Stonehenge in Rotterdam – feiten en fictie

 

Samenvatting: Stonehenge – onschuldige folklore of godentempel? Wat zegt de Bijbel over gewijde stenen?
_________

Stonehenge aan de Maas
Nadat het project eerder was afgewezen, kwam op het laatste moment vrij plotseling het groene licht voor Stonehenge Rotterdam, “het festival van de menselijke maat, de natuur, de kunst en het idealisme.”

Dit festival wordt gehouden tijdens de zogenaamde zonnewende 2002 en is, evenals Halloween, een belangrijk feest van de Keltische kalender. Van 16 tot en met 24 juni 2002 (zo hopen de initiatiefnemers) staat Rotterdam in het teken van Stonehenge met een feest voor de zon. In het park bij de Euromast verschijnt dan een kopie op ware grootte van het prehistorische monument. Natuurlijk niet van steen, maar wel net-echt, nagebouwd van bamboe waarover een wit doek wordt gehangen.

Stonehenge Rotterdam citeert een oeroude beeldtaal als ode aan de spiritualiteit. De initiatiefnemers (beeldend kunstenaars Antoon Versteegde en Rini Biemans) verstaan hieronder het “samen-bouwen, samen-dromen, samen-kijken, samen-praten, om daarmee samen onze alledaagsheid te kunnen overstijgen.”
Religie is dus weer in! Kunstenaars zien er brood in, de gemeente ziet er heil in, het publiek ziet er vermaak in (en veel mensen zien er niets verkeerds in . . .) Maar wat komen al die heksen, druïden, sjamanen en medicijnmannen nu allemaal in Rotterdam doen en hoe komen ze hierheen? Komen ze met vliegtuigen? (die bijdragen tot de verdere verontreiniging van hun heilige ‘Moeder Aarde’) Of reizen ze misschien op astrale wijze naar het festival rond de Euromast toe?

De vraag is dus niet meer of Stonehenge een religieus gebeuren is, maar . . . om welke religie gaat het hier? Lees maar door en schakel al je kritische vermogens in!


Stonehenge: feiten en ficties
Ergens lazen wij dat Stonehenge het grootste nationale icoon van Groot Brittannië is, een symbool voor mysterie, kracht en volharding. En dan moet je nog bedenken dat wat wij tegenwoordig van Stonehenge zien, zo’n tien kilometer van de Zuid-Engelse stad Salisbury, slechts een ruïne is van wat het eenmaal moet zijn geweest!

Over de betekenis van deze bouwwerken is weinig met zekerheid te zeggen. Sommigen houden het erop dat het bouwwerk een tempel is geweest voor de verering van de aloude aardgoden. Keltische priesters en priesteressen, druïden genaamd, brachten daar hun offers en voltrokken hun rituelen, speciaal op de hoogtijdagen van hun kalender. De tempel fungeerde dan als een soort hemelse bel, die de sterrenmachten opriep om aan de ‘ingewijden’ hun geheimen prijs te geven.

Voor ons – moderne en verlichte mensen – mag dat allemaal heel fantastisch lijken, maar 3500 jaar geleden waarschuwde Mozes de Israëlieten al voor het raadplegen en vereren van de hemellichamen met de woorden: “Neemt u er dan terdege voor in acht dat gij uw ogen niet opslaat naar de hemel, en de zon, de maan en de sterren, het gehele ‘heer des hemels’, aanziet en u laat verleiden u voor die neer te buigen en hen te dienen,” Deuteronomium 4:19. Er is dus niets nieuws onder de zon.

De naam verbindt twee geweldige geofysische werken: het maken van diepe geulen en verhogingen (henges) en het plaatsen van grote stenen of megalieten die van grote afstand moeten zijn aangevoerd. Zelfs met de meest geavanceerde technieken en apparatuur zou dat nu nog een hele klus zijn. Hoe hebben dan ‘primitieve beschavingen’ van 4000 of 5000 jaar geleden dan dit voor elkaar gekregen?

Maar de grootste verwondering zou moeten uitgaan naar de nauwkeurige geometrische afmetingen waarmee de stenen in een drietal cirkels zijn geplaatst:

een buitenring, een binnenring en de altaarstenen.

Daarmee is dit monument van een klasse als de beroemde piramides van Egypte en Mexico. Op die manier konden op de hoogtijdagen van de zonnewendes van 21 juni en 21 december, de stralen van de zon nauwkeurig worden ‘gevangen’ en gericht op het grote ritueel dat zich op de altaarstenen ging voltrekken . . .
Stonehenge en de druïden
Bij de Keltische rituelen in Bretagne, Zuid Engeland en Ierland spelen de druïden een belangrijke rol. Hun rituelen, zoals de inwijding van nieuwelingen en de zonnewendefeesten, trekken vanouds grote aantallen bezoekers. Sinds de opkomst van New Age wordt nog een andere groep aangesproken door die spirituele technieken waardoor zij kunnen beschikken over de aardkrachten en de kosmische energieën. Kennelijk ervaren zij dat op deze hoogtijdagen de ‘geestelijke ozonlaag’ heel dun is geworden, waardoor het veel makkelijker wordt om over deze krachten te beschikken.

De meeste van deze druïden en wicca’s komen beslist niet angstwekkend over. Zij zijn oprecht van mening dat door hun rituelen betere tijden voor onze planeet, haar milieu en de (overgebleven) mensheid zullen aanbreken. Zij doen dit vanuit de overtuiging dat zij kunnen beschikken over verborgen bronnen waarmee zij . . .

. . . de ‘positieve krachten’ stimuleren, bijvoorbeeld milieuonderwijs vanuit het aloude Gaia-denken en het streven naar een wereldreligie.

. . . de weerstand van de ‘negatieve krachten’ afbreken, bijvoorbeeld het christendom met zijn absolute waarheidsclaim.

Wanneer je leest van hun inzet en toewijding aan een zaak die ingaat tegen de Bijbel, zou je wensen dat alle christenen zo toegewijd waren om de boodschap van Jezus Christus in deze wereld uit te dragen!


De Bijbel over alle ‘stonehenges’
Het woord ‘Stonehenge’ komt in de Bijbel niet voor, maar het begrip ‘gewijde steen’ of ‘gewijde paal’ zoveel te meer. Door heel het Oude Testament wordt hierover gesproken en worden de Israëlieten ervoor gewaarschuwd. We lezen erover in:

Exodus 23 en 34; Leviticus 26; Deuteronomium 7, 12 en 16; Richteren 6; 1 en 2 Koningen; 2 Kronieken; bij Jesaja 27, Jeremia 17, Hosea 3 en 10 en Micha 5!

Het is interessant om na te gaan waar die gewijde paal vandaan kwam die Gideon op Gods bevel moest omhouwen. Het was toch maar kortgeleden dat de Israëlieten onder Jozua het verbond hadden vernieuwd met de woorden: “De HERE, onze God, zullen wij dienen, en naar zijn stem zullen wij horen!” Wat kan dan gebeurd zijn tussen Jozua 24 en Richteren 6 waardoor de Israëlieten al zo snel overgingen op de natuurreligie, die ook tegenwoordig weer zo ‘in’ is? Dit wordt uiteengezet in een verhaal uit de godsdienstmethode ‘De Bijbel in de Basis’: een treurspel in twee bedrijven:

  1. In de leer bij de Kanaäniet
  2. Alle eer aan de Kanaäniet.

Je kunt het opvragen op de website www.occultenlicht.nl; klik Bijbellessen en vervolgens Richters van Israël. Overigens vind je op die site nog 150 andere actuele begrippen, samen met een bijbelse ‘duiding’.

De Bijbel kent deze megalieten als de zogenaamde asjera’s, die op de hoogten werden opgericht om het ‘heer des hemels’ (de zgn. baäls of afgoden) te dienen. Alle koningen na Salomo worden door de kroniekschrijvers beoordeeld naar hun houding tegenover deze baäl- en asjeradienst. Sommige koningen hielden zich er actief mee bezig; de ergste onder hen was Manasse, wiens afgoderij staat beschreven in 2 Kon. 21 en 23. Een enkele koning, zoals Hizkia, ruimde al die asjera’s radicaal op, maar de meeste koningen deden er niet aan mee, maar gedoogden ze wel. Met grote felheid richtten de profeten zich tegen de gruwelen van deze valse eredienst (zoals het offeren van kinderen aan de Moloch), wat uiteindelijk de oorzaak werd van Israëls val en ballingschap.
Kan ik er wel naar toe?
Na al deze informatie kun je je afvragen: Zal ik nu wel of niet Stonehenge Rotterdam bezoeken? Ons antwoord is duidelijk: Ga er niet heen als u er niets te zoeken hebt. Wij raden het sterk af dat kinderen of tieners er zonder goede begeleiding heengaan. Want er gaat altijd een bekoring van dergelijke manifestaties uit. Die kan zo sterk zijn dat men datgene wat hier geschreven is, voor overdreven houdt. “Er gebeurt toch ook zoveel wat interessant is en navolging verdient!”

Het minst erge dat een argeloze bezoeker kan overkomen, is dat zijn of haar denken wordt beïnvloed door de subtiele misleidingen van de ‘vader der leugen’.
Erger is dat een aantal van hen die het festival bezoeken, bekoord worden door alles wat daar wordt aangediend. Maar iedereen moet goed beseffen om niets van de duivel en zijn machten aan te nemen, want bij hem is niets voor niets en ieder geschenk uit zijn hand geeft hem macht over je ziel.
Vergis je dus niet! De duivel doet dat in ’t klein, maar ook in ’t groot, zoals destijds in de stad Efese, waarover je leest in Handelingen 19. Waarom dus niet in Rotterdam?!

Aan de jonge christenen in Efese schreef de apostel Paulus eenmaal:
“Neemt geen deel aan de onvruchtbare werken der duisternis, maar ontmaskert ze veeleer, want het is zelfs schandelijk om te noemen wat heimelijk door hen wordt verricht. Maar als dat alles door het licht ontmaskerd wordt, komt het aan de dag, want al wat aan de dag komt is licht. Daarom heet het:
Ontwaakt gij die slaapt en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten.”