De Bijbel in de Basis: methode beschrijving basisvorming

Godsdienstmethode voor de basisvorming in het voortgezet onderwijs:
Klassen 1-3 havo/vwo
Klassen 1-4 vmbo.

Kennis van de Bijbel
De Bijbel in de Basis is een eigentijdse bijbelcentrische methode voor het godsdienstonderwijs in het voortgezet onderwijs. Inhoud en vormgeving sluiten aan bij de leerwereld van de leerling van de 21e eeuw. De authenticiteit van de Bijbel wordt niet ter discussie gesteld. De gebeurtenissen zoals die in de Bijbel zijn beschreven, worden waar nodig toegelicht. Vergroten van kennis en begrip van de Bijbel neemt een belangrijke plaats in. De kenmerken van de andere wereldgodsdiensten komen terloops aan de orde,
Daarnaast reikt de methode leerlingen bijbelse waarden en normen aan die hen in staat stellen een bijbels wereldbeeld te vormen en een christelijke levensstijl te ontwikkelen.

De methode bestaat uit drie delen voor het vmbo, drie delen voor havo/vwo en een uitgave voor de tweede fase.
De vier delen van de methode komen overeen met de indeling van de bijbelboeken:

1. Wet

De geschiedenis van het Joodse volk zoals weergegeven in de Torah, de vijf boeken van Mozes

2. Evangelie

De geschiedenis van Jezus zoals weergegeven in de vier Evangeliën

3. Profeten

Gods handelen met het Joodse volk door richters, koningen en profeten

4. Apostelen

Gods handelen met Jezus’ volgelingen, de gemeente, vanaf de apostelen tot aan Christus’ wederkomst

Op deze wijze verkrijgt de leerling een goed begrip van de boodschap van de Bijbel als geheel en verwerft hij kennis en begrip voor de waarden en normen van het leven. Zo leert de leerling in deel3 onderwerpen als onrecht, leugen, het occulte en racisme vanuit Gods gezichtspunt te bezien.


De Bijbel in de Basis voor de basisvorming

Havo/vwo vmbo
De methode is met name geschikt voor scholengemeenschappen voor havo/vwo, met als ondergrens mavo. De Bijbel in de Basis voor havo/vwo bestaat uit drie leerboeken en drie werkboeken. Inhoud en didactiek sluiten aan bij de kerndoelen voor de basisvorming zoals die door de NPCS zijn geformuleerd.
Elke les maakt onderscheid tussen basisstofen verrijkingsstof. Voor het verwerken van de basisstof is geen voorkennis van de bijbel of van bijbelse begrippen vereist.
Van deze drie delen bestaat ook een versie in de Statenvertaling, gericht op reformatorisch onderwijs.
Om tegemoet te komen aan niveau en belevingswereld van vbmo-leerlingen, is voor deze doelgroep een aparte methode ontwikkeld. Inhoud en didactisch concept van de methode voor havo/vwo worden grotendeels gevolg. Groot verschil is echter dat leer- en werkboek worden gecombineerd, zodat de leerling uit één boek kan werken. De boeken hebben een groter formaat (A4) en bevatten voldoende invulruimte.
Voor het derde jaar zijn de delen 3 en 4 gecombineerd tot één deel Apostelen en Profeten.

Docentenondersteuning
Bij elk deel van zowel de havo/vwo als de vmbo-methode is een uitgebreide docentenhandleiding beschikbaar met didactische uitgangspunten, lesdoelen, extra-informatie en antwoorden bij de opdrachten. Toetsen (meerkeuzevragen) kunt u downloaden van de website van NijghVersluys.


Cd-rom met toetsvragen voor de leerlingen
Deze cd-rom wordt meegeleverd met deel 3 van de docentenhandleiding en bevat ongeveer 3000 meerkeuzevragen, verdeeld over de delen 1, 2 en 3 van zowel de havo/vwo als de vmbo-editie. Een ideaal hulpmiddel voor de docent om na te gaan of de leerling de stof beheerst en voor de leerling om zich voor te bereiden op de repetitie.