Van bordenwasser tot miljonair
In de grotere steden treft men geregeld vriendelijk lachende jonge mannen met een Amerikaans accent aan, wiens naambordje op het zwarte kostuum hen bijvoorbeeld als “Oudste Smith” voorstelt. Over het algemeen worden ze mormonen genoemd, de groep heet echter officieel “Kerk van Jezus Christus van de heiligen der laatste dagen”. Jonge mormonen moeten, zo mogelijk zelf gefinancierd, twee jaar als zendeling in een land werken dat de leiding hun toewijst. Ze vertellen, dat Jezus na zijn dood in Jeruzalem nog aan Amerikaanse Indianen verschenen zou zijn, wiens voorouders rond 600 v Chr. uit de Bijbelse landen van het Midden-Oosten  geëmigreerd waren.

Na de ondergang van de “christelijke indianen” zou diens laatste profeet de “Openbaringen van Jezus” op gouden tafels geschreven hebbenDeze geschriften, het Boek van Mormon, zou Joseph Smith in 1827 gevonden hebben. De engel Moroni toonde hem de bergplaats en gaf hem een “profetenbril”, met behulp waarvan hij de ‘nieuw-Egyptische’ tekst in het Engels vertalen kon. Helaas nam de engel zowel het geschrift als de bril weer mee. Na een spannende odyssee kwamen de eerste mormonen aan in het dal van de Zoutzee en vestigden daar de mormomenstaat Utah. Tot 1890 gold hier polygamie als door God gewild. Tot in de 60 er jaren konden zwarte Amerikanen niet naar de kerk gaan, omdat ze, op grond van hun huidskleur als van God gestraften gezien werden. Daarna werden beide voorschriften door nieuwe openbaringen aangepast aan de behoeften van de tijd. Verdere openbaringen zijn te vinden in de boeken “Onderwijs en Verbonden” en “De kostelijke parel”.

Mormonen beweren, dat deze geschriften louter een bevestiging van Bijbelse uitspraken zijn. Aan het hoofd van de mormonen staat tot op heden een profeet/president (sinds 2008 Thomas Spencer Monson), waaraan de `Raad van twaalf apostelen´ ondergeschikt is. De meeste mormonen leven in  de US-staat Utah. In de USA trekken ze de aandacht door verschillende sociale acties en optredens van het `Mormonen Tabernakel Koor`. In Nederland leven ongeveer 8000 Mormonen in 35 gemeentes. In Zoetermeer staat de  mormoonse tempel.

Leven en leer 
In hun geschriften en hun dagelijks leven benadrukken de mormonen de betekenis van het gezin. Mormonen worden aangemoedigd veel kinderen te krijgen en minstens één avond per week voor het gezin te reserveren. Een in hun tempel gesloten huwelijk geldt volgens hun opvatting ook in het hiernamaals. Man en vrouw zullen daar met hun kinderen samenleven, meer nakomelingen krijgen en als goden over een eigen planeet heersen. De hoofdleer van de mormonen is in twee zinnen samen te vatten: `Wat God nu is, zul jij eens zijn´ en ´Wat jij nu bent, was God eens´. De mormoonse leer schetst een soort religieuze evolutie, aan het einde waarvan iedereen God kan worden. De nu levende mensen worden overigens als kinderen van een hemels echtpaar beschouwd. In de tempels, waarvan er in de meeste landen slechts 1 is, kunnen de mormonen met de heilige geest in contact komen en worden goddelijke geheimen doorgegeven (Endowments), waarmee ze zich in het hiernamaals legitimeren kunnen. Ook gestorvenen kunnen zich nog bij de heiligen van de laatste dagen aansluiten, wanneer hun nakomelingen zich voor hen in een mormonentempel laten dopen. Daarom houden de mormonen zich met een uitgebreide genealogie bezig. De uitkomsten hiervan liggen opgeslagen in atoomvrije bunkers en worden voor wervingsdoeleinden ook aan niet-mormonen ter beschikking gesteld (bijvoorbeeld voor het computerprogramma Personal Ancestral File). Om hun lichaam rein te houden onthouden mormonen zich van het consumeren van stimulerende stoffen als alcohol, koffie of zwarte thee.

Kritiek
Vanuit christelijk standpunt is zowel de vermenselijking van God als de vergoddelijking van de mens te bekritiseren. Bovendien valt de verlossing door de plaatsvervangende dood van Jezus ten offer aan een voortschrijdende zelfverlossing. Ook de leer van het eeuwige huwelijk en een religieverandering in het hiernamaals zijn niet met de Bijbel verenigbaar. Theologisch problematisch is ook de mormoonse leer dat Jezus Christus en de satan hemelse broeders zouden zijn.

Bijbelplaatsen:

  • De Bijbel is toonaangevend, zie: Matth 5: 18; Gal 1:8; 1 Joh 4 :3; Hebr 1:1; Openbaringen 22:18.
  • De Bijbel maakt onderscheid tussen God en mens: Numeri 3:19; 2 Kronieken 14:10; Job 4:17, 11:7, 33:12; Ezechiel 28:2; Hosea 11:9; Romeinen 3:4, 2 Thess 2:4.
  • De Bijbel over de verlossing na de dood: Lucas 16:19; 2 Kor 5:10; Hebr 9:27.
  • De Bijbel over het ‘eeuwige’ huwelijk: Matth 22: 25-30; Lucas 20:29-3
  • 6; Rom 7:2, 1 Kor 7:39.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citaten uit `Grondbegrippen van het Evangelie`, een tot op heden onder de mormonen verbreid leerboek.

Hemelse ouders
´God is niet alleen onze heerser en schepper, Hij is ook  onze hemelse Vader. “Alle mensen zijn letterlijk zonen en dochters van God. De mens wordt als geest door hemelse ouders verwekt, geboren en in de eeuwige woning van de Vader opgevoed tot volwassenheid voordat hij in een tijdelijk (psychisch) lichaam op aarde komt” (blz. 9).

Goddelijke evolutie
“Onze hemelse ouders hebben voor ons een hemels thuis geschapen dat mooier en heerlijker is dan elke aardse plek. Ze wisten echter, dat we pas over een bepaald punt heen voortgang kunnen maken en ons kunnen ontwikkelen, als we ze een tijd verlaten. Ze willen, dat we de goddelijke eigenschappen, die zij bezitten, ook ontwikkelen” (blz. 11).

Eén ware kerk   
Toen Jezus Christus op aarde leefde, richtte hij zijn kerk op, de enige ware kerk. Nadat de Verlosser naar de hemel opgevaren was, veranderden de mensen de verordeningen en leringen die de apostelen ingesteld hadden. Vanwege de afwijzing van de waarheid kwamen er geen directe openbaringen meer.  Er werden veel verschillende kerken gesticht, waarvan ieder beweerde, dat het de enige ware was, maar ze verkondigde elkaar tegensprekende leringen. Eeuwenlang leefde de mens in geestelijke duisternis. Ongeveer 1700 na Christus ontwaakte een nieuwe religieuze interesse. De tijd voor het herstel van de ware kerk van Jezus Christus was aangebroken“ (blz. 103).

De enig geldige doop
Er is slechts één geldige manier waarop men gedoopt kan worden. De Heer heeft deze aan profeet Smith geopenbaard, degene die de benodigde priestervolmacht draagt, moet met de dopeling in het water afdalen. De doop door onderdompeling – uitgevoerd door iemand die daartoe gemachtigd is (mormonenpriester)- is de enige ware en acceptabele manier om zich te laten dopen” (blz. 123).

Huwen voor de eeuwigheid
“Sinds Adam en Eva bestaat het gebod dat we trouwen en kinderen zullen krijgen, zodat we uit eigen ervaring kunnen leren hemelse ouders te zijn. Alleen als we trouw zijn, zal ons gezin voor eeuwig bestaan. Ons leven op aarde is de beslissende factor of we waardig zijn hemelse ouders te worden.  Als ouders werken we met de hemelse vader samen. Hij wil dat elk van zijn geesteskinderen een aards lichaam krijgt” (blz. 200).

Mensen worden goden
“Toen we nog bij onze hemelse vader woonden,  legde hij ons, zijn geesteskinderen een plan voor onze vooruitgang voor. We kunnen worden als hij, verhoging is het eeuwige leven, het leven dat God leidt. Hij leeft in grote heerlijkheid, hij is volmaakt. Hij bezit  alle kennis en wijsheid. God is de vader van geesteskinderen; hij is een schepper. Wij kunnen goden worden zoals hij, dat is verhoging” (blz. 253).

 

 

Michael Kotsch

Zeitjournal, nr. 4, december 2009