Natuurwetenschappers (Schriftgelovige) uit het verleden

SCHRIFTGELOVIGE NATUURWETENSCHAPPERS UIT HET VERLEDEN (1) 


Bijbelgetrouw/creationistisch
Vele grote wetenschappers in het verleden waren creationisten en in dit opzicht evenzeer Bijbelgetrouwe christenen – mannen die net zo aan de inspiratie en autoriteit van de Bijbel geloofden als in de Godheid van Jezus Christus en aan Zijn verlossingswerk.
Zij geloofden, dat God alles op bovennatuurlijke schiep, elk met zijn eigen complexe structuur in verband met zijn eigen uniek doel. Zij geloofden, dat zij als wetenschappers “achter Gods gedachten aan dachten”. Ze leerden de wetten en processen van de natuur tot eer van God en voor het welzijn van de mensheid te verstaan en te beheersen. Zij geloofden en beoefenden de wetenschap op precies dezelfde wijze als huidige creationisten doen.
Op de een of andere manier was deze geestelijke instelling geen hindernis voor hun verplichting tegenover de ‘wetenschappelijke methode’. Feit is dat een van hen, Sir Francis Bacon, beschouwd wordt als degene die de wetenschappelijke methode geformuleerd heeft!
Zij schijnen bovendien in staat geweest te zijn om een zuivere ‘wetenschappelijke houding’ te bewaren. Het waren immers deze mannen (Newton, Pasteur, Linnaeus, Faraday, Pascal, Lord Kel-vin, Maxwell, Kepler enz.), wier onderzoekingen en analysen tot de echte wetten en concepten van de wetenschap geleid hebben, die ons wetenschappelijk tijdperk teweeg gebracht hebben.
De huidige mechanistische wetenschappers lijken eerder klein vergeleken bij deze intellectuele giganten uit het verleden. Zelfs de prestaties van een Einstein (laat staan van Darwin) zijn in vergelijking daarmee onbelangrijk. De werkelijke doorbraak, de nieuwe gebieden, de nuttigste ontdekkingen van de wetenschap werden zeker niet door creationistische motivatie van deze grote grondleggers van de moderne wetenschap aangereikt. Niemand moge veronderstellen dat zij zich alleen daarom aan God en creationisme gebonden wisten, omdat ze ‘nog geen moderne filosofieën kenden’.
Velen waren sterke tegenstanders van het darwinisme (Agassiz, Pasteur, Lord Kelvin, Maxwell, Dawson, Virchov, Fabre, Fleming enz). Zelfs zij die vóór Darwin leefden, waren al grote tegenstanders van vroegere evolutionistische systemen.

Tabellen
Om het belang van deze grote wetenschappers uit het veleden te illustreren, werden de tabellen I en II samengesteld. Deze pretenderen natuurlijk geen volledigheid. Ze zijn echter in ieder geval representatief en tonen aan dat moderne beweringen, dat geen wetenschapper een creationist en Bijbelgetrouwe christen kan zijn, onlogisch zijn.
Tabel I laat de creationistische ‘vaders’ van veel belangrijke takken van moderne wetenschap zien. Tabel II somt de creationistische nastuurwetenschappers op die voor diverse vitale uitvindingen, ontdekkingen en andere bijdragen voor de mensheid verantwoordelijk zijn. Weliswaar werden deze vergelijkingen hier en daar vereenvoudigd, want zelfs in de prille dagen van de wetenschap bracht elke nieuwe ontdekking van te voren of daarna een aantal andere wetenschappers met zich mee. Niettemin zijn er voor elk voorbeeld belangrijke redenen om de genoemde natuurwetenschapper als de hoofdverantwoordelijke persoon te noemen. In de eerste plaats was zijn medewerking heel belangrijk. Het is een ondersteuning van onze bewering, dat het geloof in de Schrift en in de openbaring daarin aangaande de schepping wetenschappelijke ontdekkingen meer bevordert dan belemmert.
In ieder geval waren de opgesomde wetenschappers strikte creationisten die zonder voorbehoud in de God van de Bijbel geloofden en zodoende aan zijn Woord. Enkelen waren ‘progressieve creationisten’, maar voor zover vastgesteld kan worden, was geen van hen een theïstische evolutionist. Ze hadden een verschillende confessionele achtergrond en leer, maar waren in ieder geval allen belijdende christenen die zich gebonden wisten aan de fundamentele christelijk leringen.
De koude opsomming van hun namen in deze geconcentreerde tabellen lijkt wat onpersoonlijk, maar zelfs de lijst alleen al is indrukwekkend.
De wetenschappelijke prestaties van de moderne creationistische natuurwetenschappers kunnen nog niet in de schaduw staan van deze vroegere creationisten, maar ze belijden in ieder geval hetzelfde geloof, hebben dezelfde motivatie en dezelfde geestelijke bronnen. De God van een Robert Boyle en van een Clerk Maxwell is nog steeds dezelfde “Schepper, die geprezen zij tot in alle eeuwigheid” (Rom 1:25).

Tabel I – Takken van wetenschap die door creationistische wetenschappers ontstaan zijn

Wetenschapstak  

Antiseptische chirurgie
Bacteriologie
Chemie
Computerwetenschap
Differentiaal- en integraalrekening
Dimensionale analyse
Dynamica
Elektrodynamica
Elektromagnetisme
Elektronica

Energetica
Galactische astronomie
Gasdynamica
Genetica
Glaciale geologie
Gynaecologie
Hemelmechanica
Hydraulica
Hydrografie
Hydrostatica

Ichthyologie
Insectenkunde
Isotopenchemie
Modelanalyse
Natuurlijke geschiedenis
Niet-euclydische geometrie
Oceanografie
Optische mineralogie
Paleontologie
Pathologie

Fysische astronomie
Statische thermodynamica
Stratigrafie
Systematische biologie
Thermodynamica
Thermokinetica
Omkeerbare thermodynamica
Veldtheorie
Vergelijkende anatomie
Vloeistofmechanica
Werveldier paleontologie

 Wetenschapper

Joseph Lister (1827-1912)
Louis Pasteur (182-1895)
Robert Boyle (1627-1691)
Charles Babbage (1792-1871)
Isaac Newton (1642-1727)
Lord Rayleigh (1842-1919)
Isaac Newton (1642-1727)
James Clerk Maxwell (1831-1879)
Michael Faraday (1791-1867)
John Ambrose Fleming (1849-1945)

Lord Kelvin (1824-1907)
William Herschel (1738-1822)
Robert Boyle (1627-1691)
Gregor Mendel (1822-1884)
Louis Agassiz (1807-1873)
James Simpson (1811-1870)
Johann Kepler (1571-1630)
Leonardo da Vinci (1452-1519)
Matthew Manry (1806-1873)
BlaisePascal (1623-1662)

Louis Agassiz (1807-1873)
Henry Fabre (18123-1915)
William Ramsay (1852-1916)
Lord Rayleigh (1842-1919)
John Ray (1627-1705)
Bernhard Riemann (1826-1866)
Matthew Manry (1806-1873)
David Brewster (1781-1868)
John Woodward (1665-1728)
Rudolf Virchow (1821-1902)

Johann Kepler (1571-1630)
James Clerk Maxwell (1831-1879)
Nicholas Sterno (1631-1686)
Carolus Linnaeus (1707-1778)
Lord Kelvin (1824-1907)
Humphrey Davty (1778-1829)
James Joule (1818-1889)
Michael Faraday (1791-1867)
Georges Cuvier (1769-1832)
George Stobes (1819-1903)
Georges Cuvier (1769-1832)

Tabel II . Opmerkelijke uitvindingen, ontdekkingen of ontwikkelingen door creationistische wetenschappers

Bijdrage 

Absolute temperatuurscala
Biogenetische wet
Caleidoscoop
Chloroform
Classificatiesysteem
Efemeridentabel
Elektrische generator
Elektromotor
Elektronenbuis
Galvanometer

Gistingcontrole
Inenting en immunisering
Mechanische rekenmachine. Wet van Pascal
Pasteurisatie
Rekenmachine
Spiegeltelescoop
Sterftetafels
Sterren, dubbele
Sterren catalogus
Telegraaf

Trage gassen
Transatlantische kabel
Veiligheidslamp voor de mijnen
Wetenschappelijke methode
Wet van de zwaartekracht
Zelfinductie

Wetenschapper

Lord Kelvin (1824-1907)
Louis Pasteur (1822-1895)
David Brewster (1781-1868)
James Simpson (1811-1870)
Carolus Linnaeus (1707-1778)
Johann Kepler (1571-1630)
Michael Faraday (1791-1867)
Joseph Henry (1797-1878)
John Ambrose Fleming (1849-1945)
Joseph Henry (1797-1878)

Louis Pasteur (1822-1895)
Louis Pasteur
Blaise Pascal (1623-1662)
Louis Pasteur
Charles Babbage (1792-1871)
Isaac Newton (1642-1727)
Charles Babbage (1792-1871)
Williams Herschel (1738-1822)
William Herschel (1738-1822)
Samuël F.B.Morse (1791-1872)

William Ramsay (1852-1916)
Lord Kelvin (1824-1907)
Humphrey Davy (1778-1829)
Francis Bacon (1561-1626)
Isaac Newton (1643-1727)
Joseph Henry (1797-1878)

1 Vertaling door E. Nannen van artikel Prof.dr. Henry M.Morris: Bible-believing Scientists of the Past, factum, CH-Schwengeler Verlag, jan. 1985