ENCOUNTERGROEPEN

ENCOUNTERGROEPEN

In encountergroepen wordt getracht een ‘encounter’ te bewerkstelligen. Deze vorm van groepstherapie is eklektisch (van overal wat): zij berust op het werk van Freud, Reich, Loewen (bio-energetica), Perls(gestalttherapie), Maslow (zelfverwerkelijking), Laing en Rogers (gesprekstherapie). Een ontmoeting ontstaat daar waar een aantal mensen gezamenlijk streeft naar bevrijding van hun door anderen opgelegde wijze van denken en voelen. Encounter is dan letterlijk ‘ontmoeten’ in de zin van ‘niet meer moeten’, loskomen van moeten. Het omvat zowel fysieke als psychische, sociale als spirituele factoren. Er wordt gestreefd naar een samenvallen van deze vier factoren, soms ook letterlijk een samenvallen als groep individuen in een verbondenheid als nieuwe harmonische entiteit. Vanuit die vorm van harmonie (zonder enige terughoudendheid) kan er genegenheid, vriendschap en liefde ontstaan. De bedoeling van dergelijke groepen is tweeërlei:

q       de bevrijding van de deelnemers van alle vormen van ‘remmingen’ en moraal,

q       het conditioneren van de deelnemers tot agenten van ‘een Nieuwe Mens’.

Een bekende vorm van encounter groepen is de sensitivity training.