“Kerf geen tekens in je lichaam en breng geen tatoeages aan.

Ik ben de HEER”  (Leviticus 19:28  NBV).

Wat is een christelijke houding? (= een Christus-gelijke houding)

1. Inleiding; Hoe bepaalt een christen zijn standpunt?
Het standpunt van een christen wordt bepaald door de Bijbel. Sommige richtlijnen staan daarin heel direct als geboden of verboden, voor andere aspecten van het leven is meer kennis van Gods Woord nodig.
De Bijbel geeft verschil aan tussen

  • Gods geboden houden (ze opvolgen) en
  • Zijn Woord bewaren (acht slaan op Gods Woord).

De gevolgen voor het kind van God zijn ook verschillend:

  • Wie Mijn geboden heeft en ze bewaart, die is het, die Mij liefheeft; en wie Mij liefheeft, zal geliefd worden door mijn Vader en Ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan hem openbaren. (Joh 14:2 1)
  • Indien iemand Mij liefheeft, zal hij mijn Woord bewaren en mijn Vader zal hem liefhebben en Wij zullen tot hem komen en bij hem wonen. (Joh 14:23)

Als we Gods Woord bewaren, komt er een heel nauwe relatie met de Vader en de Zoon: Ze komen bij ons wonen!

Dit onderscheid kan geïllustreerd worden aan de hand van een voorbeeld van een kind ten opzichte van aardse ouders. Het maakt verschil uit of een kind een opdracht (gebod) van de ouders opvolgt, of dat het kind goed let op wat de ouders zeggen en hen dan op hun verjaardag iets geeft wat ze op prijs stellen. Zo zal ook een gelovige bij het bepalen van zijn standpunt niet alleen letten op duidelijke geboden of verboden in Gods woord, maar vooral ook trachten na te speuren waar Gods verlangen naar uit gaat.

 2. Bij twijfel niet inhalen.
Als er in de Bijbel geen rechtstreekse verboden staan, moeten we trachten de Geest van het Woord te verstaan, het Woord alleen of samen met anderen onderzoeken en bidden. Dé plaats daarvoor is de gemeente.
Als er ruimte is voor twijfel of iets God wel of niet zal behagen, kan men het beter niet doen.
“Alles wat niet uit geloof voortkomt is zondig” (Rom 14:23).

3. Aanwijzingen
De Wet van het Oude Testament gebood de Israëlieten: “Kerf geen tekens in je lichaam en breng geen tatoeages aan. Ik ben de HEER” (Leviticus 19:28  NBV).
Verminking van het lichaam was een rouwgebruik onder de heidenen, dat nadrukkelijk verboden werd door de Here God. Ook tegenwoordig brengen mensen soms tatoeages vanwege een bijzondere gebeurtenis of als standpunt. Blijkbaar heeft deze opzettelijke tatoeage een dieperliggende achtergrond in de onzichtbare wereld.
Wat zegt de letterlijke tekst?
In de meeste vertalingen staat in vers 28 ‘dode’ en daarmee wordt het tatoeëren beperkt tot een onderdeel van het dodenritueel. Maar wat staat er letterlijk in het Hebreeuws (lezen van rechts naar links):

Figuur: copy samengesteld uit Studiebijbel Oude Testament; M.J.Paul, G.van den Brink, J.C.Bette; Bijbelcommentaar Leviticus/Nummeri/Deuteronomium. Uitg. Centrum voor Bijbelstudieonderzoek ISBN 9789077651004

In de Naardense Bijbel (een zo letterlijk mogelijke vertaling) staat:
Vs 26 Nooit zult ge iets eten samen met bloed; doet niet aan slangenkijkerij en wolkenwichelarij!
Vs 27 Ge zult de hoekrand van uw hoofdhaar niet afronden; en de hoekrand van je baard zul je niet vernietigen.
Vs 28 Ge zult uzelf geen inkerving ‘voor de ziel’ geven in uw vlees, – inscripties en tatoeëringen zult ge op u geen plek geven: ik, de ENE….

Er staat dus niets over een dode.

Een logische interpretatie is dus:
Leviticus 19:26-29 gaat over praktijken die te maken hebben met het occulte (verborgene).
Het gaat om zaken die schadelijk zijn ‘voor  de ziel’. Toegepast voor mijzelf: praktijken die schadelijk zijn voor mijn ziel.

Een geheiligd (afgezonderd) leven
Speciaal ook de priesters werd er op gewezen hun lichaam niet te beschadigen.
“Priesters mogen geen tekens in hun huid kerven” (Lev 21:5).
Priesters moesten geheiligd (afgezonderd) leven. Aan hun levens moesten de mensen zien wie de heilige God is. In het Nieuwe Testament heeft de gemeente die taak: “Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters… “ (1Petr 2:9).
Discipelen van Jezus Christus zijn priesters. We moeten ons bewust zijn dat ons lichaam aan God toebehoort. Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de heilige Geest, die in u woont en die u ontvangen hebt van God, en weet u niet dat u niet van uzelf bent? (1Kor 6:19).
Als onze lichamen aan God toebehoren, dan moeten we onszelf ervan verzekeren, dat we Zijn duidelijke “toestemming” hebben alvorens we die “bewerken” met tatoeages.

 4.Een sieraad?
De Bijbel draagt ons op om ons ingetogen te kleden:
…..zich waardig, sober en ingetogen kleden (1 Timoteüs 2:9). Mensen die zich ingetogen kleden, kleden zich op een zodanige manier dat zij hiermee geen aandacht op hun lichaam vestigen. Tatoeages trekken de aandacht van anderen. In dat opzicht zijn tatoeages beslist niet ingetogen.

5.Raadgevers
►Je verstand
Door onkunde zijn er soms gewoonten en gebruiken die zeer schadelijk zijn voor de gezondheid. Zie volgende citaat:
“Van menige tatoeage-inkt is de samenstelling duister. Sommige bevatten azopigmenten en polycyclische aromaten” een citaat uit C2W, het vakblad voor chemici (13-9-2008). Deze stoffen zijn kankerverwekkend. Het artikel vermeldt ook dat bij de verwijdering door laserstralen zeer gevaarlijke stoffen ontstaan.
►Adviezen van geestelijk gegroeide gelovigen
Mijn zoon, als je in acht neemt wat ik zeg, mijn richtlijnen altijd onthoudt, een open oor hebt voor mijn wijsheid, een geest die neigt naar inzicht, als je erom vraagt de dingen te begrijpen, roept om scherpzinnigheid, ernaar zoekt als was het zilver, ernaar speurt als naar een verborgen schat – dan zul je ontdekken wat ontzag voor de HEER is, dan zul je kennis van God verwerven. (Spr 2:1-5). Gelovigen zullen waarde hechten aan de raadgevingen van geestelijk meer gegroeide gelovigen.

6.Tatoeages aanbrengen als evangelisatiemiddel?
Kan men zich Jezus Christus voorstellen als een mens met tatoeages? Paulus schrijft: “Volg mij na, zoals ik Christus navolg” (1Kor 11:1). Is ons hele gedrag in overeenstemming met de uiterlijke tatoeage? Ook ons hele verdere leven? Stel dat er een minder christelijke periode in ons leven komt, waarin ons gedrag beter niet nagevolgd kan worden, welk getuigenis zal dan uitgaan van het merkteken in onze huid? Het omgekeerde gebeurt juist als een getatoeëerde ongelovige tot geloof in Jezus Christus komt. Zijn of haar gedrag is dan zo in tegenspraak met de uiterlijke tekens dat het meteen opvalt.

7.Tenslotte
Bedenk dat een ieder rekenschap af moet leggen. Ieder van ons zal zich dus tegenover God moeten verantwoorden (Rom 14:12). Moge de God van de vrede zelf uw leven in alle opzichten heiligen, en mogen heel uw geest, ziel en lichaam zuiver bewaard zijn bij de komst van onze Heer Jezus Christus (1Thess 5:23).

 dr.Wim Hoek

 In het Duitse tijdschrift “Zeitruf”, nummer 3/2016, stond een kort bericht over tatoeages in Thailand.

Thailand: de magie van het tatoeëren

Huidtekeningen moeten beschermen tegen alle kwaad. Sommigen brullen als tijgers, anderen krijsen als apen bij het “Magisch tattoo-festival”. Tienduizenden mensen nemen in Thailand deel aan de traditionele feesten, waarbij volgens oud geloof hun als heilig geldende huidtekeningen nieuwe kracht krijgen.
Bij de ceremonie op het plein van de Bang-Phra-tempel in Nakhon Pathom, ca. 50 km ten westen van Bangkok, geven deelnemers een  overleden abt en beroemd tattoo-meester eerbetoon. De aanwezigen mediteren urenlang (…) en wachten op de zegen van de monniken.
Steeds weer komen de deelnemers daarbij in trance en imiteren ze de wezens, die ze in hun huid hebben laten prikken.  Deze traditionele Thailandse tattoos (….) zouden geluk, welstand en kracht brengen, maar bovenal tegen het kwaad beschermen.
(Bron: RGA, 6.9.16, Pag.24
Commentaar van de redactie van Zeitruf:

De Bijbel, Gods onfeilbare Woord, verbiedt elk soort tatoeages.  We lezen in Leviticus 19:28: “U mag vanwege een dode geen inkerving in uw lichaam maken en geen tatoeages bij uzelf aanbrengen. Ik ben de HEERE.” Dit heidens-occulte gebruik neemt in onze na-christelijke eindtijd steeds meer toe.  Tegenwoordig is het in onze westerse samenleving ‘cool’ om getatoeëerd te zijn en niet zelden worden ze op grote oppervlakten aangebracht. Bij diverse film- en popsterren, maar ook bij voetballers en sporters zijn tatoeages intussen heel normaal aan de orde van de dag en dienen ze helaas als voorbeeld voor velen, ook jonge mensen. Het bovenstaande jaarlijkse feest in Thailand toont duidelijk het verband tussen de tatoeages en het occulte. Bij deze boeddhistische rituelen raken de deelnemers in extase, komen in trance, worden door demonen bezet en gedragen ze zich als wilde dieren.