Verantwoording

De basis voor de deelsite ‘Bijbel en new age’ wordt gevormd door gegevens uit het ‘New age handboek’ van drs. R. H. Matzken. Het is een uitgave van Buijten & Schipperheijn. ISBN 90-6064-713-0.

Een opmerkelijke uitspraak van de apostel Paulus geschreven aan zijn veel jongere medewerker Timotheüs betreft een waarschuwing voor wat er in een nog verre toekomst zal gaan gebeuren en wat in de tijd waarin ze leven nog onwaarschijnlijk klinkt. Dit staat in de laatste verzen van 1 Tim 3.

Na het geheimenis van het geloof te hebben uiteengezet met één van de kortste geloofsbelijdenissen volgt dan de waarschuwing van hoofdstuk 4: ‘De Geest zegt nadrukkelijk dat in latere tijd sommigen van het geloof zullen afvallen!’ Dat lijkt nog onmogelijk, want wat zijn dat dan voor mensen die zo’n geloof verzaken? Voor de christenen van onze dagen is dat helemaal niet zo moeilijk meer om te begrijpen als kennelijk verondersteld wordt voor de tijd waarin Timotheüs leefde. In onze tijd gonst het van berichten over geloofsafval, kinderboeken staan er vol mee, tv-programmamakers en journalisten putten hun inspiratie eruit en doen uitgebreid verslag, zelfs sommige christelijke politici hebben er geen moeite mee en vinden zelfs dat je respect moet hebben voor een heidens geloof: vrijheid, blijheid. Met de inhoud van de religies mag niemand zich meer bemoeien. Wie maakt zich er nog druk om wat iemand gelooft? Paulus maakte zich er wel druk om, want “de afval van het Christelijke geloof is een zaak van eeuwig onheil en die wordt bewerkt door de leringen van boze geesten, verbreid door leugensprekers die huichelen dat ze de waarheid spreken, als ze de mensen verleiden met drogredeneringen.” (1 Tim 4).

Wat leren die dwaalgeesten dan, wat verzinnen die boze geesten dan allemaal? Er zijn toch genoeg theologen die Gods Woord kunnen onderscheiden van valse leer en hulp kunnen bieden om de leugensprekers te ontmaskeren? Ach, was dat maar waar! Ook onder theologen woedt vaak een geestelijke strijd over de machten van het kwaad in de “hemelse gewesten”! Het komt er dus op aan om geestelijk onderscheid te verwerven, dat als gave van de Heilige Geest functioneert en gegeven wordt aan de gemeente van Christus ten dienste van de gelovigen. Tal van geestelijk leidinggevenden hebben zo telkens weer vele drogredeneringen ontmaskerd, zodat de gelovigen niet tot afval van het geloof zouden vervallen.

De ontmaskering van moderne begrippen die gemeen goed werden, was ook de bedoeling van het “Newage-handboek”.

Mevr. N. Matzken