Het ‘Onze Vader’ (Latijn Paternoster) is over de gehele wereld bekend. De christenen mogen God als Vader aanspreken. God is een betere Vader dan enige aardse vader. Daarom wil Hij ook als ’Vader’ aangesproken worden.

Onze Vader (dl 2)

Het ‘Onze Vader’ (Latijn Paternoster) is over de gehele wereld bekend.
De christenen mogen God als Vader aanspreken. God is een betere Vader dan enige aardse vader. Daarom wil Hij ook als ’Vader’ aangesproken worden.

Het wordt wel het volmaakte gebed genoemd en de woorden zijn als volgt:
“Onze Vader die in de hemelen zijt,
Uw naam worde geheiligd
Uw koninkrijk kome,
Uw wil geschiede,
gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid. Amen.”