PARAPSYCHOLOGIE

PARAPSYCHOLOGIE

Een moderne vorm van animisme is de parapsychologie en dat letterlijk inhoudt: datgene wat naast de psychologie staat, zoals ook de metafysica haar naam ontleende als datgene wat achter de fysica staat. Deze wetenschap houdt zich bezig met de fenomenen van de buitenzintuiglijke waarneming. Het gaat hierbij om menselijke vermogens buiten het gebruik der zintuigen en om werkingen van organismen en mensen die natuurwetenschappelijk niet verklaarbaar zijn, kortom de hele wereld van het paranormale.

Zoals elke tak van wetenschap uit de jaren vóór 1970, is ook de parapsychologie in principe ‘waardevrij’, dat wil zeggen zij laat zich niet leiden door enige norm die uit, en wetenschappelijk is (met name niet door de Bijbel). Daardoor staat zij argeloos ten opzichte van de bestudeerde verschijnselen zoals hypnose, telepathie, helderziendheid, voorgevoel, materialisatie, psychokinese, astrale reizen, enzovoort. Zij is daarin principieel onkritisch, niet ten opzichte van de wetenschappelijkheid der waarnemingen, maar juist ten aanzien van de wijze waarop deze waarnemingen worden verklaard. Maar juist, doordat deze wetenschap zich niet laat inkaderen, noch in de bestaande cartesiaanse denkrichting (van Descartes), noch in een bijbels denken, wordt ongemerkt, een ingrijpende wisseling van paradigma teweeggebracht. Deze is de erkenning dat er wel degelijk een ‘bovennatuurlijke’ werkelijkheid bestaat en wel geheel los van de kenbron en toets van Gods Woord. Hiermee levert de parapsychologie dus een wezenlijke bijdrage tot het newage denken, omdat aldus grote groepen mensen worden gebracht in het grensgebied van Aquarius, vooral door de indringende wijze waarop de media dit thema binnen de aandacht brengen.