Betrokkenheid bij de school

Ouders kunnen op diverse wijzen betrokken zijn bij de school van hun kinderen, met name inzake de identiteit. B&O reikt een aantal mogelijkheden aan.

De christelijke school is de school van de ouders. Natuurlijk heeft de school een eigen verantwoordelijkheid en is zij méér dan de uitvoering van de taak van de ouders. Maar de ouders mogen ervan uitgaan dat het klimaat op school, zowel in de les als daarbuiten, aansluit op het christelijke gezin. Immers, juist om deze reden sturen zij hun kinderen naar een christelijke school.
De school dient dan ook de betrokkenheid van ouders toe te juichen en hun ook metterdaad hiertoe de gelegenheid te bieden. Hiervoor noemen wij als mogelijkheden:

  • ouderavonden, waarbij de ouders met de leraren spreken,
  • deelname van ouders in een medezeggenschapsraad, ouderraad of ouderkern,
  • zich als ouders kandidaat stellen voor een functie in het bestuur,
  • deelnemen aan bestuurscommissies, zoals identiteit of bibliotheek.

B&O stimuleert ouders om zich hiervoor beschikbaar te stellen. Daarbij wijzen wij op onze volgende publicaties:

Bijbel & Onderwijs magazine
Ons magazineverschijnt vijf keer per jaar en wordt toegezonden aan de leden en donateurs van de Vereniging Bijbel & Onderwijs. Ouders kunnen de school (bestuur, directie en leraren) hierop attent maken en hun een proefabonnement schenken.

Medezeggenschapsraad
Vrijwel iedere school heeft een medezeggenschapsraad (M.R.) In deze raad zijn de verschillende geledingen van de school vertegenwoordigd. Christen-ouders kunnen, door zich beschikbaar te stellen voor de M.R., een belangrijke invloed uitoefenen op het beleid van de school.

Bidden voor de school
Steeds meer ouders komen een keer per week bij elkaar om voor de school te bidden (bij het voortgezet onderwijs ook leerlingen).

Identiteitsnota en schoolgids
De christelijke school is vanouds ‘School met de Bijbel’, met een modern woord: bijbelcentrisch. Wat betekenen de regels voor de bijbeluitleg voor de identiteit van de school en hoe komt dit tot uiting in de identiteitsnota en de schoolgids?