Apostolische geloofsbelijdenis deel 4

De Apostolische geloofsbelijdenis is de bekendste belijdenis van het christelijk geloof en luidt als volgt:

Apostolische geloofsbelijdenis (dl 4)

De Apostolische geloofsbelijdenis is de bekendste belijdenis van het christelijk geloof en luidt als volgt:
1. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde.
2. En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Here;
3. die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria;
4. die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel;
5. op de derde dag weer opgestaan van de doden;
6. opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de almachtige Vader;
7. vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.
8. Ik geloof in de Heilige Geest.
9. Ik geloof een heilige, algemene, Christelijke Kerk, de gemeenschap van de heiligen;
10. vergeving van zonden;
11. wederopstanding van het vlees
12. en een eeuwig leven.