Biologie en Verzorging

De vakken Biologie en Verzorging dragen in aanzienlijke mate bij tot de levensbeschouwelijke vorming. Bijbel & Onderwijs reikt aanvullingen aan waardoor deze vakken bijdragen tot een bijbelse mens- en wereldvisie.

Meer dan ooit tevoren, komen natuurwetenschappers tot de overtuiging dat ‘Bijbel’ en ‘Wetenschap’ geen tegenstellingen hoeven te zijn, iets wat de apostel Paulus reeds in 1 Timotheüs 6:20 betoogde. Biologen zouden hier niet bij moeten achterblijven en daarom verwijzen wij hen naar de speciale pagina Schepping en evolutie die Bijbel & Onderwijs heeft ingericht en waarin onder meer naar enkele aanbevolen publicaties en websites wordt verwezen.

Kerndoelen basisvorming Biologie
Op een christelijke school moeten enkele uitgangspunten van het vak Biologie vanuit de Bijbel worden aangescherpt, zodat het vak, evenals Verzorging, niet van God en zijn Woord afleidt, maar juist daarheen voert. Drie hiervan worden hier genoemd, waarbij onze toevoegingen op de overheidskerndoelen cursief zijn weegegeven.

* De leerlingen zijn zich bewust dat het leven door God gegeven is en erkennen de Goddelijke orde die God in de schepping gelegd heeft.
* De leerlingen hebben kennis van de creatie- en evolutietheorie, en zij hebben daarbij geleerd onderscheid te maken tussen feiten en meningen
.
* De leerlingen herkennen biologische aspecten in een maatschappelijke situatie en kunnen georiënteerd op de Bijbel positieve en negatieve elementen hieraan onderscheiden; mede daardoor kunnen zij een gemotiveerd standpunt bepalen en beslissingen nemen over het eigen gedrag en dat van anderen.
* Een ander belangrijk aspect hierbij is het op verantwoorde wijze omgaan met seksualiteit.

In verband met de eerste twee punten: informatie over beide modellen en kritisch leren denken, verwijzen wij naar de hierboven vermelde speciale pagina, waarin onder meer naar enkele aanbevolen publicaties en websites wordt verwezen.

Het vak Verzorging werd in 1995 ingevoerd en bevat tal van elementen die van God afvoeren. Vandaar dat reeds een jaar later een christelijke bewerking van een leerboek is verschenen onder de titel Zorg nou zelf (uitg. SMD, Leiden), dat op diverse christelijke scholen zijn weg heeft gevonden.