Brief aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de heer A.Slob.

Brief aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de heer A.Slob.

Deze brief is geschreven, nadat vijf universiteiten en het Trimbos instituut in een onderzoek naar antipestprogramma’s hebben aangetoond dat ze niet helpen tegen treiteren.

Aangetekend.

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Postbus 16375
2500 BJ Den Haag

T.a.v. de heer A. Slob

Giessen, 09 juli 2018

Geachte heer Slob,

Ongetwijfeld zult u bekend zijn met de recente bevindingen van het Trimbos-instituut en een aantal universiteiten als het gaat om de kwaliteit en validiteit van antipesttrainingen.
Expliciet kwam vanuit dit onderzoek de kanjertraining – negatief – in het nieuws.
Bijbel & Onderwijs heeft al vroegtijdig gewezen op met name de te bevragen kwaliteit en inhoud van juist deze training door middel van onder andere de presentatie in boekvorm van het op haar verzoek gedane onderzoek van specifiek deze training door drs. J.G. Hoekstra.
In het boekje ‘ Soep van keistenen, de Kanjertraining op de korrel” (met een voorwoord van de in het begin van dit jaar overleden bekende en gerespecteerde onderwijspsycholoog drs. Bob van der Meer), werd de ondeugdelijkheid van de training in het algemeen en het onacceptabele karakter voor de christen in het bijzonder zorgvuldig en onderbouwd benoemd. Het boekje is vlak na verschijning door een afvaardiging van onze stichting ondermeer aan de onderwijsman van uw fractie aangeboden (alsook aan die van de SGP en het CDA) in de hoop dat vanuit onder andere uw fractie kritische vragen ten aanzien van de training zouden worden gesteld.

Na het verschijnen van een aantal artikelen over de training in ons magazine en de presentatie van het genoemde boekje zijn er tot op vandaag vele reacties van bezorgde ouders en docenten binnengekomen bij zowel de schrijver, onze stichting alsook andere bij de pestproblematiek betrokken organisaties, zoals Veilig Onderwijs e.d.
Naast de bevestiging van de in het boekje beschreven kwalijke uitwassen van de training, uitlopend op depressiviteit van het kind dat de training ondergaat tot een openlijk spreken over een ‘niet meer willen leven’, wordt vooral het dwingende karakter van de training door ouders en docenten genoemd. Ouders die vrijstelling voor hun kind van de training bepleiten op grond van een beroep op artikel 23 van de grondwet en een verwijzen naar één van de door de kanjerorganisatie bij het Nederlands Jeugdinstituut gedeponeerde contra indicaties – dat de training niet gegeven moet worden indien de ouder zich er niet in kan vinden – krijgen veelal te horen dat de training verplicht is en dat, terwijl zij aangaven open te staan voor een acceptabel alternatief. In een aantal gevallen is ouders zelfs bruusk en herhaaldelijk geadviseerd om ‘dan maar voor het kind een andere school te zoeken’. In sommige gevallen hebben ouders, stotend op de onbuigzaamheid van – let wel: christelijke! – directies, zelf besloten het kind naar een andere basisschool te sturen.
Docenten die zich niet kunnen vinden in de training en dat met redenen aangeven, spreken van het risico op ‘werkweigering’ te worden aangesproken.
Naast dit alles wijzen wij met klem op de in het boekje Soep van Keistenen vermelde onacceptabele en voor het kind kwalijke praktijken binnen de training.

Het zijn deze zaken die ons grote zorgen baren en ons hebben doen besluiten ons in deze brandbrief tot u te richten om in te grijpen en tenminste de mogelijkheid te onderzoeken/benutten Kamerbreed aandacht voor een en ander te vragen. Het welzijn van kind, ouder én docent alsook de vrijheid van gewetensbezwaar zijn in het geding.
We voelen ons in het u aanbieden van deze brief temeer gemotiveerd door de uitkomsten van het voornoemd onderzoek van het Trimbos Instituut en een aantal betreffende universiteiten.
Ten aanzien van dit laatste willen wij een saillant detail niet onvermeld laten:

In het kader van voornoemd onderzoek kwam expliciet negatief commentaar op de kanjertraining uit de mond van prof. dr. B. Oribio de Castro, hoogleraar psychologie aan de Universiteit van Utrecht. En dan te weten dat NB hij promotor van ‘het wetenschappelijk brein’ achter dezelfde training is geweest en met haar (mevr. L. Vliek) ‘wetenschappelijke’ artikelen rond de training heeft geschreven.

Wij hopen van harte dat u, voor het welzijn van het kind, ouder en docent, vanuit de onzes inziens de bindende grondslag van Gods Woord, uw standpunt in deze wilt bepalen en vragen u derhalve met klem:

  • Of u onze bevindingen in relatie met de uitkomsten van het Trimbos-instituut en betrokken universiteiten mee wilt nemen in uw beleid en welke consequenties dit zal hebben voor de kanjerorganisatie/kanjertraining? Kan de minister mogelijk de training ontraden?
  • Is een door u aansporen van de inspectie om zich in de kwestie te verdiepen niet tenminste wenselijk?
    Wat gaat u doen om de gewetensvrijheid van (christelijke) ouders en docenten in deze te borgen?
  • Graag zijn wij, indien gewenst, bereid deze brief in een persoonlijk gesprek met u of een van uw ambtenaren toe te lichten. We hopen zo spoedig als mogelijk van u te mogen horen.

Met vriendelijke groet en u Gods zegen toewensend in en bij uw werk,

Namens Stichting Bijbel & Onderwijs,

J.P. Oudshoorn

Secretaris