Samenwerking school en ouders

Wat ouders en scholen van elkaar kunnen/mogen verwachten

Verwachtingen van ouders m.b.t. school en leerkracht

Opvoeding

– Opvoeden tot eerbied voor God en voor het leven

– Buitenbeentjes in het klassenverband integreren

– Opvoeden tot verantwoorde staatsburgers

– Rekening houden met zowel lichamelijke zwakheden als met de thuissituatie van de scholier

– Respecteren van de religieuze instelling

Vertrouwen

– Ouders als gelijkwaardige partners accepteren

– Niet betweterig optreden

– Tijd nemen voor vragen van ouders

– Niet negatief over het ouderlijk huis praten

– Open met kritiek omgaan.

Onderlinge contacten

– Geregeld ouderavonden organiseren

– Lesinhoud en leerdoelen aan de ouders meedelen

– Bij wangedrag of falen van het kind de ouders benaderen

Voorbeeld

– Kunnen luisteren

– Eerlijk zijn

– Nauwkeurig zijn

– Geen vulgaire uitdrukkingen of straatjargon gebruiken

– In de les alleen problemen behandelen die overeenkomstig de leeftijd van het kind zijn

– Leerlingen goed motiveren

– Leerlingen niet voor de klas te kijk zetten

– De leerling helpen tot goede resultaten te komen

– Zinvol huiswerk opgeven en dit ook overhoren

– Geen onzinnige straffen opleggen

– Ervoor zorg dragen dat het kind zich in de school veilig voelt

Verwachtingen van de school en leerkrachten t.o.v. ouders

Samenwerking en begeleiding van het schoolwerk:

– Verplichtingen en verantwoordelijkheden gezamenlijk behartigen

– Bij problemen eerst de betreffende leraar aanspreken

– Met het kind niet negatief over de leraar spreken

– Problemen niet pas op de ouderavond aan de orde stellen

Contacten/belangstelling t.a.v. het werk van de school:

– Gebruikmaken van contactmogelijkheden

– Eventuele problemen en moeilijkheden in de thuissituatie benoemen

– Contactmogelijkheden met aan school verwante organisaties benutten

– Op brieven of mededelingen van ouders reageren

– Bereid zijn om mee te werken

– Niet alleen het belang van het eigen kind vertegenwoordigen

– Inbreng van speciale gaven en mogelijkheden

Tenslotte

– Geen extra prestatiedruk uitoefenen

– Het kind niet met anderen vergelijken

Bron: Christliche Arbeitskreis Schule, Morsbach