Rationeel Emotieve Therapie (RET)

Rationeel Emotieve Therapie (RET) Bijbelse duiding en weerlegging
RET-therapie is een cognitieve methode die erop gericht is om mensen beter te leren omgaan met stressvolle situaties De relatie tussen denken en emotie staat binnen deze therapie centraal. Het uitgangspunt is dat niet de gebeurtenis zelf,, maar de interpretatie van de gebeurtenis oorzaak is van psychische problemen. Gevoel en emoties hebben een grote rol binnen het geheel.

De gedachten bepalen hoe men in moeilijke situaties handelt. Negatieve en irrationele gedachten worden opgespoord en vervangen door rationele gedachten om zo een betere kijk op zichzelf en de omgeving te krijgen.

RET-therapie gaat uit van het menselijk potentieel om een gedragsverandering te bewerkstelligen.

 

De Bijbelse visie op het mens-zijn is gebaseerd op feiten en niet op gevoelens. Oorzaak en gevolg staan los van emotie of gevoel. In Rom 3:10 staat dat niemand rechtvaardig is.  De mens zoekt zijn eigen oplossing voor problemen. Ps 10: 4: De goddeloze, met zijn neus trots omhoog, onderzoekt niet. Al zijn gedachten zijn: Er is geen God. Bijbelse gedragsverandering komt door de vernieuwing van het denken door het werk van de Heilige Geest (Rom 12:2).

Door als christenen op te zien naar de Heere Jezus krijgen we een betere kijk op de omstandigheden.

17 Want onze lichte verdrukking, die van korte duur is, brengt in ons een allesovertreffend eeuwig gewicht van heerlijkheid teweeg. 18 Wij houden onze ogen immers niet gericht op de dingen die men ziet, maar op de dingen die men niet ziet; want de dingen die men ziet, zijn van het ogenblik, maar de dingen die men niet ziet, zijn eeuwig. (2Kor 4: 17-18).