Ontmoeting met de voorouders

Stel u eens voor dat Lamech, de vader van Noach, tegen Adam zegt: “Adam, vertel me nog eens hoe het was om met God te praten in de Hof van Eden, voordat jullie van de verboden vruchten aten?”

Ontmoeting met de voorouders

Dr. Russell Grig heeft in het Amerikaanse blad ‘Creation’ twee artikelen geschreven: ‘Ontmoetingen met voorouders’ en ‘Stamt u van de apen af?’
Beide artikelen van dr. Grigg hebben ten doel de argumenten te weerleggen die aangevoerd worden tegen de Bijbel gaan ervan uit dat de wezenlijke antwoorden in het boek Genesis te vinden zijn. (website www.answersingenesis.org)


Stel je eens voor . . !
Stel u eens voor dat Lamech, de vader van Noach, tegen Adam zegt: “Adam, vertel me nog eens hoe het was om met God te praten in de Hof van Eden, voordat jullie van de verboden vruchten aten?”
Of Abraham die tegen Sem zegt: “Vertel me nog eens hoe je samen met je vader Noach en je broers de ark hebt gebouwd. Hoe was het om een jaar lang inde ark te leven met alle dieren die God had gestuurd?”

Verzonnen? Ja misschien, maar misschien ook niet. Als we de Bijbel lezen, zien we dat het best zo had kunnen zijn. In de geslachtsregisters van Genesis staat namelijk beschreven dat Adam pas stierf nadat Lamech al 56 jaar oud was. En dat Sem stierf toen Abraham 150 jaar oud was. (Abraham werd 175 jaar oud)

De Bijbel is uiterst nauwgezet in het weergeven van de leeftijden van de aartsvaders. Er wordt verteld hoe oud ze waren toen hun eerste kind (of het kind in de Messiaanse verbondslijn) werd geboren, hoe lang ze daarna nog leefden en hoe oud ze waren toen ze stierven. Met behulp van wat eenvoudige rekenkunde kan vanuit de Bijbel dus eenvoudig en nauwkeurig het geboortejaar (uitgedrukt in het jaar van de wereld *), leven en dood van de aartsvaders worden uitgerekend.

Dus Adam, die is geschapen op de zesde dag van het eerste jaar en stierf in 930 AM, kan met al zijn nakomelingen gesproken hebben tot en met Noachs vader Lamech, die werd geboren in 874 AM. Noachs zoon Sem, geboren in 1556 AM, kan met al zijn nakomelingen gesproken hebben tot en met Abraham die werd geboren in 1946 AM (een andere berekening komt uit op 2008 AM).

Zo kan ook de datum van de zondvloed nauwkeurig worden bepaald. Genesis 7: 6 zegt: “En Noach was 600 oud toen de vloed op de aarde was.” Als we even op de tijdsbalk kijken, zien we dus dat de zondvloed plaats had in 1656 AM, drie eeuwen voordat Abraham geboren werd.

Opvallend is dat Sem († 2156 AM) en Heber († 2185 AM) alle andere aartsvaders tot Abraham overleefden. Geen wonder dat in de patriarchale samenleving van toen de Israëlieten ook wel Semieten of Hebreeërs genoemd werden.

Is het verslag van de Bijbel nauwkeurig?Zijn er hiaten?
Sommige goedbedoelende christenen hebben gezegd dat er hiaten in deze bijbelse geslachtsregisters zitten. Zij beogen hiermee het bijbelse tijdpad uit te rekken om zo enigszins tegemoet te komen aan de seculiere geologie en archeologie. Maar zoals uit het voorgaande blijkt, zitten er geen hiaten in de geslachtsregisters van Genesis: die zijn geschreven om waterdicht te zijn!

Er staan elf verzen in Genesis, die zeggen: “Dit zijn de geslachten van . . .” [het Hebreeuwse toledoth = ‘ontstaan’, ‘historie’ of ‘ familie historie’] Deze stellingen staan allemaal vermeld na de gebeurtenis die ze beschrijven. Bovendien vonden al die gebeurtenissen allemaal plaats voor de dood van de betrokken personen, en niet erna. Met andere woorden, het zouden heel goed hun onderschriften of handtekeningen kunnen zijn, en dus niet het opschrift of de aanhef van elk gedeelte.

Als dat zo is zou de volgende verklaring heel waarschijnlijk zijn. Adam, Noach, Sem en de anderen legden de gebeurtenissen die plaatsvonden gedurende hun leven vast op kleitabletten, en gaven ze door van vader op zoon doorgaven via de lijn, Adam, Seth, . . . Noach, Sem, . . . Abraham, Isaak, Jacob. Mozes heeft dan, onder de leiding van de Heilige Geest, deze verslagen gekozen en bewerkt en daaruit vervolgens – samen met zijn commentaar – het boek samen te stellen dat wij nu kennen als Genesis.

Dergelijke geschreven verslagen zouden er hebben toe bijgedragen de mondelinge overleveringen van de gebeurtenissen accuraat te houden. Daar komt nog bij dat de meeste voorouders qua leeftijd met elkaar samenvielen: tussen Adam en Abraham waren eigenlijk maar twee tussenpersonen nodig: Methusalem (of Lamech) en Sem.

De stamboom van de aartsvaders wordt in de bijbel drie keer tot in details weergegeven: in Genesis 5 en 11, I Kronieken 1 en Lucas 3. Laten we dus niet zeggen dat God geen belang hecht aan deze details. Bovendien verwijst Judas 14 nog specifiek naar Henoch (‘de zevende van Adam’). Dit benadrukt nogmaals dat deze stambomen een nauwkeurig verslag zijn van de historie en dat we ze, net als de schrijvers uit het Nieuwe Testament, letterlijk moeten nemen.