Kort overzicht van de jezuïetenorde   In Rome klonken op 13.03.2013 de woorden: “Habemus Papam” (Wij hebben een paus). De nieuwe paus, Franciscus, werkt onconventioneel en heeft charme. Hij is de eerste Latijns-Amerikaan op de stoel van Petrus en ook de eerste jezuïet. Men verwacht veel van hem. Een leider in de evangelische beweging is […]

 De Bijbel in de Basis: methode beschrijving basisvorming Godsdienstmethode voor de basisvorming in het voortgezet onderwijs: Klassen 1-3 havo/vwo Klassen 1-4 vmbo. Kennis van de Bijbel De Bijbel in de Basis is een eigentijdse bijbelcentrische methode voor het godsdienstonderwijs in het voortgezet onderwijs. Inhoud en vormgeving sluiten aan bij de leerwereld van de leerling van de […]

In de methode De Bijbel in de Basis komen de belangrijkste begrippen uit de Bijbel aan de orde. Vaak hebben die in het spraakgebruik een andere betekenis gekregen, zoals Gerechtigheid en Verzoening. In het register staat de bijbelse betekenis van zo’n 300 kernbegrippen vermeld. Voorbeeld: Verzoening De Israëlieten hadden de priesterdienst niet zelf verzonnen. Alles was precies door […]

Godsdienstmethode voor de basisvorming in het voortgezet onderwijs: Klassen 1-3 havo/vwo Klassen 1-4 vmbo. Kennis van de Bijbel De Bijbel in de Basis is een eigentijdse bijbelcentrische methode voor het godsdienstonderwijs in het voortgezet onderwijs. Inhoud en vormgeving sluiten aan bij de leerwereld van de leerling van de 21e eeuw. De authenticiteit van de Bijbel wordt niet […]

Abrahams zonen: Ismaël en Isaäk (dl 1) Abraham en Sara tot eindelijk hun zoon werd geboren. Zo kwam Abraham ertoe, op advies van Sara, om een kind te verwekken bij haar slavin Hagar: Ismaël, dat betekent`God hoort’. God zag naar Hagar om en vijftien jaar later hoorde Hij naar Ismaël, toen zijn moeder met hem […]

Op grond van Jezus’ woorden aan Petrus (Matt. 16:18) vond de Kerk dat zijzelf de sleutels tot het hemelrijk had. Excommuniceren (dl 4) Op grond van Jezus’ woorden aan Petrus (Matt. 16:18) vond de Kerk dat zijzelf de sleutels tot het hemelrijk had. Aan hun opvatting van de sacramenten ontleende de Kerk haar echt en […]

Niet alle mensen waren blij met de wonderen die Jezus deed en de zieken die Hij genas. Vaak waren het de leiders van het volk die kritiek op Jezus hadden. De meeste Farizee?n en schriftgeleerden wilden niet naar Jezus luisteren zoals de discipelen deden. Farizeeën (dl 2) Niet alle mensen waren blij met de wonderen […]

Van de ballingschap zijn al vijfentwintig jaar voorbij als Ezechi?l een nieuwe serie visioenen krijgt. Tempel van Ezechi?l (dl 3) Van de ballingschap zijn al vijfentwintig jaar voorbij als Ezechi?l een nieuwe serie visioenen krijgt. Die gaan allemaal over de nieuwe tempel, de stad Jeruzalem en het land Isra?l. Wat hij hier te zien krijgt […]

Een woord dat in de Romeinenbrief 19 keer terugkomt is het Griekse woord logizomai, dat betekent `(toe)rekenen’. Dat woord laat ons begrijpen hoe God rekent, want zó staat het in Zijn Testament. Rekenen met God (dl 4) Een woord dat in de Romeinenbrief 19 keer terugkomt is het Griekse woord logizomai, dat betekent `(toe)rekenen’. Dat woord laat […]

De kern van de eerste Corinthenbrief is hoofdstuk 13, het Hooglied van de liefde. Daarin wijsr Paulus de gelovigen de weg van de liefde tot elkaar. Hij zegt een aantal dingen die stuk voor stuk als belangrijke levenslessen kunnen gelden Liefde (dl 4) De kern van de eerste Corinthenbrief is hoofdstuk 13, het Hooglied van […]