Wat is waarheid?

Wat is waarheid?

– De Bijbel vertelt ons dat er een man met de naam Jona geweest is, die naar de Ninevé ging om te prediken. En dat er als gevolg van zijn boodschap daar een grote opwekking begon. De mensen en de koning keerden zich tot God en veranderden hun goddeloze leefwijze. Daar kun je blij van worden, maar daardoor verander je zelf nog niet.

– Er staat in de Bijbel ook een verslag over het bouwen van een ark door een mens, Noach genaamd. In dat verslag wordt vermeld waar de ark kwam te rusten na een geweldige vloed. Er is veel geld uitgegeven door archeologen om resten van de ark te vinden. Maar het wel of niet vinden van stukjes ark hebben we niet nodig als bewijs dat God ons liefheeft en ons wil redden.

– De Bijbel geeft ons ook de geschiedenis van de hemel en aarde toen zij geschapen werden en vermeldt dat de Here God de mens van stof uit de aardbodem formeerde en deze mens een levend wezen werd toen Gods adem in hem geblazen werd. We kunnen proberen ons daar een voorstelling van te maken, maar als we niet zelf de Heilige Geest in ons toelaten, zullen we deze waarheid niet verstaan.

– De Bijbelse beschrijving van de geschiedenis heeft als doel ons te leiden tot een persoonlijke ontmoeting met God, zodat we Hem leren kennen als een liefhebbende Vader.

Jezus Christus getuigde van de betrouwbaarheid van de Bijbel:

– Maar Hij antwoordde hun en zeide: Een boos en overspelig geslacht verlangt een teken, maar het zal geen teken ontvangen dan het teken van Jona, de profeet. Want gelijk Jona drie dagen en drie nachten in de buik van het zeemonster was, zo zal de Zoon des mensen in het hart der aarde zijn, drie dagen en drie nachten. De mannen van Nineve zullen in het oordeel opstaan met dit geslacht en het veroordelen; want zij hebben zich bekeerd op de prediking van Jona en zie, meer dan Jona is hier. (Mat.12:39-41)

– Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn. Want zoals zij in die dagen voor de zondvloed waren, etende en drinkende, huwende en ten huwelijk gevende, tot op de dag, waarop Noach in de ark ging, en zij niets bemerkten, eer de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn. (Mat.24:37-39)

– Hij antwoordde en zeide: Hebt gij niet gelezen, dat de Schepper hen van den beginne als man en vrouw heeft gemaakt? En Hij zeide: Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen en die twee zullen tot een vlees zijn. (Mat.19:4,5)

-Door Zijn opstanding uit de doden is krachtig bewezen dat Jezus Gods Zoon was. (Rom.1:4)

Jezus zeide: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij. (Joh.14:6)

Deze Waarheid maakt ons vrij.