Yin/Yang

Dit is een begrippenpaar uit de Chinese filosofie, dat de polariteit van alle dingen voorstelt. Volgens de leer van Tao draait alles letterlijk en figuurlijk om de beweging van energie tussen twee polen, zoals het intuïtieve en het rationele, het synthetische, omvattende en het analytische, ontledende, enzovoort. Het zaad van yang is begrepen in yin en het zaad van yin is begrepen in yang.

In het denken van new age worden deze begrippen gehanteerd om daarmee iedere vorm van denken in tegenstellingen uit te bannen, als behorend tot het voorbije tijdperk van de ‘Vissen’. Wat overblijft is, dat ieder wezen of entiteit de tegenstellingen in zichzelf harmonieert en de dualiteiten omspant. Dit principe leidt bijvoorbeeld bij het feminisme tot het ontkennen van een onderscheiden mannelijkheid en vrouwelijkheid; beide eigenschappen gaan daar op in het begrip androgynie, waarbij dus ieder mens in zichzelf autarkisch is.

Het beginsel van yin/yang betekent de eenheid in de tegenstelling: het leven heeft de dood nodig, duisternis gaat op in licht en omgekeerd. Hierbij is het godsbegrip een vereniging van beide polen in zichzelf, wat in flagrante tegenspraak is met het bijbels getuigenis. God verenigt niet goed en kwaad, licht en duisternis; de Schrift zegt dat God licht is, in Hem is in het geheel geen duisternis (1 Johannes 1:5). Hij is de Vader der lichten bij wie geen verandering is of zweem van ommekeer (Jakobus 1:17). Evenmin is de Here God een soort hemelse I Tjing die wij zouden kunnen beheersen, als wij maar de juiste technieken en formules kennen!

Al deze denkwerelden leiden de mensen tot oude vormen van bijgeloof en magie. Het verlichte, rationele denken heeft hiertegen nauwelijks een weerwoord, omdat dit denken de mensen in feite leeg heeft gelaten, vervreemd van de aarde, vervreemd van het leven zelf. Het gaat er echter niet om dat wij de ene vorm van ‘Old Age’ vervangen door een andere vorm ervan, want dan zal het middel erger blijken te zijn dan de kwaal die zij wil bestrijden! Het bijbels denken heeft juist de wereld onttoverd, getrokken uit de armzalige illusies van satan, die de mensen leert geloven in ‘lijnen’, in stenen, in geometrische vormen en aansluitingen die hem het zicht op het ware leven benemen en de moderne mens brengen in aloude vormen van slavernij!