GESCHIEDENIS EN STAATSINRICHTING

Geschiedenis is één van de centrale vakken van het christelijk onderwijs. Hiermee verwerven leerlingen kennis en waarde-oordelen die hun functioneren als mens in de samenleving wezenlijk bepalen.


Kerndoelen Geschiedenis en Staatsinrichting

Evenals bij de vakken Bijbel/Godsdienst, Nederlands/Moderne talen en Natuurkunde hoort het vak Geschiedenis tot de centrale vakken van het christelijk onderwijs. Hiermee wordt immers de persoonlijkheid gevormd, waarmee de leerlingen kennis en waarde-oordelen kunnen verwerven die voor hun gehele functioneren als mens en als christen van wezenlijk belang zijn. Zonder dit wordt immers het reductionisme sterk bevorderd, waardoor leerlingen alles puur pragmatisch en uitsluitend beoordelen vanuit het nut in het hier-en-nu

Geschiedenisonderwijs helpt bij de vorming van eenmens die veelzijdig is en genuanceerd kan denken, die sceptisch staat tegenover opeenvolgende heils-ideologieën. Geschiedenis is bij uitstek een vak dat mensen ‘integratie’ leert van bijbelse waarden en normen met de praktijk van hetleven.
Geschiedenis valt onder de wereldoriënterende vakken. Daarbij kan een eenzijdig wereldbeeld worden gevormd, hetzij vanuit het modernisme/pragmatisme, hetzij vanuit het postmodernisme/relativisme. Daarom verwijzen wij ook wij naar de Vakoverstijgende kerndoelen, speciaal het gedeeltevan de gamma-vakken.

Als tegenwicht tegende invloed van hetpostmodernisme is kennisvan de geschiedenismeer dan ooit noodzakelijk voorde ontwikkeling van eenallround persoonlijkheid die weerbaar is tegen ideologische manipulatie.

Verder verwijzen wij naar de Vereniging voor Christen-historici, die zich als doel heeft gesteld:
– zich te bezinnen op de geschiedenis en haar beoefening en overdracht in Nederland te bevorderen en aan te moedigen,
-de belangen van haar leden, voorzover deze samenhangen met de beoefeningvan de geschiedenis, waar mogelijk te behartigen.