Remedial teaching

Remedial teaching wordt door velen gezien als een ‘neutrale’ behandelingstechniek van leerlingen met achterstanden. Daardoor is er weinig oog voor de levensbeschouwelijke achtergronden van de spirituele technieken die soms hierbij worden toegepast.
Als gevolg van allerlei maatschappelijke en onderwijskundige ontwikkelingen zijn er steeds meer leerlingen met gedrags- en concentratieproblemen. Hierdoor is er een toenemende vraag naar individuele leerlingbegeleiding door instellingen van buiten de school. Daarbij wordt soms gebruik gemaakt van bepaalde psycho-technieken die haaks staan op het mens- en kindbeeld dat de school krachtens haar identiteit hanteert.

Soms worden hierbij begrippen gehanteerd die afkomstig zijn uit de heidense en Oosterse religies, maar nu zijn voorzien van wetenschappelijke namen. Vanuit een overheersend pragmatische instelling wordt vooral wordt gekeken naar resultaat en niet naar de levensbeschouwelijke achtergrond. Daarom wil Bijbel & Onderwijs scholen en opleidingen wijzen op de noodzaak om ieder aanbod van remedial teaching te toetsen op spirituele begrippen en technieken die kinderen inleiden in de ‘wereld van binnen’ (esoterica) en hun geest open stellen voor ‘kosmische energieën’ en andere pseudo-wetenschappelijke benamingen voor de wereld waarvoor de apostel Paulus waarschuwt in Efeziërs 6:12.

Hier komt nog het volgende bij. Wat soms werd gebruikt bij zgn. remedial teaching, wordt thans in toenemende mate tot maatstaf voor het reguliere onderwijs. Voorbeelden van terreinen waar grote voordelen worden geclaimd zijn: betere concentratie, ontspannen leren, overwinnen van faalangst en examenvrees. Voor de school geldt vooral: een grotere spanningsboog in verband met WSNS (Weer Samen naar School), met als doelstelling zo weinig mogelijk leerlingen te verwijzen naar het speciaal onderwijs.