De Nederlandse overheid is ervan overtuigd, dat de evolutietheorie bewezen is. Daarom is de leerstof over evolutie verplicht gesteld. In deze brochure wordt nagegaan of dat uitgangspunt juist is. Verder wil B & O de aandacht vestigen op de samenhang die bestaat tussen de evolutieleer en “waarden en normen”.

Ten aanzien van schepping/evolutie gaan we van de volgende punten uit.

  • Noch schepping, noch evolutie is natuurwetenschappelijk te bewijzen.
  • Betreffende de oorsprong van de mens gaat het om een keuze tussen twee geloven: geloof in de schepping of geloof in de evolutie. Uiteraard heeft de keuze consequenties.
  • Door de overdracht van het evolutiemodel wordt leerlingen een bepaald mensbeeld (reductionistisch materialistisch) bijgebracht.
  • In het onderwijs dient ook het bijbelse catastrofemodel gepresenteerd te worden.

 

Inhoud

1.Het probleem
2.Onjuistheden in de schoolboeken
3.Een uitdaging voor de jeugd: logisch denken!
4.Wat zijn de gevolgen
5.De kern van het probleem
6.Eindconclusie
Verklaring van enkele gebruikte termen

Van deze hoofdstukjes
* drukken wij het eerste af,* geven we een samenvatting van onjuistheden in schoolboeken,* en noemen wij de gevolgen van het evolutiedenken op het besef van waarden en normen.

1. Het probleem: de oorsprong van de mens

Met evolutie bedoelt men een geleidelijk proces waarbij een steeds hogere chemische en
biologische ordening en zelfs intelligentie ontstaat. Dat proces zou begonnen zijn met de
vorming van het heelal door de “Big Bang” (grote knal).
De evolutietheorie veronderstelt dat het leven op aarde als volgt is ontstaan:

  • uit atomen ontstonden eenvoudige moleculen;
  • deze eenvoudige moleculen reageerden met elkaar tot meer samengestelde moleculen;
  • door toeval ontstond zo genetisch materiaal;
  • daardoor konden eenvoudige cellen groeien;
  • deze levende cellen ontwikkelden zich gedurende miljoenen jaren tot de huidige levensvormen, o.a. de mens.

De mens zou nu zo ver gekomen zijn om de verdere evolutie zelf ter hand te nemen.

Op scholen, universiteiten, in tv-programma’s en boeken gaat men er vanuit dat we een evolutionaire oorsprong hebben en is op grond daarvan een evolutietheorie opgesteld. Er is echter een groeiend aantal geleerden dat vraagtekens plaatst bij die theorie. We gaan, zoals in de inleiding vermeld wordt, schoolboeken kritisch bekijken.


2. Onjuistheden in de schoolboeken

2.1. De ontwikkeling van het embryo zou herhaling van de evolutie aantonen.
2.2. Rivierdalen zouden gevormd zijn gedurende miljoenen jaren.
2.3. Gesteentelagen zouden wijzen op honderden miljoenen jaren
2.4. Fossielen zouden evolutie aantonen.
2.5  Feilloze ouderdomsbepalingen ?
2.6. Homologe (overeenkomstige) organen zouden wijzen op evolutie.

Conclusie
De schoolboeken brengen de evolutieleer als vaststaand feit en presenteren dit met onvolledige en zelfs onjuiste gegevens uit het verleden en onlogische redeneringen.
Wat moeten de leerlingen nu geloven?

3. Een uitdaging voor de jeugd: logisch denken!

3.1. Pas de lessen van natuur- en scheikunde toe.
3.2. Leer exact denken.
3.3. Leer conclusies trekken uit feiten.
3.4. Leer innerlijke tegenstrijdigheden ontdekken in een theorie.
3.5  Leer het ontwerp onderscheiden.

Conclusie:
Is evolutie een natuurwetenschappelijk bewezen feit? ………. Of bestaat de mogelijkheid dat een wetenschappelijke dwaling van generatie op generatie wordt doorgegeven?
Een vergissing wat betreft de oorsprong van de mens heeft ernstige consequenties.

4.Evolutieleer: wat kan men verwachten?

4.1 Wat kan men verwachten:

a.Je denkt dat je een geëvolueerde aap bent. b.Je bent overtuigd dat je volgens plan geschapen bent en dus verantwoording verschuldigd bent aan je Schepper.

4.2 Normen zijn afhankelijk van de menselijke waarden
Algemeen gesproken zullen de mensen moord, diefstal, geweld, verkrachting niet goedkeuren. Maar tegelijk valt te constateren dat er groepen mensen zijn die moord en geweld niet afkeuren. Ook zijn er samenlevingen waarin diefstal of verkrachting prijzenswaardig gevonden wordt, wanneer het ten nadele van een andere stam is.

In onderstaande tabel staan de consequenties voor de normen uitgaande van
het geloof in evolutie en het geloof in schepping.

Hoe te oordelen over: Uitgaande van het geloof in evolutie: Uitgaande van het geloof in de Bijbel:
– moord, oorlog ‘survival of the fittest’:
de meest geschiktste zal overleven
Gij zult niet doodslaan. (Ex.20:13)
Zalig de vredestichters. (Mat.5:9)
Hebt uw vijanden lief. (Mat.5:44)
– diefstal

?

Gij zult niet stelen. (Ex.20:15)
Wie een dief was, stele niet meer, maar spanne zich liever in om met zijn handen goed werk te verrichten. (Ef.4:28)
– liegen

?

Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. (Ex.20:16)
Legt daarom de leugen af en spreekt waarheid (Ef.4:25)
. . .alle leugenaars – hun deel is in de poel die brandt van vuur en zwavel (Openb.21:8)
– geweld op
straat

?

Weest jegens elkander vriendelijk, barmhartig, elkander vergevend, zoals God in Christus u vergeving geschonken heeft. (Ef.4:32)
– verkrachting,
overspel

?

Gij zult niet echtbreken (Ex.20:14)
Hoereerders en echtbrekers zal God oordelen(Hebr.13:4; Matt.5:8; Lev.20:10)
– abortus

?

Gij zult niet doodslaan (Ex.20:13; Matt.5:7; Openb.21:8)
-homoseksueel gedrag

?

Een man die gemeenschap heeft met iemand van het mannelijk geslacht – beiden hebben een gruwel gedaan (Lev.20:13;Matt.5:8; Rom.1:26-27)
– ouders
gehoorzamen

?

Eert uw vader en uw moeder (Ex.20:1)}
Kinderen, weest uw ouders gehoorzaam in de Here (Ef. 6:12)
– brutaal zijn

?

God weerstaat de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft Hij genade (Jac.4:6; 2Tim.3:2-4; 1Petr.2:13)
Conclusie: normen afhankelijk van mensen, dus veranderlijk Onveranderlijke normen.

5. De kern van het probleem: evolutieleer is geloofsleer

Uitspraken over de oorsprong van de mens liggen op het terrein van de filosofie en de ‘bewijzen’ berusten strikt genomen op de historische wetenschap. Bij wat toen gebeurde, was geen waarnemer aanwezig die nu leeft en historische gebeurtenissen kunnen niet herhaald worden. Men moet dus vertrouwen op wat anderen daarover geschreven hebben. Dat is een ander soort bewijsvoering dan in de natuurwetenschappen.
zelfs al zou men een mens in het laboratorium kunnen maken, dan levert dat geen natuurwetenschappelijk bewijs over de oorsprong van de mens, maar wordt men daarentegen geconfronteerd met de vraag naar de oorsprong van de  intelligentie en de informatie die onontbeerlijk bleek voor het maken van de mens.
In feite heeft men dan juist bewezen dat de evolutietheorie niet klopt, omdat er blijkbaar zeer veel kennis en vaardigheid nodig is om leven te maken.
Dat is nu juist wat christelijke wetenschappers geloven en daardoor een antwoord hebben op de volgende drie kernvragen van de mens:
1- Waar kom je vandaan ?
2- Waarom ben je hier; wat kom je hier doen ?
3- Waar ga je heen ?

6. Eindconclusie

Modellen worden opgesteld vanuit een bepaalde visie en met een bepaald doel. Daarbij worden bewust of onbewust bepaalde facetten buiten beschouwing gelaten. Het uitgangspunt bepaalt het model. Zo is het ook bij de modellen die men hanteert met betrekking tot de oorsprong van de mens.
Evolutiemodel tegenover Bijbels catastrofemodel
In het voortgezet onderwijs is kennis van evolutie verplichte leerstof. Daardoor wordt bij de leerlingen de indruk gewekt dat de evolutietheorie de enige verklaring is die wetenschappelijk verantwoord is. Dat is om meerdere redenen te betreuren.
In de eerste plaats, omdat bij leerlingen onnodige twijfel gezaaid wordt over de betrouwbaarheid van de Bijbel.
In de tweede plaats, omdat de leerlingen geen inzicht gegeven wordt in het juiste gebruik van modellen. Er wordt een kans gemist om hen logisch te leren denken en objectief feiten te interpreteren in een model. Ze leren soms iets dat in tegenspraak is met wat ze door objectief waarnemen zelf kunnen vaststellen. Het gevaar bestaat daardoor dat hun denkwereld gevangen wordt in een gesloten systeem van drogredenen.
In de derde plaats, omdat door het evolutiemodel een eenzijdig geloofsstandpunt gepresenteerd wordt met uitsluiting van andere visies.
Wanneer leerlingen niet alleen kennis krijgen van een evolutiemodel, maar daarnaast ook van een bijbels catastrofemodel, bereikt men niet alleen dat ze de stof beter onthouden, maar leren ze ook zelfstandig denken. Ze zijn dan beter toegerust voor een verantwoordelijke positie in de maatschappij.