Kinderen mogen niet stukgaan

Naar aanleiding van signalen van verontruste ouders en leraren waarschuwt B&O tegen occulte invloeden op scholen in leermiddelen en oefeningen.

Deze folder is uitverkocht, maar u kunt de inhoud ervan downloaden.
Occulte beïnvloeding van kinderen
Iedereen vindt het erg wanneer kinderen beschadigd worden. Jonge mensen kunnen op veel manieren ‘stuk’ gaan, bijvoorbeeld fysiek, moreel of sociaal. Dat kan thuis gebeuren, maar ook op straat, en zelfs op school kunnen kinderen zo beïnvloed worden dat ze er, vroeg of laat, de gevolgen van ondervinden.

Gelukkig zijn er allerlei instanties en acties om ouders en opvoeders, scholen en allen die met kinderen te maken hebben, hierop te wijzen en het stukgaan te voorkomen.
– Er wordt veel gedaan voor de veiligheid in het verkeer.
– Een goed klimaat op school, bijvoorbeeld door op te treden tegen pesten.
– Steeds meer mensen komen in ‘t geweer tegen kinderporno.
– Er wordt van allerlei voorlichting gegeven over verslavende middelen,
– ‘Gezond gedrag’ en ‘verzorging’ krijgen op school speciale aandacht.

Vaak zien ouders en leraren hierbij één belangrijk thema over het hoofd. Dat is de beïnvloeding van onze jeugd door het occulte, iets dat overal ingang vindt. Deze beïnvloeding kan overal plaatshebben:
– thuis, bijvoorbeeld via TV, computerspelletjes (kijk maar eens naar de CD-aanbiedingen in de speelgoedbrochures en op internet).
– op school, bijvoorbeeld via kinderboeken, schooltelevisie, leermethoden en allerlei ‘bewustzijnsverruimende’ oefeningen.
– tussen huis en school, bijvoorbeeld via paranormale/alternatieve beurzen of bij bezoeken aan bepaalde onderdelen van musea en ‘educatieve parken’.

Eén voorbeeld uit vele:

Bij schrijfoefeningen moeten kinderen mandala’s tekenen. Op het eerste gezicht prachtige, volkomen concentrische tekeningen, “om motoriek en concentratie te bevorderen en kinderen even aan iets anders te laten denken.” Het woord mandala komt uit het Sanskriet en betekent heilige of magische kring. Sommige mandala’s beelden Indische goden af, andere magische symbolen en chakra’s (zgn. energie-contactpunten in het lichaam). De mandala is een oertaal in geconcentreerde vorm die zowel in beeld als in klank wordt vertolkt. Ze zijn bedoeld als hulp-middel om het bewustzijn op één punt te richten en zo te voeren tot een toestand van trance.

Het leidt kinderen tot visualiseren en brengt sommigen tot buiten-het-lichaam reizen, zoals ook de sjamanen, yogi’s en voodoo-priesters doen. Carl G. Jung gebruikte het als middel om een ervaring te krijgen met ‘de andere wereld’ en contact te krijgen met ‘geestelijke wezens’. Door middel van hun ‘archetypische taal’ zou het mensenkind zijn eigen ‘authentieke Zelf’ leren kennen.


Wat houdt ‘occult’ nu precies in?
‘Occult’ slaat op datgene wat verborgen is. Het betekent zowel ‘onbekend gebied’ (terra incognita) als ‘verboden gebied’ (terra prohibita). In Deut. 29:29 geeft Mozes de Israëlieten de volgende instructie: “De verborgen dingen zijn voor de HERE, onze God, maar de geopenbaarde zijn voor ons en onze kinderen voor altijd, opdat wij al de woorden dezer wet volbrengen.”

De Duitse professor dr. Reinhard Franzke heeft, op grond van uitvoerige studie en onderzoek, het occulte in kaart gebracht. Zo’n systematisch overzicht werkt heel verhelderend, vooral waar het onderscheid maakt tussen
– de eerste fase: vertrouwd raken met het occulte denken (O1)
– de tweede fase: intreden en zelf het occulte beoefenen (O2).

O1 * Er bestaan twee werelden:
de zichtbare en de onzichtbare werkelijkheid
* In die ‘andere werkelijkheid’ opereren spirituele machten en krachten met bovennatuurlijke vermogens
* De mens is een onsterfelijk, geestelijk wezen
(dat maar tijdelijk op deze wereld is)
* De deur naar de onzichtbare wereld is voor de mens gesloten (‘geestelijke ozonlaag’).
Ini * Deze deur kan door occulte rituelen worden geopend (initiatie of inwijding).
O2 * De mens is in staat om de andere wereld te ‘schouwen’, bijvoorbeeld in visioenen
* Het is mogelijk om de andere wereld binnen te gaan, bijv. door astrale reizen (buiten het lichaam treden)
* De mens kan andere wezens uitnodigen als ‘helpers’ bij hem binnen te treden
* Via deze ‘ helpers’ krijgt hij toegang tot magische, bovennatuurlijke vermogens.

Wij komen hiermee op een terrein dat vroeger voor de meesten onbekend was, maar in deze tijd op allerlei manieren naar ons toe komt, ook naar onze kinderen..
De Bijbel heeft ons hierover veel te zeggen!


Goed bedoeld, maar zonder de bron te kennen
Al jaren bereiken ons berichten, die toenemen naarmate bepaalde lees- en schrijfmethoden steeds meer ingang vinden. Daarom zijn wij, samen met collega’s uit andere landen zoals Duitsland en Polen, een systematisch onderzoek begonnen naar de invloeden van het occulte op scholen in:

  • Stilteoefeningen en fantasiereizen
  • Godenverering en religieus oer-beleven
  • Religieuze rituelen bij intercultureel onderwijs
  • Gaiacentrisme (verering van moeder aarde)
  • Sjamanisme (contact met de geestenwereld
  • Communiceren met bomen

Deze invloeden komen verhuld voor in leermethoden en nascholingscursussen, met als doel: kinderen beter te doen functioneren, ‘innerlijke blokkades weg te nemen’ en hun ‘verborgen hulpbronnen aan te boren’. Hiermee wordt ingespeeld op de behoefte aan rust in de klas, verhoging van concentratie, bestrijden van pesten, begrip voor andere culturen, behoud van natuur en milieu en planetair leren denken.

Helaas staan veel scholen zonder argwaan open voor de moderne psycho-technieken waardoor kinderen WSNS (weer samen naar school) kunnen gaan, die voorheen naar het speciaal onderwijs werden verwezen. Veel (ortho-)pedagogen staan ook argeloos tegenover moderne didactische methoden (remedial teaching), waarbij kinderen hun eigen leerproces volgen. Zij beseffen niet dat kinderen, als ze niet afgeschermd worden, via een ‘reis naar binnen’ in contact kunnen komen met hun ‘spirituele entiteit’ die hen leert ‘surfen op de energiegolven van het onbewuste’. In gewone taal heet dit: een kind ertoe brengen zijn eigen medium te worden die zijn persoonlijke geleidegeest kan oproepen die zichzelf aan het aanbiedt.

Nu kunnen kinderen bij deze nieuwe psycho-technieken in het begin wel rustiger worden of zich beter concentreren, maar na verloop van tijd blijkt het middel vaak erger te zijn dan de kwaal. Dan kan de klas agressief en onhandelbaar worden en wordt het erger dan voorheen, zoals onder andere bleek op een school waar de ene groep wel, en de andere niet, aan deze ‘oefeningen’ was blootgesteld.


Schadelijke gevolgen bij kinderen
De schadelijke gevolgen kunnen groot zijn, soms op de korte, soms op de lange termijn.
Vaak wordt gedacht dat het gaat om enkele kinderen per school, die toch al van nature angstig zouden zijn. Dan wordt de ouders verteld dat hun kind een uitzondering is: andere kinderen zouden griezelen en monsters juist prachtig vinden en geen schadelijke gevolgen ondervinden!
Deze moderne mythe moet ontzenuwd worden. Bijbel & Onderwijs wijst ouders en leraren op de noodzaak om toch vooral de Bijbel te raadplegen: die waarschuwt nadrukkelijk tegen alle vormen van waarzeggerij en tovenarij.

De effecten op de jeugd zijn breed geschakeerd. De informatie die ons ter beschikking staat, geeft aan dat het hier niet gaat om uitzonderingen maar om tientallen procenten! Soms is het verband met occulte beïnvloeding direct te leggen, soms spelen er andere factoren mee. Weg dus met het sprookje dat “ons kind een uitzondering is” of dat het hier slechts zou gaan om ‘een incident’! Veel-voorkomende reacties zijn:

Gedragsveranderingen,

Karakterveranderingen

Geestelijke uitingen

Lichamelijke uitingen

Automatisch handschrift

Religieuze uitingen

Mediale vermogens

Paranormale verschijnselen

waaronder woede-uitbarstingen, verslaving (drugs, alcohol, nicotine) en zelfmoord-neigingen
zoals onverklaarbare wisselingen in de persoonlijkheid, zich plotseling terugtrekken en arrogant of prikkelbaar worden
waaronder nachtmerries, ‘stemmen’, hallucinaties, vervolgingswaan en dwanggedachten
waaronder bedplassen, hyperventilatie, epilepsie, geheugenverlies en onverklaarbare oorsuizingenspreken van andere persoonlijkheden, overnemen van de wil door een ‘walk-in’ en honend/duivels lachen
zoals godslasterlijke taal, afweer tegen de naam van Jezus en een onnatuurlijke belangstelling voor het bovennatuurlijke
zoals helderziendheid, gedachtenlezen, waarzeggende dromen en buiten-het-lichaam-tredingen (astraalreizen)
zoals het zien van aura’s/energievelden, materialisaties, klopgeesten en spookverschijningen.

Wanneer dit alles zich zo blijft voortzetten, kunnen wij dit niet anders zien dan als een ernstige aanslag op de geestelijke volksgezondheid.
Het is ook een aansporing om zo snel mogelijk een soort ‘keuringsdienst van waren’ voor het onderwijs op te richten.