Mohammed, hij kwam uit de woestijn

In ons land leven inmiddels 1 miljoen moslims en we zijn met de neus op de feiten gedrukt, dat het ons land veel zorgen baart. De moord op Theo van Gogh heeft heel wat gevoelens losgemaakt in de samenleving. De intuïtieve angst voor de islam die al lang sluimerend aanwezig was onder ons volk, is bevestigd.

Op christelijke scholen zijn inmiddels veel islamitische leerlingen aanwezig en dit vraagt om bezinning, want we moeten eerlijk onder ogen zien dat de islam en het christendom niet bij elkaar passen, vanwege lijnrechte verschillen op essentiële punten. De laatste jaren is er een algemeen geluid ontstaan, ook in de kerken, dat Allah en de God van Abraham, Isaak en Jacob dezelfde zouden zijn Ook op christelijke scholen zijn er leerkrachten die dit leren aan de kinderen. Dit is echter een totale misvatting en dit is een zeer ernstige ontwikkeling.

Er heerst bij velen inmiddels een gebrek aan bijbelkennis, terwijl de koran voor de meesten een volkomen onbekend boek is uit een andere wereld. Het is ook bekend dat ons volk veel minder leest. Het ligt dus niet voor de hand dat de keus dan ooit op de koran zou vallen. Dat is wel het laatste boek wat je ter hand zal nemen.

Het is echter van levensbelang voor het voortbestaan van de kerk en het christelijk onderwijs in ons land, dat de vraag of Allah en de God van Abraham, Isaak en Jacob dezelfde zouden zijn, beantwoord wordt. Dat antwoord komt uit de Bijbel en de koran zelf. Deze beide boeken moeten open en dat gebeurt tot op heden nagenoeg niet, als het om deze vraag gaat. Je kunt je afvragen of men deze boeken niet welbewust gesloten houdt. De koran openen betekent huiveringwekkende denkbeelden onder ogen zien.

De profeet Hosea waarschuwde: “Mijn volk gaat verloren door gebrek aan kennis (Hos 4:6).” In de eerste plaats is er gebrek aan kennis van het Woord van God zelf, maar daarnaast moet een christen ook enorm alert zijn op wereldse ideologieën die op hem afkomen.

Als we de Bijbel openen, dan lezen we in het Nieuwe Testament veel waarschuwingen die we zeker nodig hebben om de islam te kunnen beoordelen. Allereerst waarschuwt de Here Jezus Christus ons voor de komst van valse christussen en valse profeten (Matt. 24). De Here Jezus zegt ook dat veel mensen hierdoor misleid zullen worden. De apostel Paulus waarschuwt ons voor lieden die het evangelie willen verdraaien. En Paulus waarschuwt dat een ieder die een evangelie verkondigt afwijkend van wat hij ontvangen heeft, vervloekt is (Gal. 1). De apostel Johannes waarschuwt voor de komst van de antichrist. De antichrist is te herkennen aan de loochening van het God zijn van Jezus Christus (1 Joh. 2: 4 en 2 Joh. 1).


Als we de koran openen, dan komen we tot de ontdekking dat we profetisch gewaarschuwd zijn voor de komst van de islam. De islam is ontstaan uit de volgende Arabische bronnen: de koran, het heilige boek van de islam en de hadith, de opgetekende uitspraken en handelingen van Mohammed. De koran is een mengeling van het Oude Testament, Joodse overleveringen, het Nieuwe Testament, christelijke geschriften, apocriefe boeken, Arabisch, heidense overleveringen en Mohammeds eigen fantasie en leringen die hij volgens eigen zeggen ontving vanuit geestelijke ervaringen. En dat alles is een door elkaar gegooide rommelige warboel, waarin iedere chronologische volgorde ontbreekt. Gedeelten uit het Oude en Nieuwe Testament aan elkaar geplakt, halve waarheden en hele leugens en verdraaiingen. Het is dan ook voor een westerling heel moeilijk de discipline op te brengen om de koran uit te lezen. De hadith vertelt dat Mohammed 20 jaar lang van zijn leven visioenen ontving uit een geestelijke wereld. Deze ervaringen gingen gepaard met uiterlijke kenmerken, zoals op de grond vallen, hevig transpireren, ogen sluiten en schuim op de lippen. Soms hoorde hij een bel in zijn oor rinkelen. Ook had Mohammed het gevoel dat hij gewurgd werd door een wezen. Dat alles werd opgevolgd door zware hoofdpijnen. Mohammed heeft aangegeven dat hij mogelijk bezeten was, maar zijn vrouw Chadidja heeft hem ervan weten te overtuigen dat dit wel de engel Gabriël moest zijn. Zijn vrouw Chadidja heeft dus voor de verwarring gezorgd.
Mohammed heeft zichzelf uitgeroepen tot profeet en wel tot de allergrootste profeet, verheven boven Mozes en Jezus Christus. Hij noemt zichzelf het zegel der profeten. Mohammed eiste overgave van christenen en Joden. Maar de Joden en de christenen hebben Mohammed ernstig beledigd door hem als profeet af te wijzen. Deze woede en pijn van afwijzing die toen een aanvang heeft genomen duurt voort tot op de dag van vandaag. Christenen en Joden worden in de koran elkanders verbondenen genoemd, waarmee een moslim geen vriendschap mag sluiten. Er zijn enkele tientallen plaatsen in de koran aan te wijzen waarin moslims opdracht krijgen de ongelovigen en schriftbezitters (Joden en christenen) te onthoofden. Jezus Christus is in de koran slechts een profeet, lager dan Mohammed. De Godheid van Jezus wordt in de koran meerdere malen volledig ontkend. En de christenen worden vervloekt door Allah, omdat ze in de Godheid van Jezus Christus geloven.


In de Arabisch Joods /christelijke wereld doen van oudsher twee geruchten de ronde omtrent het ontstaan van de koran en dat is dat een Joodse rabbijn de koran onder dwang heeft moeten schrijven. Het andere gerucht is dat een Koptische, Armeense of Syrisch-orthodoxe priester de koran heeft geschreven. De islam berust dus op leugen en bedrog. Dit te doorzien zal niet moeilijk moeten zijn voor christenen die geleid worden door de Heilige Geest.

De islam roept op tot wereldverovering, door middel van de jihad, dit blijkt overduidelijk uit de koran en de hadith.
Als we de islamitische geschriften zouden moeten samenvatten, dan is de conclusie eenvoudig, de islam bestrijdt:
• het Woord van God,
• Jezus Christus en zijn volgelingen,
• het uitverkoren volk van God en het hun toebedeelde land Israël.Dat is de optelsom van wat de islam is. Deze optelsom treffen we aan bij het ontstaan van de islam en die wordt ook zichtbaar in de geschiedenis van de islam, tot op de dag van vandaag. Dat de islam een religie van vrede zou zijn, is een leugen van onze tijd. De kerk wordt in veel islamitische landen verdrukt en vervolgd en is in de geschiedenis zelfs vaak onder de voet gelopen en overwonnen door de islam. Miljoenen christenen zijn door de eeuwen heen vermoord, vervolgd, of op de vlucht geslagen voor de islam. Het land Israël voert al sinds zijn bestaansrecht een strijd op leven en dood met de islamitische landen rondom hen.

Mohammed kwam uit de woestijn en overal waar zijn gecreëerde godsdienst kwam, ontstond er een geestelijke woestijn. De islam verraadt zichzelf ook door de halve maan op de top van iedere moskee. Dit is een verwijzing naar de maangod Hubal , de god van de oorlog en het zwaard, afkomstig uit het pre-islamitisch veelgodendom.

Het is dan ook zeer verontrustend om te bemerken dat gerenommeerde geestelijke leiders ons willen voorgaan in de gedachte dat we dezelfde god zouden dienen en dat er als het ware wel te onderhandelen zou zijn met deze geestelijke macht door middel van de dialoog. Er wordt gezocht naar zogenaamde overeenkomsten. De Bijbel is er heel duidelijk over dat er machten en krachten uit de afgrond tegen de God van Abraham, Isaak en Jacob op zullen opstaan. En de apostel Paulus stelt dat dit de strijd is in de hemelse gewesten (Ef. 6). Dit zal tot de wederkomst van Jezus Christus in hevigheid toenemen.
Miljoenen zielen zitten op dit moment verstrikt in de leugen van de islam en er is maar een ding nodig en dat is dat de islam ontmaskerd wordt. Inmiddels weten we dat kritiek op de islam je het leven kan kosten.
De wereld heeft te maken gehad met veel misleidingen, bijvoorbeeld het rooms-katholicisme. De reformatie heeft deze valse leringen ontmaskerd en ten val gebracht. Luther was daarvoor een werktuig in Gods hand. Ook het nazisme en het communisme waren misleidingen die ten val gebracht en ontmaskerd moesten worden. Deze tijd vraagt van ons om de islam te ontmaskeren en te bidden dat nog veel zielen gered mogen worden uit de leugen.
Het is opmerkelijk om te zien dat ons land inmiddels verschillende dissidente allochtonen uit de islamitische wereld kent die ons volk waarschuwen voor de islam, zoals Ayaan Hirsi Ali, Afshin Ellian, , Hafid Bouaza. Laatst werd aan Afshin Ellian gevraagd of hij zich nog durfde uit te spreken tegen de islam. Zijn antwoord heeft ons christenen wat te zeggen: ,,Of ik nog durf? Ik heb liever dat velen het durven. Nu voel ik mij onbeschermd.”
Ook nemen we kennis van ex-moslims die christen geworden zijn en ons vertellen dat ze eigenlijk niet op de hoogte waren van de verschrikkingen van hun eigen godsdienst Ze voelen zich verraden en diep gekwetst door de leugens van de islam. Het ergste wat we nu als bijbelgetrouwe christenen kunnen doen is, de islam in bescherming nemen en zwijgen, terwijl anderen wel durven te spreken (politieke correctheid in de kerk). Juist de kerk is er verantwoordelijk voor om de duisternis te ontmaskeren. De Bijbel vertelt ons dat God aan de gemeente de gaven geeft om de geesten te kunnen onderscheiden.
Avi Lipkin, een Israëliër, houdt lezingen over de islam voor christelijke kerken in Europa en Amerika. Acht maanden per jaar reist deze man overal heen om de volle waarheid over de islam bekend te maken. Vaak zijn bij zijn lezingen moslims onder zijn gehoor en hij vertelt hun openlijk en onomwonden: “Ik haat jullie niet, ik hou van jullie, maar ik moet jullie één ding zeggen, jullie zijn slachtoffer van een ziek en krankzinnig systeem.”
Ooit was daar de opkomst van het nazisme en de geschiedenis vertelt ons dat de Duitse kerk en christelijke politici massaal door de knieën gingen voor het nazisme. Kerk, christelijke scholen en christelijke politici worden nu bedreigd door een knieval t.o.v. de islam. Als de kerk niet wil inzien en er niet duidelijk voor uit wil of durft te komen dat de islam een levensgevaarlijke godsdienst is die waarheid en vrijheid bestrijdt, dan is het een verloren zaak. Dan kunnen we stellen dat we al monddood en gegijzeld zijn in ons eigen land door de islam en dan kan het zijn dat de Blinkende Morgenster die eeuwenlang straalde boven onze natie, uitdooft.
Veel landen in het Midden-Oosten waren ooit christelijk, de islam heeft daar de christelijke kerk overwonnen en deze is tot op de dag van vandaag nooit meer opgestaan.
En Luther heeft ooit gewaarschuwd dat waar de christenheid dwaalt, de islam de overwinning behaalt.

E. Bezemer-de Jong.
Geraadpleegde literatuur o.a.
The trouble with islam Irshad Manji
Winning the war against radical islam Robert A Morey
Wie is deze Allah G.J.O. Moshay
Binnenin Islam Reza F. Safa