In hoeverre is het onderwijs op onze scholen doordrongen van aantoonbaar antichristelijke invloeden zoals de welig tierende evolutietheorie, mensonterende seksuele voorlichting en newage-pedagogiek? Daarom een belangrijke analyse van de werkelijke gevolgen. Zoals op veel scholen kan worden aangetoond, staat de anti-Bijbelse, atheïstische evolutietheorie centraal in het onderwijs over de oorsprong van de mens. De volgende […]

Gelovigen leven in een God vijandige wereld. We leven ‘in de boze dag’. De duivel is de overste van deze wereld. Hij valt gelovigen en hun gezinnen aan met verleidingen en leugens. Het is geen sinecure zijn werken te ontmaskeren en onze kinderen hiertegen te beschermen. Kinderen zijn een gave van onze God en Vader […]

DE LOGICA VAN HET ARGUMENT VOOR CREATIE EN TEGEN EVOLUTIE Degenen die in de evolutie geloven en die afgeven op iedereen die in de schepping gelooft, beweren gewoonlijk dat er geen wetenschappelijke theorie van de schepping is. Ze hebben gelijk! Schepping is een door God geopenbaarde waarheid. Een bijbehorende bewering van evolutionisten  is, dat er […]

In het tweede artikel over het zogenaamde apenproces gaan we in op de rede van Bryan, die een beknopte maar gefundeerde kritiek op de evolutietheorie bevat, juist ook op de gevolgen ervan voor ethiek en moraal en die na bijna 100 jaar nog steeds actueel is. De rede van Bryan telt ruim 12.500 woorden, ca. […]

In twee artikelen wordt stilgestaan bij een van de beroemdste processen in de Verenigde Staten, het zogenaamde ‘Apenproces’ of ‘Scopesproces’, gehouden in het plaatsje Dayton in Tennessee in 1925. Het ging in dit proces over het al dan niet mogen onderwijzen van de evolutietheorie op scholen en is een markeringspunt geweest in het imago van […]

Tien gevaren van de theïstische evolutieleer Door de presentatie van het kinderboek van de auteurs Corien Oranje en dr. Cees Dekker, Het geheime logboek van Topnerd Tycho, eind september 2015 op een symposium van de Evangelische Hogeschool in Amersfoort kwam helaas duidelijk naar voren dat niet meer uitgegaan werd van de Bijbelse gegevens wat de […]

Geloof en wetenschap in de discussie schepping versus evolutie De kern van de discussie over schepping of evolutie is een verschil van mening over wat men verstaat onder geloof en wetenschap. We kunnen onze jeugd effectief helpen door hen duidelijk te leren onderscheiden wat men verstaat onder geloof en wetenschap. Wat is geloof? Geloof is […]

“Een wijze reactie van een herder op de uitspraken van een theïstische evolutionist”. Een goed artikel voor alfadenkers in het voortgezet onderwijs. Enkele citaten Je hebt de Bijbels theologen en exegeten tegen als je Bijbelse grondwoorden van betekenis laat veranderen ten gunste van een harmoniemodel. Zuiver exegetisch kunnen we van woorden als dag, dood, voltooid […]

In het boek ‘One year discipleship course’ (Eén jaar discipelschapscursus) van David Cloud is een les aan abortus besteed. Hij noemt 7 punten waaruit blijkt dat abortus Bijbels niet kan. Hieronder is alleen punt 1 uitgewerkt, omdat daarin weer Ernst Haeckel, de trouwe volgeling van Darwin, genoemd wordt. Het is nl. zo dat tekeningen van […]

Intelligent design  (intelligent ontwerp) houdt in dat bepaalde kenmerken van het heelal en organismen het best kunnen worden verklaard als het werk van een intelligent “ontwerp”. Onherleidbare complexiteit Het kernbegrip binnen ID (intelligent ontwerp) is:  ‘Onherleidbare Complexiteit’. Daarvan is sprake als in een systeem verschillende onderdelen allemaal gelijktijdig aanwezig moeten zijn om het te laten […]