Islam en christendom – Leskatern

INHOUDSOPGAVE: H. 1 Kennismaking met de islamH. 2 De KoranH. 3 VerlossingH. 4 Vrijheid van godsdienstH. 5 Ontmoeting en samenleven

Hoofdstuk 1. kennismaking met de islam

Doelen:

1. Je kunt in grote lijnen de levensloop van Mohammed beschrijven.2. Je kunt de 6 geloofspunten van de leer van de islam noemen en toelichten. 3.Je kunt de vijf zuilen van de islam noemen en toelichten.4. Je kunt de grootste stromingen in de islam, sjiieten en soennieten, kort typeren.5. Je kunt in grote lijnen beschrijven wat de verplichtingen zijn zowel van de man als van de vrouw in de Islam. 6. Je kunt de volgende islamitische begrippen uitleggen: islam, koran, moslim, ramadan, zakkaat, hadj, shahada.

INTRODUCTIEOPDRACHTEN:
Maak een keuze uit één van onderstaande opdrachten. Deze opdrachten kunnen als introductie dienen op de lessen of als verwerking. 1. Onderzoek de feesten van de islam.
Werk minimaal twee feesten nader uit. Wanneer wordt het gevierd, waarom en hoe, enz
Vergelijk deze feesten met de christelijke feesten.

2. Er zijn diverse internetsites waarop je allerlei informatie kunt vinden over de islam.
Surf naar deze sites en geef aan wat je er zoal in kunt vinden.
Daarna geef je in minimaal 150 woorden een reactie, je geeft dus een persoonlijke beoordeling.

3. De islam kent allerlei richtingen. De twee meest bekende zijn de Soennieten en de Sjiieten. Zoek uit wat de belangrijkste verschillen zijn. (Noem minimaal 3 verschillen)

Hoofdstuk 2. de koran

Wat is de koran?

Oorsprong
Voor de moslims is de koran het woord van Allah. Het is een werk van bovenaardse oorsprong. De door Moham­med (in een periode van 23 jaar) ontvangen openbaringen worden beschouwd als uittreksels uit ‘een zich bij Allah bevindend, op een goed bewaarde lei geschre­ven boek.’ Het is de laatste van Gods heilige boeken.

Mohammed zelf, zo wordt geloofd, kon niet lezen of schrijven, maar schrijvers werden door hem aangesteld, om elk geopenbaard vers op te schrijven. De koran werd in het Arabisch geopenbaard. OPDRACHT 1. Maak voor deze opdracht gebruik van internet of andere bronnen in de bibliotheek.a. Noem een aantal strafbepalingen uit de shari’ah.……………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………….b. In welke landen wordt de shari’ah nog uitgevoerd?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………c. Waarom wordt de shari’ah in sommige landen wel uitgevoerd en in andere niet?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Opdracht 3.GROEPSOPDRACHT We gaan op zoek naar verschillen en overeenkomsten tussen de Bijbel en de Koran.

Koran Bijbel
1. Ontstaan:
2. chronologie:
3. vertaling(en)
4. doel:

Hoofdstuk 3. Verlossing

Opdracht 1:
A. Zoek op een internetsite welke spijzen halal zijn. Zie bijlage met internetsites achterin.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… B. Zoek eveneens een aantal spijzen op, die haram zijn.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Hoofdstuk 4 VRIJHEID VAN GODSDIENST
Is de islam een religie van vrede en vrijheid? Je kunt niet spreken over HET christendom, net zo min als je kunt spreken over DE islam. Binnen de islam zijn verschillende stromingen, net zoals er ook binnen het christendom verschillende opvattingen zijn.Vanuit de media lijkt het beeld op ons af te komen dat de islam een wrede en gewelddadige godsdienst is. Maar voor we aan dit hoofdstuk beginnen is het goed om ons te realiseren, dat een deel van de moslims niet radicaal of extremistisch is. Veel moslims in Nederland zijn geseculariseerd en voelen zich wel met de islamitische cultuur verbonden, maar minder met de godsdienst.Aan de hand van een aantal opdrachten en krantenberichten gaan we kijken naar de vraag of de islam een religie van vrede en vrijheid is. Het is goed om ons hierbij te realiseren dat de islam in Saoedi-Arabië een ander gezicht heeft dan de islam, zoals wij die in ons land tegen komen. Beide gezichten komen voor, maar ze moeten op zichzelf geen karikatuur van héél de islam worden.

Opdracht 1
a. Omschrijf wat je verstaat onder vrijheid van godsdienst.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………b. Noem minimaal 3 punten, waarin deze vrijheid tot uiting komt.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Hoofdstuk 5. ONTMOETING EN SAMEN-LEVEN Dialoog?! Wil er sprake zijn van wederzijds begrip tussen christenen en moslims, is het noodzakelijk elkaar persoonlijk te ontmoeten en met elkaar in gesprek te gaan, de zogenaamde dialoog. Alleen op deze manier zullen overeenkomsten en verschillen het best aan het licht komen. Deze dialoog kan op verschillende manieren ingezet en geïnterpreteerd worden. Vooraf is het goed om eerst na te denken over welke voorwaarden voor ontmoeting nodig zijn. Opdracht 1 Ontmoeting

  1. Noem 5 punten, die nodig zijn om elkaar (christenen en moslims) te ontmoeten en met elkaar in gesprek te komen over elkaars geloof.
    a.………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………..

b. ……………………………………………….………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………….
c. ………………………………………………………………………………….……………………..
…………………………………………………………………………………………………………….
d. ………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
e. ………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….

  1. Lees het verhaal van de barmhartige Samaritaan in Lukas 10:25-37.
    Wat is de boodschap van deze gelijkenis?
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Opdracht 2 Mensenrechten a. Lees de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (zie bijlage achterin).Noem punten die volgens jou in overeenstemming zijn met de Bijbel en welke gaan volgens jou daar tegenin?…………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………