SPIRITUALITEIT

SPIRITUALITEIT

In contact met het goddelijke
Daar de mens deel is van het goddelijke en in zich een goddelijke kern heeft, is het mogelijk om met het goddelijke contact te maken. Dit kan op allerlei manieren. Bijvoorbeeld door in trance (dat is een soort geestvervoering) te geraken wat via allerlei wegen kan worden bereikt: meditatie, drugs, yoga, zelfhypnose. Dat laatste wordt bijv. nogal eens bij remedial teaching toegepast onder de naam ‘autogene training’. In trance kan men een medium worden. Zo wordt men, naar men zegt, doorgangskanaal voor geesten, doden, engelen, enz., dit is spiritisme. In feite zijn dat demonen, boze geesten. Zie maar het verhaal over de heks van Endor die door Saul wordt bezocht. Een flinke groei vertoont de hekserij, ook wel wicca genoemd. In verschillende newage-tijdschriften is daarover te lezen. Heksen houden zich met magie bezig. Meestal witte magie, tenzij je het slechte van de mensen op het oog hebt, dan wordt het zwarte magie. Dit onderscheid tussen witte en zwarte magie is een vals onderscheid. Beide komen uit dezelfde bron voort: de geestenwereld, de wereld der demonen.

Positief denken
Omdat we volgens zeggen in feite goddelijk zijn, kunnen we met onze gedachten of fantasie een realiteit scheppen. Zo bijv. in het zeer populaire positief denken: wat je denkt, komt tot stand. En dat is wat anders dan: zit niet zo in de put, zie het een beetje vrolijker in. Het positieve denken gaat er van uit dat in de menselijke geest alle krachten voorhanden zijn, om het leven positief te vormen. Daartoe moet je bijv. constant bepaalde zinnen herhalen, zoals: Ik geloof dat mijn denken nu volledig vrij is van alle zorgen, angsten, vrees en minderwaardigheidsgevoelens. Of bijbelverzen als: Ik vermag alle dingen in Hem, die mij kracht geeft. Gebed is daarin een soort magische krachtoverdracht, want god is een krachtbron. Visualisatie is daarbij een belangrijk hulpmiddel. Visualisatie wordt door occultisten (mensen die ingewijd zijn in een geheime wetenschap, zoals magie, waarzeggerij) gezien als de meest krachtige en effectieve methode om contact te maken met de geestenwereld en om bovennatuurlijke kracht, kennis en genezing te krijgen. Het is een oude toverijtechniek. Het wil zeggen: het gebruiken van zeer levendige, krachtige beelden in onze geest, maar het ook daarbij inzetten van de zintuigen als ruiken, proeven en tasten, om je eigen werkelijkheid te scheppen, bijvoorbeeld voor het genezen van ziekten, het scheppen van overvloed of het anders manipuleren van de werkelijkheid. Het newage-tijdschrift Bres formuleerde het zo: ‘de eigen werkelijkheid vorm en inhoud geven; het zien met je geestesoog.’ Het is gebaseerd op de hindoeïstische gedachte dat alles illusie is. Je gebruikt bewust de kracht van je fantasie ”om je eigen realiteit te creëren.” Dat is dus iets anders dan het gewone gebruiken van je verbeeldingskracht. In de psychologie wordt nogal eens gebruik gemaakt van dit soort technieken om jezelf te herprogrammeren.

Het creatieve is in
Het Watermantijdperk zal een grote nadruk op het creatieve, het spirituele vertonen. Geen wonder dat ook de kunsten zullen bloeien. De newage-muziek bijv. is zeer geschikt om in trance te raken en uit het stoffelijke lichaam uit te treden. Of om de luisteraars ongemerkt bepaalde ideeën bij te brengen. In de schilderkunst zien we veel weergaven van wat bij buitenlichamelijke reizen is gezien aan schoons of griezeligs. Een kunstvorm die in het middelpunt komt is de mandala. Dat is een meditatieve kunstvorm, die weer is herontdekt. De meestal symmetrische vorm van mandala’s herinnert sterk aan vormen uit de natuur. De pupil van het oog bijv. Het oog is ook de spiegel van de ziel. Door te kijken naar en bezig te zijn met de mandala kunnen we onszelf beter leren kennen. Niet alleen onszelf, maar de hele schepping, waarvan de mandala de essentie weergeeft. En zo gaan we op weg naar onze eigen goddelijkheid.

Bijbelse afweging
Spiritualiteit is voor christenen een bekend begrip. Maar onder invloed van de tijdgeest dringen ook hier allerlei heidense en ketterse ideeën door. We kunnen denken aan de oude ketterij van de gnosis, de kennis, waartegen de apostel Johannes al waarschuwt. Een zogenaamde hogere kennis die alleen voor de elite is. Een kennis die aan het het Woord van God, zoals het er staat niet genoeg heeft, maar er verborgen boodschappen in wil lezen. In het algemeen kun je ook zeggen dat spiritualiteit vaak betekent dat je contact zoekt met het bovennatuurlijke, met God. Daar kun je allerlei technieken voor gebruiken, om zo tot stand te brengen wat je wenst. Eén van de technieken is het ‘positief denken, belijden’ e.d. Men zegt, dat de Bijbel niet negatief is, maar positief. Zo moeten ook wij ons positief opstellen. Je moet geloven en uitspreken en belijden dat de door jou gewenste situatie er al is. Ook al is die er nu nog niet, als je maar positief stelt, dat hij er wel is, komt hij er wel. Dit is iets anders dan tegen iemand te zeggen: kom op, er zijn toch ook nog mooie dingen in je leven.Visualiseren is ook zo’n techniek. Deze techniek is, volgens sommige christenen, te gebruiken in het gebed om gewenste zaken of situaties te verkrijgen. Er wordt dan ook gesteld dat je geen vage gebeden moet zeggen, je moet heel nauwkeurig omschreven vragen. Je moet je voor ogen stellen wat je vraagt, en dat duidelijk aan God voorleggen, dan verhoort God. Als je het gevraagde niet kunt visualiseren als zijnde gebeurd, zul je niet geloven dat je zult ontvangen (Marc. 11:23,24). Als je dat geloof niet hebt, kan God niets doen. Want God is afhankelijk van jouw geloof.Maar zo kunnen we ook Jezus zien met ons geestesoog en Hem zo visualiseren. We zullen dan een Jezus zien die met ons spreekt, ons troost e.d. Visualisatie, Jezus-visualisatie, wordt toegepast bij de zogenaamde innerlijke of pneumatische genezing. Het gaat dan om verwondingen uit het verleden, die nu problemen veroorzaken en die zo diep zitten dat de Heilige Geest er niet bij kan(!). In zo’n geval is innerlijke genezing nodig waarbij hulpverlener en cliënt in gebed terug gaan naar het verleden, soms zelfs tot in de baarmoeder. In dat gebed wordt Jezus gevisualiseerd in die episode van toen. Bij het spirituele, het geestelijke, hoort ook de ‘spiritual warfare’, de geestelijke strijd, maar dan wel op een merkwaardige manier. Over geestelijke strijd wordt o.a. in Efeze 6 gesproken. Daar is sprake van onze worsteling tegen, standhouden tegen de boosheden in de lucht. Wat nu echter vaak gebeurt is dat de gelovigen tegen satan en zijn leger van boze geesten, vaak ook zogenaamde gebiedsgeesten, oorlog moeten voeren door hen in gebed te binden, te verdrijven en de overwinning te claimen. Een verschijnsel dat zich al openlijker voordoet bij allerlei christelijke manifestaties. In het kader van de grote nadruk op het spirituele is er een verhevigde aandacht voor de geestesgaven. Er doen allerlei gaventesten en gaven-catechismussen de ronde. Er wordt vrij vaak nadrukkelijk gezegd, dat iedere gelovige de gave (het charisma) van tongen, profetie en genezing kan ontvangen, wat strijdt met 1 Cor. 12 en 14. Het merkwaardige is trouwens dat op vooral deze drie gaven de nadruk wordt gelegd. De andere gaven vallen veelal buiten het gezichtsveld. Zijn ze niet spectaculair genoeg? Met gaven, zegt men, kan worden geëxperimenteerd. Je kunt er dus voor getraind worden. Dat geldt zowel tongentaal, genezen als profeteren. Ook dat laatste, profeteren met de ermee samenhangende visioenen en dromen, wordt steeds meer geaccepteerd als thuishorend in het leven van gelovigen. Meditatie wordt ook door het hierboven genoemde beïnvloed en ook door oosters denken en praktijk, waardoor men technieken gaat hanteren om met de bovenwereld in contact te komen. Het zal duidelijk zijn dat de ervaring norm wordt voor ons geloof en niet het Woord van God. Meestal bedoelt men dat niet zo, maar het wordt wel de praktijk.