alleen voor jou

EEN BRIEF AAN DE JEUGD door dr. Lothar Gassmann
Lieve vrienden, wordt wakker, jullie worden bedrogen!
Er wordt jullie gezegd:
“Vier je lusten bot, dan ben je gelukkig!” 
Gods Woord zegt:
“Zalig de reinen van hart, want ze zullen God zien” (Mattheus 5:8).
“…want hoereerders en echtbrekers zal God oordelen” (Hebreeën 13:4).
Er wordt jullie gezegd:
 “Maak oorverdovende muziek, draai de volumeknop open, dan voel je je goed!”
Gods Woord zegt:
“…in stilheid en vertrouwen zou uw sterkte zijn” (Jesaja 30:15).
“En de vrede van Christus … regere in uw harten; … met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen zingende, Gode dank brengt in uw harten” (Kolossenzen 3:15 e.v.).
Er wordt jullie gezegd:
 “Zet je verstand op nul, ontspan je en schakel alle kritiek uit! Denk positief en verruim je bewustzijn door meditatie, drugs en psychotechnieken!”
Gods Woord zegt:
“… wordt nuchter, opdat gij kunt bidden” (1 Petrus 4:7).
“Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. Wederstaat hem, vast in het geloof, …” (1 Petrus 5:8 e.v.).
Er wordt jullie gezegd:
 “Leer occulte praktijken – magie, hekserij, tovenarij – dan krijg je bovennatuurlijke kennis en macht!”
Gods Woord zegt:
“Onder u zal er niemand worden aangetroffen, die zijn zoon of zijn dochter door het vuur doet gaan, die waarzeggerij pleegt, geen wichelaar, uitlegger van voortekenen, of tovenaar, geen bezweerder, niemand, die de geest van een dode of een waarzeggende geest ondervraagt of die de doden raadpleegt. Want ieder die deze dingen doet, is de HERE een gruwel, …” (Deuteronomium 18:10-12).
“Buiten (buiten de hemelse stad) zijn de honden en de tovenaars, de hoereerders, de moordenaars, de afgodendienaars en ieder, die de leugen liefheeft en doet.”
(Openbaring 22:15).
Hun deel “is in de poel, die brandt van vuur en zwavel: …” (Openbaring 21:8).
Er wordt jullie gezegd:
 “Ga daarheen waar grote tekenen en wonderen gebeuren, waar geweldige visioenen en openbaringen te zien en te horen zijn en waar je heel bijzondere ervaringen kunt opdoen!”
Gods Woord zegt:
“Geliefden, vertrouwt niet iedere geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn in de wereld uitgegaan” (1 Johannes 4:1).
“Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zodat zij, ware het mogelijk, ook de uitverkorenen zouden verleiden” (Matteüs 24:24).
Er wordt jullie gezegd:
 “Wordt allen één, want alle religies vereren dezelfde God!”
God spreekt:
“Ik ben de HERE, uw God, … Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben” (1e gebod, Exodus 20:2 e.v.).
“… Gewent u niet aan de weg der volken … Want de handelwijze der volken, die is nietigheid: … Als een vogelverschrikker in een komkommerveld zijn zij …” (Jeremia 10: 2,3 en 5).
Jezus Christus, Gods Zoon, spreekt:
“Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij” (Johannes 14:6).
Er wordt jullie gezegd:
 “Elk mens is een kind van God, want in elk mens leeft Gods Geest.”
Gods Woord zegt:
“Doch allen, die Hem (Jezus Christus) aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in zijn naam geloven; die … uit God geboren zijn” (Johannes 1:12 e.v.).
“… en toen Hij (Christus) het einde had bereikt, is Hij voor allen, die Hem gehoorzamen, een oorzaak van eeuwig heil geworden, …” (Hebreeën 5:9).
Er wordt jullie gezegd:
 “Praat toch niet over zonde, maar alleen over fouten, pech, uitglijders en misstappen! Goed en kwaad zijn hetzelfde!”
Gods Woord zegt:
“… maar zonde is een schandvlek der natiën” (Spreuken 14:34).
“Wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad; die duisternis voorstellen als licht en licht als duisternis; die bitter doen doorgaan voor zoet en zoet voor bitter”
(Jesaja 5:20).
Er wordt jullie gezegd:
 “Luister naar de stem in je binnenste, want in jezelf vind je de waarheid, als je lang genoeg mediteert!”
Gods Woord zegt:
“Want uit het hart komen boze overleggingen, moord, echtbreuk, hoererij, diefstal, leugenachtige getuigenissen, godslasteringen. Dat zijn de dingen, die een mens onrein maken, …” (Mattheüs 15:19 e.v.).
“Want ik weet, dat in mij, dat wil zeggen in mijn vlees, geen goed woont” (Romeinen 7:18).
Er wordt jullie gezegd:
 “Aanvaard iedereen, zoals hij gelooft en leeft; laat ieder zijn eigen cultuur en levensstijl!”
Gods Woord zegt:
“… wijst de ongeregelden terecht, …” (1 Tessalonicenzen 5:14).
“Of weet gij niet, dat onrechtvaardigen het Koninkrijk Gods niet beërven zullen? Dwaalt niet! Hoereerders, afgodendienaars, overspelers, schandjongens, knapenschenders, dieven, geldgierigen, dronkaards, lasteraars of oplichters, zullen het Koninkrijk Gods niet beërven. En sommigen uwer zijn dat geweest. Maar gij hebt u laten afwassen, maar gij zijt geheiligd, maar gij zijt gerechtvaardigd door de naam van de Here Jezus Christus en door de Geest van onze God” (1 Korintiërs 6:9-11).
Daarom:
Biedt weerstand aan de invloed van slechte voorbeelden in tijdschriften, op de radio, via tv en internet die over “liefde” spreken, maar “ontucht” bedoelen en je daarmee in het verderf willen storten!
Houdt vast aan het voorbeeld van Jezus Christus, de Zoon van God die rein en heilig is en ons door Zijn leven en leer toont hoe de ware liefde zich gedraagt!
Bied weerstand aan de invloed van een onbijbelse religieuze vermenging en oecumene!
Houdt vast aan het viervoudige “alleen”  van de Heilige Schrift: de Bijbel alleen, Christus alleen, de genade alleen, het geloof alleen!
Biedt weerstand aan de invloed van een onbijbels verlangen naar tekenen en wonderen!
Houdt vast aan het grootste wonder: de wonden van Jezus Christus die aan het kruis Zijn leven overgegeven heeft voor onze verlossing en op de derde dag wonderbaar uit de dood is opgestaan!
Biedt weerstand aan de invloed van – helaas ook in “christelijke” kring – wijdverbreid entertainment dat zelfs het kruis van Jezus Christus tot amusement vervalst en de Heilige God lastert!
Houdt vast aan de drie-enige God die tegelijk heilig en rechtvaardig, liefdevol en barmhartig is!
Biedt weerstand aan de mystieke drogreden die je wijsmaakt dat je van nature een “goddelijke vonk” in je hebt!
Houdt vast aan het feit van de volledige verdorvenheid en verlorenheid van het menselijk hart, dat geheel alleen op de verlossing uit genade aangewezen is!
Biedt weerstand aan een “muziekcultuur” die meent met heidense elementen (bijv. met extatisch wilde ritmes, mantra-achtige woordherhalingen of ook extreem langzame, trance-bevorderende melodieën) mensen voor het christelijke geloof te kunnen winnen!
Houdt vast aan welluidende geestelijke liederen die uit een stil, zachtmoedig hart komen!
Bied weerstand aan de tijdgeest waarachter de geest van de tegenstander zich verbergt!
Houdt vast aan Gods Geest die je scheidt van deze voorbijgaande wereld en je in alle waarheid leidt!
“De HERE is nabij allen, die Hem aanroepen, allen die Hem aanroepen in waarheid, …” (Psalm 145:18).
Dr. Lothar Gassmann