Vertel mij eens over Jezus?

Het Evangelie uitleggen aan een moslim

Het Lam van God
Praat a.u.b. eens over Jezus met mij, de Zoon van Maria?; vroeg Ahmed met een zekerlijke ernst, ik zou het leuk vinden wat meer over dit onderwerp te weten.
-Offerrande? Wat wil je daar mee zeggen? Vroeg Ahmed._
Om te begrijpen wat een offerrande is het nodig om op de geschiedenis te wijzen die men bij de Aid Al-Adha (Het offerfeest) tegen komt.
Weet je, het gaat over dat God aan Abraham vraagt (Sidna Ibrahim) zijn zoon als offer te offeren.. Wel, wat zou er met Abrahams zoon gebeurd zijn als God geen vervangende offerrande (Fida) gegeven had?

Dan zou zijn zoon gestorven zijn, antwoordde Ahmed.-
Dat is de zin van een offerande , bracht Hamdi naar voren. Iemand sterft in de plaats van een ander!! God had een ram gezonden, Die in de plaats van de jonge knaap geofferd werd. Ik bevind mij in de `zelfde omstandigheid als de zoon van Abraham. Ik ben de dood schuldig.

Wat wil je daar mee zeggen? Antwoordde Ahmed verbouwereerd.
Met een ernstige stem ging Hamdi verder:-Er staat in de Bijbel geschreven (Het Heilige Boek) Want het loon der zonden is de dood Romeinen 6:24 Louis Second vert.
Het loon der zonde is de dood. Ik ben een zondaar. Zie je, voor de mensen, een diep goddienstig man. Ik bid elke dag, ik lees het Woord van God en ik volg het. Maar in de ogen van God ben ik een zondaar. Is er wat God betreft iemand perfect? Vroeg Hamdi.

Nee! niemand slaakte Ahmed, alleen God!-Dus voor God zijn weallmaal zondaren, ja toch? antwoordde Hamdi.Ahmed kon het er niet anders mee eens zijn: Ja natuurlijk!-Ai, ik bevind mij in de zelfde toestand als die van de zoon van Abraham, onder de schuld des doods.

Maar waar is het OFFER voor mijn zonden? Heeft God niet een vervangend offer voor mijn zonden gezonden?? Antwoordde Hamdi. Ahmed wist niet werkelijk wat hij zeggen moest.
Hamdi ging verder: Johannes de Doper (Yahya Ibn Zakeria) die een tijdgenoot was van de Messias zei toen hij Hem voor de eerste keer zag: Zie het Lam God dat de zonden wegneemt. Johannes 1:29,36 Louis Second vert.

Koran Sura (Hoofdstuk) 34:107. En Wij gaven ter bevrijding in zijn plaats een geweldig slachtoffer (Zie ook vers 101 en 102) De Messias was niet het lam der mensen. Hij was het Lam van God. Hij kwam van God, Hij kwam van boven. De Geest van God (Ruh Allah) is op de maagd Maria gekomen (Mariam Al- Athra), zij is toen zwanger geworden en gaf het licht aan een Zoon. Zoals je weet heette deze Zoon Jezus, de Zoon van Maria, maar Jezus is ook het Woord van God (Kalimah Allah) en de Geest van God (Ruh Allah). Hij was zuiver. Hij is uit de Hemel gekomen als het Lam Gods

De Messias heeft bewezen dat Hij het Lam Gods is door een zuiver en perfect leven voor God te leven. Bij Hem was het nooit nodig om te zeggen: Ik vraag aan de Aller Hoogste God vergeving. (Astaghfer Allah Al Azim). Omdat Hij werkelijk het Lam van God was. Zonder gebrek. Maar, als Hij gekomen is om de zonden der wereld weg te nemen,
Dan moest Hij zijn geofferd. Uit Zijn vrije wil werd Hij aan de dood overgeleverd. Toen is Hij onder de doden opgestaan. Hij is naar Hemel gevaren. En eens zal Hij naar aarde terugkeren.

Hamdi zweeg een ogenblikje, Ahmad zag dat en ging verder: Ik bevind mij in dezelfde toestand als de zoon van Abraham, ik ben aan de dood schuldig. Maar er bestaat een offer voor mijn zonden, in de Persoon de Messias. Het Lam van God, zonder vlek. Nu door de bemiddeling van dat Lam, biedt God voor onze zonden vergeving en eeuwig leven in het Paradijs (janna) aan. Het Lam van God heeft de zonden van de hele wereld gedragen ook die van jou Ahmed): Ahmed zag een lange tijd de stilte aan, in zijn gedachten verzonken. Toen plotseling, zei hij : Als het Lam de zonden van de wereld heeft weggenomen, dan zou ik niet hoeven sterven, in dit geval heb ik al het eeuwige leven. Ahmed zei Hamdi, veronderstel dat het je verjaardig was en veronderstel dat Messias komt en aan je deur klopt. Hij biedt je een cadeau aan en zegt : Ahmed Ik zou je een cadeau willen aanreiken. Ik wil je de vergeving van al je zonden aanbieden, de gift van het eeuwig leven en een persoonlijke levende band met God vanaf vandaag. Maar er zijn voorwaarden aan verbonden: Je moet je in berouw bekeren, je zonden bekennen en de vergeving ontvangen en het OFFER dat Ik je aanbied in alle eerbied aanvaarden. Als je het cadeau aanneemt dan is het van jou, zo niet dan niet.Ahmed dacht na over hetgeen wat hij allemaal kwam te weten. Hij voelde zich een beetje uit het lood geslagen. Hij wist werkelijk niet
wat hij zeggen moest. Misschien vind je mijn voorbeeld overrompelend, zei Hamdi.

Maar iedere keer als een dienaar Gods ons de weg wijst die via de Messias tot God leidt, dan is het alsof de Christus de Opgestane Levende, Zoon van Maria zelf aan onze deur klopt zoals Hij dat in de Bijbel zegt: Zie Ik sta aan de deur en Ik klop, als iemand Mijn stem hoort en de deur opent dan zal Ik bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met MIj. Openbaringen 3:20 Louis Second Vert.

Hamdi ging verder. De deur openen voor de Messias, Hem uitnodigen in mijn leven, met Hem mijn pijn delen, Hem in mijn gezelschap houden, dat is precies alsof ik de gave Gods ontving, dat buitengewone cadeau dat voor mij is en voor iedereen die de Messias van harte met beide handen aan zou aannemen. Hamdi, zei Ahmed, ik wil dat je weet dat wat je mij verteld heb over het onderwerp van de Messias me diep beroerd heeft. Ik heb nog tijd nodig om nog verder over ons gesprek na te denken. Maar ik zou het bij voorbaad op prijs stellen nog meer over de Messias te leren als we elkaar de volgende keer ontmoeten. -As salaam aleykum (vrede zij U).- Wa aleykum as-salaam ( en dat op jou de vrede zij).
vertaald uit http://answering-islam.org.uk/french/lemessie/agneau.htm