Een juiste toekomstvisie[1]

 

De echte navolgers van Christus richten hun blik in de eerste plaats altijd op hun Heer. Dat geldt in het bijzonder voor onze blik naar de toekomst: Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de leidsman en voleinder van het geloof (Hebr 12: 2a). Alleen Hij zal, al vanaf het begin van elke dag, alles bepalen, wat daarna op ons afkomt. Elk detail behoort niet aan Hem voorbij te gaan. Wie innerlijk de gehele dag op Hem gericht is, die kent ook uit Zijn Woord, dat aan het eind van elke dag geldt: “…voor wie God liefhebben, alle dingen doet medewerken ten goede” (Rom 8: 28a). Deze juiste toekomstvisie wensen wij iedereen toe. Wie hier zijn leven beschouwt vanuit een juiste toekomstvisie, die is georiënteerd op tijd en eeuwigheid, die heeft oneindig veel meer te bieden dan bijvoorbeeld president Obama, die voor een miljoenenpubliek vrolijk staat te vertellen, dat hij zijn dochter Maila,”alle zeven boeken van Harry Potter heeft voorgelezen” (zie Readers Digest nr. 9/2009, blz.49) Deze geestelijk giftige activiteiten zijn voor de toekomst niet te onderschatten: de antigoddelijke tegenstander diabolos (Grieks: chaosboodschapper) laat niets onbeproefd, om elk mens zo snel mogelijk van de helpende en de geopenbaarde waarheid over onze toekomst, af te leiden en al heel vroeg tot de antigoddelijke dwaling van zinloosheid te verleiden.

Noodzakelijke informatie/toetsing

Daarom willen wij u op tijd de helpende hand toereiken en informeren, want een juiste visie over onze toekomst betekent de omvangrijke schadelijke invloed van de massamedia te herkennen, deze bij name te noemen en met steekhoudende argumenten in het volle daglicht te stellen. Stellen wij ons slechts het schokkende feit van de onmenselijke en occulte Harry Potterfilm voor ogen, die over deze wereld wordt uitgestort. Het startschot van de 6e Harry Potterfilm in juni 2009 liet wereldwijd alle dijken doorbreken bij alle betrokkenen, die te maken hebben met opvoeding in onze gezinnen. Alleen al binnen de USA werd aan de toegangskaarten voor de première 22,2 miljoen dollar uitgegeven. Op de hele wereld stroomden zowel kinderen als jongeren, vaak zelfs met hun begeleiders en ouders, naar de bioscopen. Maar aan welke invloeden worden deze jonge mensen, alsmede de volwassenen, blootgesteld?  Heel in het bijzonder worden in deze nieuwe Harry Potterfilm verwarrende emoties bij teenagers aangewakkerd en wel met het doel om buitenzinnige seks, drugs en rock-’n-roll aan te prijzen, voor zover we dat mogen opmaken uit de mededelingen van de filmproducent David Yates. De aanraking met het bovennatuurlijke en het bewuste gebruik van toverij en hekserij, blijft schadelijk voor elke persoon. Deze film is een doelbewuste vermenging van magie en vernietiging uit de wereld van de toverij, die wordt afgewisseld met liefdesscènes, die zo zijn afgestemd op de persoonlijke ervaringen bij teenagers, dat deze met graagte en interesse worden gevolgd en zo het onderbewustzijn bewerken.

Gevolgen van een onjuiste toekomstvisie

Men komt er heel snel achter, dat de occulte thema’s van de film, niet ophouden bij de muren van de filmstudio’s in Hertfordshire. Feit is, dat het praktiseren van toverij en hekserij in Engeland snel om zich heen grijpt. Het is zelfs schokkend om vast te stellen, dat, voor het eerst in de geschiedenis van Engeland, de van Hertfordshire uitgaande hekserij, door de regering officieel als feit wordt erkend. Zo krijgen bijvoorbeeld politiemensen, sinds dit jaar zelfs officieel vrij, als ze deel willen nemen aan heidense feestdagen. Sinds dit jaar zijn twee heidense geestelijken bij de politie in dienst genomen om politiemensen bij te staan, die zich bezig houden met heidense praktijken of hekserij. Men schat, dat zich, alleen al in Londen, ongeveer 50 politiemensen bezighouden met heidense praktijken. Gerekend over heel Engeland, zou het gaan om ongeveer 500 politiemensen. De trend, dat mensen op zoek gaan naar de zin van het leven en op zoek gaan naar antwoorden op hun vragen via de weg van het occultisme, ligt voor de hand, in het bijzonder bij jonge mensen, die hun oriëntatie kwijtgeraakt zijn en aan hun lot worden overgelaten. Zij worden in het bijzonder aangesproken door de Harry Potterfilms. Nog nooit was de aandrang om hulp en het verlangen naar een juiste toekomstoriëntering onder kinderen en jonge mensen zo sterk als juist tegenwoordig. In West-Australië grijpen zelfs al 5 jarigen naar de kindertelefoon voor hulp, doordat ze worden geplaagd door depressies en zelfmoordgedachten. In totaal stegen de telefonische hulpaanvragen met ongeveer 61%. Het ministerie van gezondheid in West-Australië heeft inmiddels 13 miljoen Aus. $ beschikbaar gesteld om zelfmoord onder kinderen te voorkomen.Uit een studie van de medische faculteit in Washington blijkt een vergelijkbare stijging van de problemen onder heel jonge kinderen in de USA. Deze nieuwe Harry Potter-verleidingsfilm maakt misbruik van de verlangens bij kinderen en teenagers en biedt daarbij schijnoplossingen aan door contact te zoeken met buitenaardse machten. De ontbrekende waarschuwingen in het leven van alledag bij jongeren, die  we mogen verwachten vanuit de overheid en hun verlangen naar een zingeving in hun leven, drijft veel jongeren in het net van de verleidelijke media.  De blik naar de toekomst die deze media zogenaamd als bevrijdend aanprijzen, verleidt de meesten al op heel jonge leeftijd de gevaarlijke weg te gaan naar zelfvernietiging. Volgens een studie van de La Trobe-universiteit in Melbourne is een derde deel van de leerlingen op hogere scholen al vanaf heel jonge leeftijd aan het experimenteren met alcohol en seks. Volgens de beschikbare gegevens van de Verenigde Naties is één op de twintig leerlingen op scholen al in aanraking geweest met hard drugs. (Zie ook de West-Australian  17-6-09 blz. 11/26-6-09 blz. 26/ 16-07-09 blz. 6-7/ 17-7-09 blz. 5-6/ 24-7-09 blz.5 en 4-8-09 blz. 7)
Oproep

In deze wereldwijd aangedragen verleidingen tot occultisme in combinatie met het gebrek aan oriëntatie en zelfvernietiging, wordt de gemeente van Jezus Christus dringend opgeroepen om meer bekendheid te geven aan de enig juiste visie op onze toekomst en van de zo noodzakelijke onvoorwaardelijke trouw aan de Bijbel en van het navolgen van Jezus Christus getuigenis te geven. Overeind blijft de uitnodiging, om als drager van het Licht in deze donkere wereld anderen hierop opmerkzaam te maken en hun richting te geven. Bent u daartoe bereid?

Vertaling: de heer E. van Olffen

 

 


[1] Het artikel komt uit het Duitse blad ‘Zeitruf’ nr. 3/2009. Het blad wordt uitgegeven door Int. Arbeitsgemeinschaft Bekennender Christen (IABC) te Wuppertal.