Richting en leiding geven aan de jeugd

Veel jongeren kampen met vragen over zingeving en relaties; het occulte en de toekomst en relaties, waarop hun ouders, leraren en jeugdleiders nauwelijks inspelen. Hoe moeten wij/zij daarop inspelen?

B&O magazine, febr 2003, door R.H. Matzken, in samenwerking met C. van Velzen (EO Nazorg) en W. Hoek (bestuurslid B&O)
In onze contacten met jongeren constateren wij een nieuwe ontwikkeling die wij graag met onze lezers delen. Die ontwikkeling wordt bevestigd door tal van jeugdwerkers en staat haaks op het algemeen beeld dat de oudere generatie van hen heeft. Steeds meer merken wij dat – althans een deel van de jongeren – opnieuw belangstelling heeft voor datgene wat hun leven kan verdiepen. Daarbij lijkt wel een omkering van waarden op te treden tussen ouderen en jongeren.

De nieuwe generatie jongeren van middelbare scholen, hogere opleidingen en kerkelijke gemeenten toont weer belangstelling in niet-materiële zaken. Tegelijkertijd laten veel van de geestelijke leiders het wat dat betreft afweten. Dat laatste gebeurt op twee manieren:

De bijbelkritische benadering, bijv. een godsdienstleraar wil hen afhelpen van hun ‘zondagsschoolgeloof’ door hen te leren nadenken over de bronnensplitsing in Genesis. Het star vasthouden aan aloude tradities door predikanten die niet inspelen op actuele ontwikkelingen, waardoor de jeugd zich massaal afkeert van ‘bijbelgetrouwe’ kerken.

De leider van de EO Nazorg, drs. Kees van Velzen, stelt dat jongeren met name willen weten of iets ECHT is. Zij zoeken in feite mensen die het met de zaken van God echt menen en dat ook uitstralen. Als er dan vragen komen heeft dat vaak met geloofszekerheid te maken. Vooral de vraag hoe je nou kunt weten dat het met God, de Here Jezus, de Bijbel etc. wel allemaal echt waar is: “Hoe ERVAAR ik dat God bestaat en dat Jezus werkelijk leeft?!”

Hoe benaderen wij nu deze jeugd vanuit het Evangelie?
Door in te gaan op de vraag naar ECHTheid, en wel op twee manieren:

Gericht op het hoofd (apologetisch) Gericht op het hart (evangelisch).
Een bondige weerlegging van de meestvoorkomende invloeden die leerlingen onderuit halen:

  • schepping en evolutie
  • de leer van de Bijbel
  • het unieke van Jezus Christus
  • bronnensplitsing
  • historiciteit van de vier Evangelies
Het kunnen formuleren van Gods heil en Zijn geopenbaarde raad en de vrijmoedigheid om zich dit heil persoonlijk toe te eigenen.

De noodzaak van wedergeboorte en een leven van discipelschap door de inwoning van de Heilige Geest.

De ECHTheid berust op de EENheid, de INTEGRITEIT:

  • de eenheid van de Heilige Schrift, die niet gebroken kan worden, vgl. Joh. 10:35
  • de eenheid van het christenleven, dat meer is dan ‘het religieuze aspect van het leven’.

Wij stellen voor om op jongeren op twee manieren een handreiking te geven.

1. goede vragen die ze op beleefde wijze kunnen stellen aan de docenten die twijfel zaaien over de boodschap van de Bijbel; bijvoorbeeld: “Kunt u verklaren dat de hele geschiedenis door mensen alles hebben verlaten ter wille van een Man, Jezus Christus, wanneer datgene wat de evangelisten over Hem zeggen een leugen zou blijken te zijn geweest?”

2.iets meer uitgebreide informatie over elk thema, bijv. 1 A4 met goede verwijzingen, via onze website (en die van anderen), zoals een stukje uit een les over evolutionisme en mythologie uit deel 1 van De Bijbel in de Basis.

Graag roepen wij de lezers van dit blad op om hun ideeën en ervaringen aan ons beschikbaar te stellen, om daarmee ook anderen te helpen richting en leiding te geven aan de jongeren die hen zijn toevertrouwd.