam, de uitvaardiging van de Islamitische verordeningen. Het totaal karakter van de Islam komt nergens zo goed uit de verf als in het begrip Jihad, Heilige Oorlog wiens uiteindelijke doel is de hele wereld te overwinnen en het aan het enige ware geloof te onderwerpen, aan de Wet van allah. De Waarheid is ALLEEN aan de Islam gegeven. Buiten de Islam is er geen verlossing.MOSLIMS MOETEN IN DE NAAM VAN ALLAH VECHTEN EN DODEN!

We lezen in koran 9 vers 5-6 (note: sommige Korans hebben een iets andere vers indeling met Koran bedoel ik surah, hoofdstuk.) “Doodt hen die andere goden naast God stellen waar ook je ze vinden kan.

Koran 9:76 “Zij die geloven vechten in de zaak Gods”
Koran 8:39-42 “Zeg tot de ongelovigen:Als zij afzien van hun ongeloof, wat nu voorbij is zal vergeven worden, maar als zij tot het gene zullen wederkeren, dan hebben zij nu al de verdoemenis der oudheden! Vecht dan tegen hen tot de strijd is neergelegd, en de godsdienst geheel God toebehoort”
Zij die voor de enige echte godsdienst Islam vechten,worden in het toekomende leven overvloedig beloond.
Koran 4:74 “Laten hen die voor de zaak Gods vechten die het leven van deze wereld inruilen voor wat komen zal voor wie dan ook die op de Weg Gods vecht of hij gedood is of overwint, wij zullen hem flink belonen.”
Wat zouden wij verder van deze ongelukkige verzen in Koran kunnen maken?

Foltering voor de ongelovigen 4:56
Alleen Islam is aanvaardbaar 3:85
Geen vriend van buitenstaanders 3:118
Geen vrienden van Joden,Christenen 5:51
Geen vriendschap met ouders/bloedverwanten als die ongelovig zijn 9:23
Vecht tegen de ongelovigen 9:123 doodt de ongelovigen 4:89
Anti semitische (Joodse) verzen 5:82
God als Samenzweerder 8:30
Het doden van afgodendienaars 9:5 *2
Afgodendienaren zijn onrein alleen omdat ze afgodendienaren zijn 9:28
Ongelovigen dwingen belasting te betalen 9:29
De foltering der Hel 44:43-58
Iedereen behalve Moslims/Christenen/Joden/Sabeeers zal naar de hel gaan. 2:62 5:69

Werp TERREUR IN DE HARTEN, HAK IN OP DE HALSEN EN HOUWT DE VINGERTOPPEN DER ONGELOVIGEN AF! 8:12
hak in op de halsen der ongelovigen 47:4
Hevige bestraffing voor atheïsten 10:4/ 5:10,86
Hevige bestraffing voor hen die niet geloven* 3, 22:19-22/ 72:23 /98:6
Bestraffing der ongelovigen hierna 17:10
Bestraffing voor het verwerpen van het geloof 3:91
Ongelovigen gaan naar de hel 4:140/7:36/ gedeeltelijke gelovigen gaan ook naar de hel 4:150,151
Sadistische bestraffingen 56:42-43
Bestraffing voor afvalligen 16:106/ 3:86-88/3:90/4:137
Bedreiging en straf bij het niet ten oorlog gaan 9:38-39/ 48:16
God maakt iemand zondiger zodat Hij hem meer bestraffen kan 3:178
Het moedwillig voorkomen dat ongelovigen de waarheid leren kennen 16:45,46
Het is God die veroorzaakt dat mensen dwalen en Hij straft hen ervoor. 17:97
God zou kunnen leiden als Hij daarvoor koos, maar Hij deed het niet 6:35
Bedoeling hen te misleiden waar Hij behagen is heeft 14:4
Moedwillige misleiding van sommigen 16:93
God veroorzaakt dat mensen dwalen 4:143: 7:178
God misleidt mensen 4:142

Het is nu werkelijk tijd voor ons die in het Westen leven en vrijheid van mening genieten om onversaagd en zonder pardon de leerstellingen van deze fanatici onderzoeken, met daarbij de Koran met zijn goddelijke gewelddadige bestraffingen. We zouden zonder pardon het leven van de profeet moeten onderzoeken, die zich niet van politieke aanslagen distantieerde, die voor de afslachting der Joden verantwoordelijk was.

Ah, maar U verwart de Islam met Islamitische fundamentalisme. De werkelijke Islam heeft niks met geweld van doen (Een apologetisch islamitische argument)
Antwoord: Er kunnen best gematigde Moslims zijn, maar de Islam an Sich is niet gematigd. Er bestaat geen verschil tussen Islam en Islamitische fundamentalisme: in het uiterste geval is er verschil van gradatie maar niet maar niet wat de aard betreft. Alle fundamentalistische Islamitische leerstellingen zijn uit de Koran de Sunna en de Hadith. Islamitisch fundamentalisme is totalitair van samenstelling Door Moslim juristen uit duidelijke omschreven fundamentele Islamitische teksten

Fundamentalisten hebben een grotere logica en samenvatting dan de z.g. liberale gematigde Moslims. Zij hebben de basis geschapen voor van een radicale utopische ideologie die als doelstelling heeft om het kapitalisme en de democratie te vervangen als regerende wereld orde De Islamitische haat tegen Amerika die ver weg te vinden is (b.v. Nigeria,Afghanistan) van het Isralisch/Arabisch conflict kan niet verklaard worden uit dat conflict. Een Palestijn die betrokken is in de bomaanslag op het WTC zou als een martelaar gezien van de Palestijnse zaak gezien worden, zelfs meer dan dat, als Islamitische martelaar.

“Ah maar Islamitische fundamentalisme is als iedere andere soort van fundamentalisme, men moet er geen duivels karakter aan geven.Het is het gevolg van politiek, sociaal ongenoegen. Het moet uit politieke, niet godsdienstige verhoudingen verklaard worden.
Antwoord: Er is een enorm verschil tussen Islamitische fundamentalisme en iedere andere soort van hedendaags fundamentalisme. Het is waar dat Hindu-, Joods-, en Christelijk fundamentalisme voor gewelddadigheden verantwoordelijk zijn geweest, maar deze zijn beperkt gebleven in bepaalde landen of streken. Islamitische fundamentalisme heeft een wereld karakter: onderwerping van de hele wereld aan de alles omvattende Sharia, Islamitische Wet, een fascistisch systeem van dictatorschap, ontworpen om elke daad van ieder individu aan banden te leggen. Noch Hindoes noch Joden proberen de wereld te bekeren tot hun godsdienst. Christenen zijn betrokken in bekeringsdrang maar gebruiken niet langer geweld of internationaal terrorisme om bij hun woorden kracht bij te zetten.

Alleen de Islam behandelt ongelovige als minderwaardige wezens. Die bestemd zijn onder wereld heerschappij te stellen.
Islam rechtvaardigt elk middel omdat uiteindelijk te bereiken het vestigen van een Islamitische wereld.
*1 Als het land der ongelovige oorlogsgebied is dan zijn alle oorlogshandelingen geoorloofd en is de aanval op het WTC geen misdaad maar een oorlogshandeling! Het betekent het verdrijven van het kwaad en mag dus niet als misdaad beschouwd worden.
*2 De Christenen zijn afgodendienaren omdat zij zeggen dat Jezus de Zoon van God is en daarmee een meergodendom aanhangen de Vadergod de Moedergod (Maria) (Moeder van God) en Jezus (de Zoon God) drie goden Daarom is het goed het kwaad uit te roeien.
*3 Dwz. die niet in Mohammed geloven en zijn boodschap.

Islamitische fundamentalisten ronselen onder Moslim bevolkingen zij beroepen zich op de Islamitische godsdienstbelijdenissen, en ze motiveren hun rekruten met Islamitische leerstellingen uit de Koran. Armoede in Brazilië of Mexico heeft niet tot Christelijk fundamentalisme terreurdaden op wereldschaal bijgedragen.Islamieten zijn tegen, wat zij zien als Westers materialisme.Hun keus is duidelijk Islam of Jahiliyya.De laatst genoemde uitdrukking is van begrip veranderd bedoeld wordt Moderne stijl Jahiliyya, van moderne democratische, geindustrialiseerde Europesche- en Amerikaanse gemeenschappen waar de mens liever onder de heerschappij van de mens staan dan van Allah. Ze verwerpen geheel de Westerse waarden wat zij als de vergiftiging van de Islamitische cultuur voelen. Dus is het niet alleen de economie, maar van een totaal andere wereldbeschouwing, die zij de hele wereld willen opleggen.

Sayyid Qutb, de zeer invloedrijke Egyptische Moslimdenker, zei dat “de heerschappij alleen aan Allah zou toebehoren, n.l. aan de Islam. De volledige maatschappij die Hij beraadslaagd heeft over de mensen.Een aanval in zijn geheel, een Heilige Oorlog zou gevoerd moeten worden tegen het modernisme zodat moreel herstel plaats vinden kan. Het uiteindelijke doel is het herstellen van het Koninkrijk van Allah hier op aarde…

Het is zeker nu de tijd voor gematigde Moslims om op te staan en rekenschap af te leggen. Ik zou het fijn vinden als ze drie dingen zouden doen:
1 Alle gematigde Moslims zouden ondubbelzinnig dit barbarisme moeten afwijzen, zouden het moeten veroordelen wat het is; het afslachten van onschuldige mensen.
2 Iedere gematigde Moslim burger in de USA zou zijn Amerikaanschap moeten belijden, hun vaderlandsliefde, en hun medeleven met de families van de slachtoffers. Ze zouden hun trots voor hun land moeten tonen door het geven van bloed en andere hulp aan de slachtoffers en hun gezinnen.
3 Alle gematigde Moslims zouden deze gelegenheid moeten gebruiken om leerstellingen van hun geloof te onderzoeken, zouden hun Koran moeten bekijken en haar rol wat ophitsing van godsdienstiggeweld betreft erkennen en zien wat het werkelijk is, een problematisch menselijk geschrift die de religieuze waarden van de zevende of misschien de achtste eeuw weergeeft die het Westen al lang ontgroeid is.

Terwijl het niet zo moeilijk is voor gematigde Moslims om noodzaak van terroristisch geweld op het WTC af te wijzen ben ik niet geheel optimistisch wat hun moed of welwillendheid betreft om hun liefde voor hun gekozen vaderland te tonen, de USA, of de Koran kritisch te onderzoeken.
Te veel Moslims worden van kindsbeen aan geleerd dat hun eerste trouw aan de Islam is. Ze worden tijdens ceremonia in de Moskee aangespoord en in boeken van Moslimleraren als Dr. Siddiqui van “Het Moslim Instituut in Londen”, dat wanneer de wetten van het land in aanvaring komen met de leerstellingen van de Islam, dat ze dan de wetten van de ongelovigen moeten breken, en alleen de wetten van God moeten volgen, de Shari’a, Islamitische Wet.

Het is een opmerkelijk feit dat tijdens de Golfoorlog een hoog percentage Moslims die in het Westen woonden Sadam Hussein steunden. Onder de naweeën van de WTC terreur, komt duidelijk uit de journalistiek naar voren dat vele Moslims, zelfs degenen die in het Westen wonen zien deze daad van barbarij als heldendaad. Ze geven hun ondubbelzinnige steun aan hun held, Osama Bin Laden.

Weinig Moslims zijn uit zich zelf in staat geweest hun eigen Heilige teksten op kritische en rationele wijze te onderzoeken. Inderdaad elke kritiek op hun godsdienstige leerstellingen wordt als een belediging van het geloof gezien voor welke zo vele Moslims bereid zijn om te doden (zoals in de Rushdie- of Taslima Nasreen affaire)Moslims zijn zich er niet van bewust dat het onderzoek van Westerse leraren wat het bestaan van de Bijbelse figuren Abraham, Izaak en Jozef of het schrijversschap van de Penthateuch aangaat direct uit hun geloof voorkomt Bovendien is het zeker irrationeel om door te gaan te geloven dat de Koran het Woord van God is wanneer de minste hoeveelheid van rationele gedachte aantoont dat woorden passagesgericht worden aan God (b.v. VI:104;VI:114;XVII:1;XXVII:91;LXXXI:15-29;LXXXIV:16-19;ENZ.) of dat het vol ongeschiedkundige feiten en onbestaanlijkheden is Eerbied voor andere culturen, en andere waarden dan de onze, behoort een kenmerk te zijn van een beschaafde maatschappij. Maar een multiculturele samenleving is op een misvatting gestoeld. Eerstens,is de foute en gevoelige opvatting dat alle culturen in de diepste grond de zelfde waarden hebben; of minstens, als ze verschillen,gelijkwaardig zijn om gerespecteerd te worden. Maar de waarheid is dat niet alle culturen de zelfde waarden hebben, en dat niet alle waard zijn gerespecteerd te worden. Daar is niks heiligs aan gewoonten of culturele overleveringen kunnen veranderen als ze kritisch onder vuur genomen worden..Bovendien,de wereldse waarden van het Westen zijn niet echt ouder dan tweehonderd jaar.

Als deze andere waarden voor onze eigen gekoesterde waarden vernietigend zijn, zijn we dan niet gerechtigd om hen beide te bestrijden met intellectuele middelen dwz. met reden, argumentatie, kritiek en door legale middelen door er voor te zorgen dat de wetten en de grondwet door iedereen eerbiedigd zullen worden? Het wordt een plicht deze waarden waar we mee leven te verdedigen Maar de Westerse intellectuelen zijn schroomlijk te kort geschoten wat de verdediging van Westerse waarden betreft, zoals rationalisme, sociaalpluralisme, mensenrechten, de regelen der Wet, regeringsvertegenwoordiging, Individualisme wat betekent dat ieder individu telt, en dat niemand opgeofferd zou mogen worden aan enig gezamenlijk definitief toekomstig utopisch plan, vrijheid van mening, vrijheid van en voor godsdienst, het recht van minderheden, enz. enz.

Daarvoor in de plaats zijn de z.g. Moslim deskundigen op de Westerse universiteiten en in de media, in kerken en zelfs bij de regeringskantoren verdedigers van de Islam geworden. Zij hebben er toe bijgedragen een atmosfeer van intellectuele kortzichtigheid te scheppen waarin iedere kritiek op de Islam als fascistisch wordt bestempeld, racistisch, anti-oosters zij dragen gedeeltelijk de verantwoordelijkheid het volk met hun denken in slaap te hebben gesust dat de Islamitische dreiging een sprookje is. Het is onze plicht om het intellectuele terrorisme te bekempem, het is onze plicht de waarde van de vrije democratie te verdedigen.

Men hoopt dat er geen onschuldigen door het handelen van de USA regering zullen omkomen. Ook als het aan de andere kant van de wereld is. Men hoopt dat er zelf nu een wettelijke uitweg is via internationale gerechtshoven die de wet hanteren. De toestand is verre van geriefelijkheid en ingewikkelder dan een eenvoudige strijd tussen goed en kwaad, de oplossing is niet de hel uit de Arabieren en Moslims te rammem, maar evenmin dat de Islam daar niets mee te maken heeft, want dat zou betekenen dat men zijn kop in het Arabische zand zou steken.

———————–

[1] T. Hughes, Dictionary of Islam, trefwoord “Jihad”

[2] E.Sivan, radical islam, New haven, 1985,blz.25.

———————————————

September lessen door Roy Browns
In de laatste afgelopen jaren zijn we via de TV getuigen geweest van verwoestende beelden uit de hele wereld, van hongersnoden, aardbevingen, overstromingen en natuurlijke rampen waarbij duizenden en duizenden mensen zijn omgekomen. maar geen van deze gebeurtenissen raakte ons zo diep als de gebeurtenissen op 11 September 2001. Dit was een voltreffer in het hart van de beschaving zelf. Het werd opzettelijk door onze medemens aangedaan. we zagen beelden van vreugdevolle Palestijnen en vroegen ons af wat de Amerikanen misdaan hadden, dat deze mensen hen zo erg konden haten!

De meeste godsdienstige leiders – Moslims zowel als Christenen en Joden – zijn eensgezind geworden in de veroordeling van de terroristen; zelfs hebben Iran en libië de gruwlijkheden veroordeeld, terwijl Pakistan, de staat die zowel geografische als theologisch het dichtst bij Afghanistan staat, toezei dat ze zouden helpen de terroristen op te sporen. Sinds de verschrikkelijke gebeurtenissen van zwarte Dinsdag zijn er miljoenen woorden gesproken en geschreven zoekende en verklarende hoe zo’n ramp mogelijk was. We hebben veel over de lakse veiligheid op de Amerikaanse luchthavens gehoord, van de geweldig brandende haat tegen Amerika en over het deel wat Amerika in de regering speelt, de steun van Israël. Maar sinds de stof tot rust begint te komen beginnen we onder het rumoer een andere tromgeroffel te horen n.l. het idee dat:”De Islam niet de blaam treft!”

Islam en het fundamentalismetijdens dat de Amerikaanse regering een zo’n groot mogelijke coalitie probeert samen te stellen om het terrorisme te bevechten horen we het idee, als vertroostende mantra dat op de Islam de blaam niet valt. Zoals te verwachten viel werd deze kijk door vele Moslimleiders gesteund. Elke Islamitische Moslim Apologeet sprong in de pen om deze these kracht bij te zetten.In een brief aan de Londense Time schreven negen Moslimleiders:
“Zo een weersinswekkende gedrag wordt door de Islam veroordeeld de Heilige Koran stelt de moord op een onschuldige gelijk aan de moord op de ganse mensheid”
Slechts een paar jaar geleden, riep een van deze schrijvers van deze brief om de dood van Salman Rushdie.

Natuurlijk moeten we niet alle Moslims vanwege de daden van enkele van hun geloofsgenoten veroordelen.Maar we kunnen en we moeten de Islam voor de volgende uitspatting veroordelen de prediking van geweld! Het net doen alsof de Islam een godsdienst van vrede en liefde is, is ons zelf misleiden.Als we daarmee doorgaan zullen we deze tragedie nooit leren begrijpen, islam betekent ‘onderwerping’, onderwerping aan de wil van God, is godsdienst van overwinningdaad geweest. BEKEER OF STERF! Om te zeggen dat dit alleen maar bij extremisten voorkomt die zich daaraan schuldig maken is het zelfde dat alleen maar een paar Duitsers aan de Jodenvervolging schuldig waren, niet het Nazisme zelf!!! Jonge en oude Moslims als ieder andere waren over deze gebeurtenis ontzet.Maar ze hebben ook begrip voor de reacties van hun buren en het publiek in het algemeen.Ze weten maar al te goed dat ze zeer gouw door het volk gehaat zullen worden, waarbij andere gemeenschappen nog geen schijn van is. Tydens de Omagh bomaanslag geloofde niemand dat de Roomskatholieken daar en masse bij betrokken waren, evenmin werd er over vergelding tegen het Vaticaan gesproken. Zo’n een voorstel zou even dwaas zijn geweest dan het verantwoordlijk stellen van alle Moslims voor het New-York van nu.

Het is volstrekt zeker dat vele, oude- als jonge Moslims ontzet waren. Maar een paar jonge Moslims waren in Groot Britanie door het dolle heen van vreugt, dat Amerika- waar ze van geleerd hebben deze als de GROTE SATAN te zien-plat gebombardeerd werd.In de Time lezen we van jonge Moslims in Bradford die hun gebrek aan medelijde voor de Amerikanen uitlegden:”Omdat we in hart en nieren Moslims zijn” Parijse schooljongens zeiden trots tegen hun leraren:”Nu zie eens wat Arabieren kunnen doen !”

Professor Neilsen gaat in zijn artikel verder:Islam leert geen vergelding, het moedigt het doden of onderdrukken van niet Moslims niet aan, Jihad is geen Heilige Oorlog
Heilige Oorlog, maar dat is precies wat de jihad is het Westen. Zullen New-York en Washinton nooit leren begrijpen als zulke klinklare onzin en bedrog niet ernstig aan de tand gevoeld wordt?

Britannie heeft zeer weinig praktijk ervaring met extreme Islamieten. Britannie is voor terroristen uit Egypte, Yemen, India, Chechnya en Irak een paradijs geweest en een vruchtbare bodem om jonge mannen te ronselen die bereid zijn in verschillende vuurhaarden van de wereld te vechten waar de Islam met andere culturen en godsdiensten in conflict is. Alle jonge Moslims worden van kindsbeen aan geleerd dat ze Moslims in hart en nieren zijn, en daarna pas Brits, Frans, Duits of Amerikaans zijn. Als er enige schermutseling tussenn hun geboorte land en de Islam is dan MOETEN ZE de kant van de Islam kiezen. Dat behoort niet zo te zijn. Maar voor dit veranderen kan moet eerst de Islam zelf veranderd te worden.Het doel de fundamentalisten.

Er is veel over de Amerikaanse hoogmoed gepraat.
Het gebrek aan belangstelling en erkenning van hartezeer bij de Moslims an Sich. Waren de terroristen er op uit om de Amerikaansr hoogmoed af te straffen? Gedeeltelijk bestaat daar geen twijfel over, maar zij hebben diepere gronden. Ik heb daat mijn twijfel over als ieder mogelijke Widergutmachung van Amerikaanse zijde ondernomen zou zijn zij daar tevreden mee zouden zijn! Wat zij wensen is niets anders dan WERELDOVERHEERSING. Om dat te bereiken moeten ze eerst de Derde Wereldoorlog ontketenen, een Heilige Oorlog tegen de grote Satan. Als Amerika met grootschalige bombardementen gaat vergelden tegen de haar verdachte vijanden, dan zal de Derde Wereld Oorlog daar inderdaad de uitkomst van zijn.Er zullen dan grote getale onschuldige Moslims worden gedood.Dit kan slechts alleen de zeer gematigde Moslims er toe aanzetten de kant van de fundamentalisten te kiezen.Iedere jonge Moslim die zijn die zijn familieleden gedood ziet worden zal een zelfmoord bomaanslag kunnen betekenen.

In het heetst van de oorlog is iedereen in staat menselijke gruwelen te begaan. Maar het in koude bloede vermoorden van onschuldige mensen en zijn eigen leven daarbij op te offeren: Ah, daarvoor is absolute overtuiging nodig, daar is godsdienstige velheid voor nodig. De Madrassas in Noordelijk Pakhistan die de Taliban steunden hebben deze overtuigende instelling.Het vuur van de laatste 20 jaar in duizende jonge Moslim mannen.

De fundamentalisten geloven absoluut en volledig dat de Koran het uiteindelijk Woord van God is. In Haar wordt iedere Moslim aangemoedigd Heilige Oorlog tegen de ongelovige te voeren. Het Westen met al haar militaire macht zou een oorlog tegen een miljard Moslims niet kunnen winnen en het Westen zou nooit de heerschappij van zo’n vreemde cultuur pikken. De oorlog zal langdurig en bloedig zijn. En er zullen geen winnaars zijn.Is er nog een uitweg?

Ja,boven alles,ja! Amerika moet niet gerechtigheid en vergelding voor zich zelf zoeken, het moet krachtig aanzetten tot een verbond met zijn bondgenoten en met zo veel mogelijk Islamitische staten als mogelijk is voordat ze terugslaat. we hebben u terughoudendheid van node en slechts het geweld wat nodig is om de schuldigen voor het gerecht te slepen.

Een verontrustend kenmerk is dat er nog steeds niet roep om de Verenigde Naties er bij te betrekken geklonken heeft. De VN zou de eerste aanzet tot die oorlog kunnen geven. Sinds het einde van de Koude Oorlog heeft Amerika zelden de verleiding kunnen weerstaan alleen ten strijde te trekken te hhandelen in de rol van een nieuwe draak dit handelen zou zeer kortzichtig zijn en tot eenramp leiden de gevolgen zouden tot alles kunnen uitdraaien zoiets als New York e.d.

Een andere ongerust kenmerk was dat de president opriep tot een Kruistocht tegen het terrorisme. Nu weet ik niet hoeveel geschiedenis de toekomstige president op de Harvast universiteit geleerd heeft. Maar juist nu de tijd zo gevoelig is en je bij de hele Islamietische wereld steun probeert dan is het gebruik van dit Capitale woord de grootste blunder die een Amerikaanse president begaan heeft in de laatste honderd jaar. Als het verwaand veel eisende Amerika met de poeha die zij altijd heeft kan worden overgehaald om te wachten tot iedereen aan haar kant staat voordat ze terugslaat haar Islamietische bondgenoten in vertrouwen neemt dan is het mogelijk dat de escalatie minimaal zal zijn. maar dat zal nog niet het einde van het probleem zijn. Het leed van de arme en bezitslozen zal dan nog niet opgelost zijn,als Amerika Osama Bin Laden gedood heeft of voor de rechter veroordeeld heeft.

Amerika moet begrijpen dat globalisering betrokkenheid betekent. Ze zullen niet meer in staat zijn de rest van de wereld te behandelen zoals de vele mogelijke consumenten van Amerikaanse goederen en diensten. De rijken hebben een plicht ten opzichte van de armen, en de vervuilers hebben een plicht ten opzichte van de planeet.

Maar zelfs als Amerika haar als de VS haar verantwoordelijkheden voor de wereld aanvaardt. Dan zal dit nog niet het einde van het probleem zijn, het fundamentalisme zal nog steeds bestaan en de Koran zal nog steeds tot de Jihad tegen de ongelovigen oproepen. Het is nodig dat de Islam zelf verandert.

Het begrip mensenrechten en democratie zijn voor de Islam vreemd. Alhoewel de meeste Islamieten de Universele Verklaring van de Rechten van Mens getekend hebben, toen de voor de eerste kee in 1948 werden uitgevaardigd vele hebben sindsdien hun betrokkenheid opgegeven zij hebben hun steun anders gekwalificeerd, door het b.v. ondertekenen van de z.g. Universele Islamietische Verklaring van Mensen Rechten. Dit latere dokument aanvaardt mensen rechten zoverre deze met de Islamietische Wet overeenstemmen, wat niet zoveel is. Er bestaat geen begrip van vrijheid van mening in de Islam.

Vertaald van www.secularislam.org.wtc2.htm