ORGANISCH-BIOLOGISCH

ORGANISCH-BIOLOGISCH

Een vorm van alternatieve landbouw uit de crisisjaren, die uitgaat van ‘de kringloop der levende materie’. Deze methode richt zich op een vruchtbaar gebruik van de grond en op een betere kwaliteit van het produkt en gaat daarbij uit van het door Leibnitz ontwikkelde begrip monade: de kleinste, levende, geestelijke eenheid van kracht. Daarbij nemen planten hun voeding niet op in de vorm van ionen, doch als zogenaamde makromoleculen of mikrosomen, dat wil zeggen kleine levende entiteiten. Dit principe geldt dus voor de hele kringloop in de natuur, die dan dus eigenlijk bestaat uit ‘monaden die hun banen draaien’. Het menselijk ingrijpen dient daarbij zoveel mogelijk beperkt te worden, dus niet ploegen, heel oppervlakkig mesten en bewerken, zoveel mogelijk de natuurlijke processen hun gang laten gaan, enzovoort.

De gedachtewereld die achter deze methode ligt zou tegenwoordig gekenschetst kunnen worden als ‘terug-betovering’ van de natuur, uit eerbied voor het leven. De monaden zijn als kleinste entiteit als ‘t ware onsterfelijk in hun cyclisch reïncarneren!