Gender mainstreaming

1. Inleiding
Mijn bijdrage wil ik met enkele verzen uit Genesis 1 beginnen: 27 En God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen. 28 En God zegende hen en God zeide tot hen: Weest vruchtbaar en wordt talrijk; vervult de aarde en onderwerpt haar, heerst over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels … 31 En God zag alles wat Hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed. Wij zullen zien, hoe belangrijk het is dat wij ons deze woorden van God voor ogen houden, als wij op de concrete politieke en de maatschappelijke situatie letten. God heeft op de avond van de zesde scheppingsdag alles bekeken, wat Hij gemaakt had en toen Zijn beoordeling uitgesproken: “Zie, het was zeer goed.” Juist dit wordt echter tegenwoordig principieel bestreden.
De opstand tegen Gods orde gaat zover dat zelfs het biologische verschil tussen man en vrouw gedeeltelijk ontkend wordt. Bij dit onderwerp stoten wij op formuleringen die elk nuchter denkend mens en in het bijzonder elke Bijbellezer volkomen waanzinnig en irreëel schijnen, maar die serieus gemeend zijn en concrete gevolgen op ons leven hebben en in toenemende mate zullen hebben.
Twee voorbeelden:

 • Simone de Beauvoir: “Men komt niet als vrouw ter wereld, maar wordt het.” (ze bedoelt: je wordt door de maatschappelijke omstandigheden zo gemaakt).
 • Alice Schwarzer beweert, dat de aantekening “mannelijk” of “vrouwelijk” op de geboorteakte willekeurig is; je zou net zo goed klein of groot kind in kunnen vullen.

 2. Definitie
Het begrip bestaat uit twee delen: “gender” en “mainstreaming”. Gender (uitgesproken als dsjender) is in het Engels in de eerste plaats het woord voor het geslacht van een woord. Het wordt bij GM op de mens overgedragen en in plaats van, of in tegenstelling tot, het biologische geslacht (Eng.: sex) gebruikt. Volgens een definitie van Barbara Stiegler (de Fr. Ebert Stichting) kenmerkt gender “de maatschappelijk en cultureel gevormde rollen, rechten, plichten en belangen van mannen en vrouwen.”
Het man- of vrouwzijn wordt dus vooral als geaardheid, die historisch gegroeid is, opgevat, maar is niet absoluut en behoort niet tot het wezen van een mens. D.w.z.: met het begrip “gender” neemt men afscheid van de bepaling die men met het begrip “geslacht” verbonden ziet.
Het gender is niet vastgelegd, het is te veranderen. Daarom heeft de journalist Volker Zastrow voorgesteld om het begrip gender mainstreaming met “politieke geslachtsverandering” te vertalen.
Het begrip “mainstreaming” (lett. in de hoofdstroom brengen) betekent volgens de definitie van een Weense hulporganisatie “een bepaalde denkwijze in de ‘mainstream’ d.w.z. in alle programma’s en maatregelen overnemen en een vanzelfsprekende manier van handelen laten worden” (Stiegler).
GM is dus een strategie die alle beslissingen van een organisatie betreft. Vaak wordt in deze samenhang gesproken over “grondprincipe” en “een taak op elk gebied.” De toepassing van GM op organisaties is volgens dr. Barbara Stiegler zo omvattend dat er in een organisatie geen persoon [kan zijn], die zich niet tot dit principe verplicht voelt. Het gaat er in z’n totaal om het genderperspectief als algemeen principe in staatkundige en niet-staatkundige organisaties in te voeren. Doel van GM is volgens V. Zastrow “niets minder dan het voortbrengen van de nieuwe mens op de weg naar de vernietiging van de traditionele rollen voor man en vrouw.”
Hier zien wij al, dat de handelwijze uiterlijk zacht lijkt, maar radicaal is in zijn consequenties. De enkeling wordt niet de vrijheid gelaten om aan “traditionele”, of voor christenen aan Bijbelse, rollen vast te houden. Veeleer wordt hier werkelijk een ideologische zienswijze doorgezet door heropvoeding en gedwongen manier van handelen. David Lee Mundy schrijft in een artikel voor een vaktijdschrift over deze werkwijze: “Het genderperspectief als levensbeschouwing bekeert andersdenkenden en vervolgt ongelovigen. Het doel is om de naïevelingen te onderwijzen door de onderdrukkende gezagsstructuren bloot te leggen en iedereen in te schakelen in de strijd tegen de heersende opvatting. Men heeft de oorlog verklaard aan de heerschappij van de heteroseksuele (mannelijke) onderdrukker. Het gaat erom, controle te krijgen over de maatschappelijke instituten. Het gaat om de macht om te kunnen bepalen, wat waarheid is. Het genderperspectief is vooral in de academische wereld succesvol. Daardoor heeft ze de macht gekregen om een ieder, die tegen haar ideologie is, homofoob of irrationeel te noemen. Dit taboe, dat je in de academische wereld genderperspectief niet mag bekritiseren, wordt “progressieve hegemonie” genoemd. Het is niet verwonderlijk, dat de installatie van het genderperspectief en de regelingen ter bestrijding van “Discriminatie op grond van geslacht, ras … of seksuele geaardheid” (artikel 13 van EG-Verdrag, 29-12-2006) hand in hand gaan.
We kunnen hier al vaststellen, dat het bij gender mainstreaming om een agressieve en totalitaire ideologie gaat, die geen vrijheid laat. Daarmee is echter al het oordeel uit Bijbels standpunt uitgesproken, want God is een God van vrijheid: “De Heere nu is de Geest; en waar de Geest des Heren is, is vrijheid” (2 Kor 3:17)! De duivel daarentegen is uit op tirannie, of het nu met een politiek of met een vroom sausje overgoten is.

3. Historische ontwikkeling
a) Inhoudelijk
Inhoudelijk is GM uit het feminisme voortgekomen. Het is zo te zeggen een verdere ontwikkeling van het klassieke feminisme, dat met gelijkheidsbeleid en vrouwelijke vertegenwoordigers optreedt. Volgens Judith Butler, een van de aanhangsters van de radicale gendergedachte, moet gevraagd worden naar het waarom van het begrip “vrouw”. Ze wil alle geslachtskenmerken ter discussie stellen, omdat ze het met achterdocht bekijkt. Het resultaat is (ook voor haar) open. Het is de poging om alle vormen van heerschappij en onderdrukking, die zogenaamd ontstaan uit de maatschappelijk gevormde indeling van de geslachten man en vrouw,  af te schaffen en de nieuwe mens te creëren, die in volkomen vrij zelfbeschikkingsrecht zijn eigen identiteit kan kiezen – vrij van vastgestelde geslachtsrollen, geslachtskenmerken en tenslotte ook vrijgemaakt van de biologische omstandigheden.
Tot deze conclusie komt ook de biologe Donna Haraway: “De biologie is een tak van de politieke discussie en geen naslagwerk van de objectieve waarheid.” Hoe het concreet wordt, laat een lezing van haar in Bielefeld zien .Zij presenteert daarin een tegenover elkaar plaatsing van traditionele en denkbare alternatieve geslachtsconstructies. Daarbij gebruikt ze drie categorieën: gender (geslachtsrol); desire (begeerte tussen mensen) en seks (biologisch geslacht). Dan verdeelt ze de traditionele geslachtsconstructies weer in drie aspecten, waarbij ik me hier tot de eerste beperk, nl. het duale aspect, wat dan alternatief door “veelvoudig” i.p.v. duaal (tweevoudig) wordt gekenmerkt. Daarbij schrijft mevr. Stiegler onder de categorie “gender”als traditioneel geslachtskenmerk: “Er zijn alleen mannelijke en vrouwelijke rollen.”
Als alternatieve constructie beweert zij: “Er zijn aan de andere kant maatschappelijke rollen die de mannelijke en vrouwelijke rollen accepteren.. Onder de categorie “desire”: 1. Traditioneel: er is slechts de begeerte van de man naar de vrouw en van de vrouw naar de man.” 2. Alternatief: “De begeerte tussen personen is mogelijk onafhankelijk van het geslacht.” En onder de categorie “seks”: 1. Traditioneel: “Er zijn alleen mannelijke en vrouwelijke geslachtskenmerken. 2. Alternatief: “Iedere persoon heeft  zowel mannelijke als ook vrouwelijke geslachtelijke kenmerken. Tweeslachtigheid en transseksualiteit gelden als normaal.”
Dit voorbeeld geeft al het doel van deze denkwijze aan: De totale opheffing van Gods scheppingsorde aan. Het moet de kinderen er al van kleins af aan ingepompt worden, dat alle vormen van seksualiteit en geslachtsidentiteit normaal zijn. Dit mag niet beoordeeld en daarmee afgekeurd worden.
Als christenen staan wij hier heel snel aan de grens waar uitspraken van ons of onze kinderen als discriminatie en dan eventueel als strafbare houding beschouwd worden.

b) Politiek
Als je ernaar vraagt hoe dit programma, het genderperspectief, tot normale fundamentele denkwijze van alle openbare en privéorganisaties te vormen is, ingang tot de politiek vond, moet je teruggaan naar twee wereldvrouwenconferenties van de Verenigde Naties: in 1985 werd in Nairobi het idee van de genderpolitiek ontwikkeld. Op de conferentie in Peking in 1995 werd er een zogenaamd “actieplatform” aangenomen dat de GM behelst: “Een actief en zichtbaar beleid om het genderperspectief op alle niveaus van de politiek en in alle programma’s tot de belangrijkste stroming te maken.” Op 8 december 1995 werd het actieplatform in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties aangenomen (resolutie 50/52) met de nadrukkelijke verklaring dat ze alleen een adviserend karakter, d.w.z. volkenrechtelijk geen bindende werking heeft.
Direct daarna werd GM met bindend karakter in het beleid van de Europese Unie ingevoerd (Besluit van de EU-Ministerraad van 22 december 1995), tot het tenslotte in 1997 bij het Verdrag van Amsterdam geaccepteerd werd en sindsdien in artikel 3, sub 2 van het verdrag van de Europese Gemeenschap staat. Daar staat vermeld, nadat in sub 1 de activiteiten van de gemeenschap opgesomd zijn: “Bij alle in dit artikel genoemde taken streeft de gemeenschap ernaar, ongelijkheden af te schaffen en gelijkstelling van mannen en vrouwen te bevorderen.”
Ook op nationaal niveau wordt GM langzamerhand als algemeen principe voor regeringen en overheidsinstanties vastgelegd; en verder in vakbonden en federaties, in de grote evangelische kerken en in christelijke organisaties en bonden voor jeugdwerk. Het doel is, dat er geen maatschappelijk terrein overblijft waarin niet de principes van GM het handelen bepalen.

4. Geestelijke beoordeling

 • Als de zoekende mens de Bijbelse openbaring serieus zou nemen, zou hij inzien dat Gods scheppingsorde goed was – ja, zeer goed – en dat de structuren van onderdrukking en geweld niet op de schepping teruggaan en ook niet op de schepping van de mens als man en vrouw, maar op de zondeval, waardoor de zonde, de verwoesting en het leed in de wereld gekomen zijn.
  Maar de mens die zonder God leeft, die de openbaring van de Schrift afwijst, komt in een heleboel dwaasheden terecht: als er bijv. gezegd wordt: “Het verschil tussen jongens en meisjes is alleen maar door de opvoeding aangeleerd  en er in werkelijkheid alleen maar een minimaal genetisch verschil bestaat dat te verwaarlozen is”, dan leidt deze ideologie gewoon schipbreuk op de realiteit. Je hoeft het alleen maar aan moeders te vragen die jongens en meisjes hebben, of dat zo is. Alle moeders, die ik dit tot nu toe gevraagd heb, zeggen: “Wat een onzin! Jongens zijn heel anders dan meisjes” – en dan komen de voorbeelden.
  Dat hebben sommige ouders ook al moeten inzien, die hun kinderen bewust geslachtsneutraal wilden opvoeden. Het Duitse tijdschrift ‘Die Zeit’ berichtte al in haar editie van 28 juni 2007 over een gezin dat eerst een jongen kreeg, waarbij de neutrale opvoeding scheen te lukken en toen kregen ze een twee-eiige tweeling: een jongen en een meisje en hoewel ze hun dezelfde opvoeding gaven en bewust probeerden om rollenclichés te vermijden, was het resultaat verpletterend: de jongen wilde absoluut niet met poppen spelen, maar met brandweerauto’s en het meisje koos altijd roze kleren uit, hoewel de moeder alleen broeken droeg.
  Als deze ouders de Bijbel serieus hadden genomen, dan hadden ze zich dit experiment kunnen besparen, want dan hadden ze geleerd: God schiep hen in den beginne als man en vrouw! Wat wij nodig hebben, is dat wij ons door de Bijbel laten zeggen, hoe God man en vrouw bedoeld heeft. Zo kunnen wij onze identiteit vanuit God vinden.
 • Achter GM staat het totale verzet tegen God en Zijn scheppingsorde. De mens heeft het vergif van de oude slang in zich: “Gij zult als God zijn!” In de tijd voor Jezus’ wederkomst wordt God radicaal losgelaten. De mens wil zijn eigen heer zijn. Hij wil autonoom d.w.z. zijn eigen rechter zijn. Absolute waarden worden niet geaccepteerd, maar men zegt o.a.: “Goed is wat voor mij goed is.” Deze mens van de eindtijd, die God losgelaten heeft, wil zichzelf ontplooien, zichzelf ontwikkelen en gaat tot het uiterste in zijn zelfbeschikkingsrecht. De laatste belemmering, die hem hindert, is de vanaf de schepping gegeven biologische bepaling van de geslachten. Alleen dit herinnert de mens nog aan zijn Schepper en daarmee aan zijn verantwoordelijkheid tegenover God. Ook dit gegeven moet weg en daarom probeert de mens zich te ontdoen van dit laatste scheppingsfeit. Het is de beweging ‘Los van God’ en tegelijkertijd de uiterste rebellie tegen deze God. Het is de ideologie van de anomia, de wetteloosheid, die volgens 2 Thess 2:4 en 7 het wezen van de antichrist is.
 • Het genderperspectief is een demonische verleidings- en dwangideologie. De onwetende mens wordt ertoe verleid, zijn identiteit niet vanuit God, d.w.z. vanuit de orde van God die hij in de Bijbel vindt, te laten bepalen. In plaats daarvan moet hij in een valse waan zelf naar de geslachtsidentiteit die hij voelt, handelen en een eigen rolgedrag ontwikkelen. Die weg moet in een catastrofe eindigen, als God niet met Zijn bewarende hand ingrijpt. Wij horen steeds meer van mensen die hun geslacht veranderen, zodat de collega op het werk die bijv. gisteren nog Daan heette, dan plotseling Daniëlle heet. Dat zal toenemen! Ik heb al over mensen gelezen die hun geslacht operatief hebben laten veranderen, omdat ze door de genderideologie waren verleid en toen tot geloof kwamen, de dwaalweg erkenden en dit toen, voorzover het nog mogelijk was, terug hebben laten draaien.Wat voor een verschrikkelijke psychische gevolgen dat heeft, kunnen wij ons helemaal niet voorstellen!
  Hetzelfde geldt voor de seksuele oriëntering: kinderen en jongeren, die opschool volgens de genderpropaganda gevormd worden, worden verleid tot homoseksualiteit, biseksualiteit en tot algemene seksuele vrijheid. Als men dit bekritiseert, moeten we er rekening mee houden, dat wij van discriminatie beschuldigd worden. Gender is een demonische dwangideologie, die direct uit de hel komt. Ze wil mensen heropvoeden, tegen de scheppingsorde van God in en daarmee is ze een verleidingsmacht en opstand tegen de goede en heilzame orden van God.

Onze troost is, dat onze Heer en de apostelen deze verleidingen van tevoren hebben aangekondigd (bijv. 2 Tim 3:1-4 en 9). Ze zijn in Zijn plan opgenomen en Hij blijft de Heer! Hij heeft ons beloofd: “En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleindig der wereld!” (Matt 28:20) En Hij bemoedigt ons: ‘Niemand kan jullie uit Mijn hand rukken!’ En de verhoogde Heer spreekt aan het eind van de Openbaring van Johannes (hoofdstuk 22:20): ”Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig.” En de gelovige gemeente antwoordt: “Amen, kom, Heere Jezus!”

 

Hermann Geller

Het artikel stond in Wort und Leben december 2007

Geraadpleegde bronnen:

 • Butler, Judith, Das Unbehagen der Geschlechter, 1e oplage 1991, pag. 15 (Eng. Origineel: Gender Trouble)
 • Mundy, David Lee, Die Auflösung von Geschlecht und die Dekonstruktion von Frausein und Mannsein in; bulletin – Nachrichten aus dem Deutschen Institut für Jugend und Gesellschaft (DIJG) 01/2007 (7e jaargang), pag. 36.
 • Stiegler, Barbara, voordracht “Gender macht Politik” op 20 november 2003 bij de Beruflichen Weiterbildungsverbund Bielefeld (BWB) en verder op http://www.bwb-bielefeld.de/Veranstaltungen/gender_mainstreaming-Dateien/frame.htm, Slide0007
 • Zastrow, V. Gender – Politische Geschlechtsumwandlung, Waltrop und Leipzig 2006, pag. 25.
 • Zastrow, V., s.o., pag. 21