WICCA…. GAAF OF GEVAARLIJK?

Overzicht

 • Uit de praktijk gegrepen
 • Wat maakt wicca zo aantrekkelijk?
 • Wat houdt wicca in?
 • Wat zegt de Bijbel over wicca?
 • Toverij bij Harry Potter, machtiger dan de dood
 • Wat kunnen opvoeders doen?

Uit de praktijk gegrepen
WAT REBEKKA’S OUDERS HADDEN KUNNEN WETEN.
Elke avond, voordat zij gaat slapen, steekt Rebekka kaarsen aan op het kleine altaar in haar slaapkamer. Dan zegt zij ook haar gebed op:
Welkom! Schone Maan, heerser van de nacht,
wees mij tot een gids die leidt tot het licht.
Welkom! Schone Zon, heerser van de dag,
laat de morgen zijn tot licht op mijn pad.

Op haar altaar staan vier porseleinen kelken voor de vier elementen: lucht, water, vuur en aarde. In de kelken liggen wat rozenblaadjes, halfedelstenen, wierook, water en gedroogde bladeren. Zij staan op vier punten van een vijfpuntige ster. Op de vijfde punt van het pentagram zit een kikker, het symbool voor ‘geest’ en ‘leven’. Ook staan er de beeldjes van een gehoornde man, beeld van de god van wicca en een beeldje dat het symbool is van haar wicca-godin. Dan verricht Rebekka haar rituelen om zich af te stemmen op de kosmische harmonie. Als de energie door haar heen stroomt, kan zij die op anderen richten en kan zij die uitsturen om bepaalde doelen te bereiken, met hulp van bovennatuurlijke kracht.

Tim vertelt
Tim, een jongen van twaalf, loopt het huis van een vriendje binnen en merkt dat er iets gaande is. Iets spookachtigs. Hij kan het niet precies benoemen, maar hij vóelt iets. Wat is er aan de hand? “Mijn zusje Rebekka is heks geworden,” legt zijn vriend uit. “En haar vriendje is de leider van een heksenkring die behoorlijk groeit. Maar ja, mijn zusje is nu eenmaal een rare!’’ Tim neemt het echter serieus en hij vertelt zijn vriend wat de bijbel zegt over toverij en magie en legt uit wat er geestelijk aan de hand is (zie Efeziërs 6). Dan bidt hij om bescherming voor zichzelf en vraagt God of Hij het meisje wil bevrijden. Vlakbij zijn eigen huis is ook een heksenkring. Die heksen hebben het op hem gemunt. Zij werpen ‘spells’ (betoveringen) op kinderen die niet met hen meedoen. Niet alle heksen zijn zo aanvallend, maar wél zijn ze allemaal bezig met duistere geestelijke machten, die hun invloed laten gelden.

Tim vertelt verder.
,,De wiccans bij ons op school geloven in de wereldvrede. Ze maken met hun vingers het vredesteken en zeggen de spreuk op: “Wij maken alle mensen één en samen vormen wij één wereld.” Vandaag maakten zij een kruis van witte schijfjes en gingen daar in een kring omheen staan. Zij lazen uit een zwart boek en hielden elkaar met de pinken vast. Daarna sloten zij hun ogen, leunden met hun hoofd achterover en begonnen in een geheimzinnige taal te praten. Toen ik vroeg wat zij aan ’t doen waren, antwoordden zij: “Wij zijn aan het toveren!” In de lessen over vreemde godsdiensten kiezen zij het boeddhisme en luisteren zij naar muziek die ik nooit heb gehoord. Een jongen vertelde mij dat die meditaties hem een geweldige kick gaven. Ik waarschuwde hem met de woorden “Pas maar op dat je niet door een demon bezeten wordt.” Daar schrok hij van en zei: “Waarom heb je mij dat niet eerder verteld?”

Wat maakt wicca zo aantrekkelijk?
De wiccavloedgolf
Zo’n 10 jaar geleden kregen in Engeland veel jonge meisjes grote belangstelling voor wicca. Dat was niet zomaar een voorbijgaande rage, zoals meisjes die soms hebben voor paarden ofkleding. Van de honderden die zich wekelijks melden om zich met wicca vertrouwd te maken, hebben er velen de stap op de weg naar ‘inwijding’ gezet. Daarmee werd iets dat zij slechts zagen als spel, daadwerkelijk tot ‘spell’: een bezwering of toverformule waardoor zij kunnen beschikken over ongeziene krachten. Nu is deze golf ook overgeslagen naar onze Lage Landen. Het Engelse woord ‘wicca’ klinkt nog maar weinig mensen vreemd in de oren, evenals de Nederlandse variant ‘heks’ Er zijn zelfs speciale wiccatijdschriften voor meisjes. Hierin worden rituelen beschreven waarmee ze ‘een verloren liefde’ terug kunnen winnen, maar waarin zij ook leren om een vloek uit te spreken. Ook zijn er overal in het land heksencafés, tv-series over wicca, talloze boeken en cursussen magie. Waarom die aandacht voor wicca?

 Wat wicca biedt:

 • Wicca speelt in op het gevoel dat er méér is dan alleen de zichtbare wereld,
 • Wicca geeft vrouwen een gevoel van eigenwaarde, een besef van ‘girl power’,
 • Wicca speelt in op hun idealisme en leert hen ‘helpers van de aarde’ te zijn,
 • Wicca biedt identiteit, zingeving en verantwoordelijkheid: jouw gedrag telt mee,
 • Wicca geeft het gevoel invloed te hebben op dingen die gebeuren (door middel van magie).

Met name jongeren voelen zich hier sterk door aangetrokken. Het geeft ze – juist in hun toch al onstuimige puberteit – een gevoel van zekerheid, zelfbewustheid en invloed, in een wereld die steeds meer in de greep van angst komt en onbestuurbaar lijkt.

 • Wat is wicca?
  Het is enerzijds eegeloof:
  natuurreligie, dat houdt in:
 • natuurgeesten: water, vuur, aardgeesten etc.,
 • harmonie met natuur; je bent als mens onderdeel van een groter universum.

Hun feesten richten zich naar de seizoenen: midwinter/zomer, volle maan etc.

 • Wiccans geloven in een godin (in drie vormen: moeder, maagd en oude wijze vrouw) en een god (van jacht, gehoornde god, en vruchtbaarheid).
 • Ze werken individueel of komen samen in een coven (kring van maximaal 13 heksen).

Anderzijds is er aandacht voor magisch werk:

 • Witches bible, Book of shadows (persoonlijk boek met rituelen),
 • Rituelen waarbij de geesten worden gevraagd bepaalde dingen te doen (magie) door magische ‘energie uit te sturen’,
 • Veel heksen doen aan witte magie, bijv. om te genezen en om zwarte magie af te wenden,
 • Specialisaties zijn o.a. kruidengeneeskunde, handlijnkunde, astrologie, kaartlezen, pendelen.

Hun gouden regel is de liefde:

 1. Doe wat je wilt, mits je niemand schaadt.
 2. Wat je doet, komt drievoudig naar je terug, zowel goed als kwaad (wet van drie).

Wat houdt wicca in?
Tegenwoordig worden dikwijls de woorden wiccan (zowel voor vrouwelijke als mannelijke heksen) en wicca (voor heks en hekserij) gebruikt. Daarvoor is bewust gekozen, omdat het woord ‘hekserij’ een nare bijklank heeft en omdat de bijbel het veroordeelt (zie het kopje “Wat zegt de Bijbel over wicca ?”). Met de woorden wicca en wiccan wordt de term ‘heks’ als het ware witgewassen; zij zien het als een eerbetuiging aan de vele onschuldig gestorven en verbrande heksen in de middeleeuwen. Inderdaad heeft de kerk zich schuldig gemaakt aan moord op onschuldige mensen. Het is dan ook niet de bedoeling dat we als christenen een nieuwe heksenjacht ontketenen, maar dat we de wiccans vanuit dienende liefde benaderen. Bovendien klinkt wicca(n) veel meer authentiek: het is een religie die bij Europa past en waarin de postmoderne mens zijn ‘roots’ herontdekt.
Hieronder volgen enkele definities van dit nieuwe taalgebruik:
Wicca: afkomstig van het Angelsaksische woord wicce en staat voor oude wijze (man of vrouw), in het Nederlands vertaald met ‘vroed’ van ‘vroedvrouw’ en ‘bevroeden‘. Wicca wordt ook wel ‘de aloude religie’ genoemd.
Wiccan: beoefenaar van wicca. Dikwijls zijn het vrouwen, maar ook mannen kunnen wiccan zijn.
Hekserij: De meer bekende benaming van wicca.
(neo)paganisme: Herleving van de aloude heidense religie met de aarde als ‘Moedergodin’ (Artemis, Gaia en zelfs Maria) en haar metgezel (o.a. Pan of Osiris als ‘de god met de horens’).

De meeste wiccans vieren acht ‘sabbats’ die verband houden met het zonnejaar: 21 maart, 21 juni, 21 september en 21 december. Daartussen in zijn nog de data: 1 februari, 30 april (Beltane) ,1 augustus en 31 oktober (Halloween). Daarnaast vieren zij dertien ‘esbats’ die verband houden met de stand van de maan. Deze vieringen vinden individueel plaats of in een coven (heksenkring). Daarbij wordt een magische cirkel gemaakt om ‘kwade krachten’ te weren en waarin o.a. de godin en de god worden uitgenodigd. Veel van de feesten gaan om het afstemmen van jezelf op de natuur en de seizoenen. Hierbij wordt het contact met de godin eervol en met dankbaarheid beleefd. Zij geloven in een geestenwereld die neutraal is; er bestaan volgens wiccans geen goede of slechte geesten (ze geloven dus ook niet in satan), maar de manier waarop je de kracht van deze geesten gebruikt, bepaalt of je witte magie (om anderen te helpen, genezen etc) of zwarte magie (vervloekingen) bedrijft.Een magisch ritueel is een manier om je aandacht of om je ‘energie’ op een bepaald doel te richten, om als het ware het toeval te beïnvloeden. Wicca’s keuren het af, als je magie gebruikt om iemand te dwingen tot iets wat hij anders niet van plan is te doen. Als je magie gebruikt om anderen te dwingen of te schaden, komen de gevolgen vroeg of laat weer op je eigen pad (wet van drie).

Wat zegt de Bijbel over wicca?
De volgende regel kan gesteld worden: wicca: de grendel op de deur tot Gods koninkrijk.
De Bijbel verbiedt en veroordeelt alle vormen van toverij. De reden is dat Gods liefde voor mensen zo groot is, dat Hij hen wil beschermen tegen de kwade geestelijke (demonische) machten van toverij. Het meest bekend is Deuteronomium 18:10-14, waar nadrukkelijk wordt gewaarschuwd tegen tovenarij, waarzeggerij en wichelarij, die allemaal bij wicca voorkomen: 9 Wanneer u in het beloofde land aankomt, moet u ervoor oppassen dat u niets overneemt van de vreselijke gewoonten van de volken die daar nu leven. 10 Laat niemand van u zijn kind aanbieden als brandoffer aan de heidense goden of zich bezighouden met tovenarij. Hij mag geen boze geesten om hulp vragen, noch een waarzegger zijn.11 Hij mag geen slangen bezweren, medium of tovenaar zijn of de geesten van de doden oproepen. 12 De HERE heeft een diepe afkeer van ieder, die dit soort dingen doet. Daarom zal de HERE, uw God, de volken die zich met deze zaken bezighouden, uit het land verdrijven. 13 U moet een oprecht leven leiden voor de HERE, uw God. 14 De volken, wier plaats u gaat innemen, houden zich allemaal bezig met zaken als wichelarij en waarzeggerij. Maar de HERE, uw God, zal niet toestaan dat u dat ook doet. 
De afzetting en het einde van Israëls eerste koning, Saul, is nauw met wicca verbonden, zoals blijkt uit 1 Samuël 15: 22 Samuël antwoordde echter: “Heeft de HERE net zoveel genoegen in uw brandoffers en geschenken als in uw gehoorzaamheid? Gehoorzaamheid is Hem veel meer waard dan offers. Hij heeft liever dat u naar Hem luistert, dan dat u Hem het vet van de rammen offert. 23 Want opstandigheid is net zo erg als tovenarij en koppigheid is net zo erg als aanbidding van afgodsbeelden. Omdat u het woord van de HERE in de wind hebtgeslagen, heeft Hij het koningschap van u afgenomen.” De profeten van Israël waarschuwen tegen de verschillende vormen van wicca zoals Jesaja (in hoofdstuk 8, 19 en 47), Jeremia (hoofdstuk 27) en Maleachi (hoofdstuk 3). Dat wordt herhaald in het boek Handelingen (13 en 19) uit het Nieuwe Testament. De brief aan de Galaten (hoofdstuk 5) stelt wicca op één lijn met de andere zonden die mensen de toegang tot Gods Koninkrijk beletten. Tenslotte geeft het laatste bijbelboek Openbaring in hoofdstuk 21 nog een bijzonder duidelijke waarschuwing: 8. Maar de lafaards, de ongelovigen, de mensen van wie Ik walg, de moordenaars, de mensen die ontucht plegen, de tovenaars, de afgodendienaars en alle bedriegers staat wat anders te wachten: het brandende zwavelmeer, de tweede dood.

De gevaren van wicca
Sommige jongeren voelen zich alleen aangetrokken tot de ‘geloofskant’ van wicca en houden zich niet of nauwelijks bezig met de magische kant. ,,Ik doe niet aan geesten oproepen,’’ zeggen ze dan. Maar ook de aanbidding van de godin op zich brengt hen al in contact met de geestelijke wezens die niet bij God horen. Hoewel het vaak positief begint (meer eigenwaarde, ‘wonderen’ door magie), komen er vaak al snel klachten, zoals:

 • slapeloosheid, depressiviteit en zelfmoordneigingen, angsten, zelfverwonding etc.,
 • voor de eeuwigheid veroordeling door God.

 Toverij bij Harry Potter

Een aanstaande heks vertelt
Twee dagen na de verschijning van het Engelse deel 5 van Harry Potter, legde een aanstaande heks in een programma van de BBC uit, hoe zij de boeken over Harry Potter ziet. De 27-jarige Marysia uit Tooting, Zuid-Londen, was een van de eersten die om middernacht haar boek ophaalde. Voordat zij De Orde van de Feniks besprak, stelde zij zichzelf eerst voor. “Al zeven jaar hoor ik bij de ‘nieuwe heidenen’. Ik ben een thelemiet, dat is een aanstaande heks. Je bent pas een echte heks, als je bent ingewijd. Ik zie er naar uit om in de praktijk ritueelte kunnen toveren. Kort nadat deel 4 was verschenen, wees mijn vader mij op de Harry Potterboeken. Ik ben daar nu een fan van, want er zijn maar weinig boeken die je zo sterk betrekken bij de onzichtbare wereld. Dat gebeurt zo gedetailleerd en weldoordacht dat het bijna echt is, zodat je daar zelf ook bij wilt horen. “Je wordt niet alleen maar in het verhaal, maar ook in die wereld getrokken. Daar spreek je natuurlijk met andere fans over en als je dat doet, ga je hoe langer hoe meer van die karakters houden. Je verdiept je in hen en leeft met hen mee, totdat ze net zo reëel voor je zijn, als je eigen vrienden. Dan ben je eigenlijk ook deel van die wereld. Het is een geweldige plaats.” In de Harry Potter boeken neemt toverij een centrale plaats in. Rituelen en vervloekingen worden uitvoerig beschreven. Hoewel deze rituelen volgens de schrijfster verzonnen zijn, verlagen ze voor de lezer de drempel om zich te verdiepen in echte hekserij. Door het lezen van de Harry Potter boeken wordt je wereldbeeld beïnvloed: je gaat positief denken over toverij. Sommigen beweren dat Harry Potter een beeld van Christus zou zijn, die de strijd aangaat met het kwaad. Hij gebruikt voor die strijd echter middelen die God verboden heeft (magie, vervloekingen, toverij) en alleen al om die reden kan Harry Potter geen beeld van Christus zijn.
Machtiger dan de dood.

Hoe kom je in aanraking met hekserij?
Ik was tien, toen mijn ouders gingen scheiden; nu ben ik veertien. Vanaf die periode ben ik vragen gaan stellen. Hoe is deze wereld ontstaan? Wat voor doel heeft het leven? Wie heeft mij gemaakt? Wat gebeurt er na de dood? Het waren allemaal levensvragen waar ik antwoord op wilde hebben. Toen ontdekte ik dat ik paranormaal begaafd was. Ik ben toen uitgekomen bij wicca. Ik leefde helemaal voor deze beweging. Wicca leek het antwoord op al mijn vragen. Maar ik kwam met christenen in contact die mij vertelden dat ik slecht bezig was. Ik moest van hun opmerkingen helemaal niks hebben; ik had mìjn geloof, zij het hunne. Het christendom leek mij hartstikke saai; een oud verhalenboek en elke zondag naar die suffe kerk! In die tijd vonden er echter bijzondere dingen plaats. Ik ging mijzelf verwonden en ondernam verschillende zelfmoordpogingen. De geesten die ik normaal ook wel eens zag, waren nu ineens kwaadaardig. Ik werd helemaal gek en leek wel ‘bezeten’. Iemand heeft me toen een keer zover gekregen dat ik mee ging naar de kerk. Het was zo anders, dan ik verwacht had! Ik kwam in een evangelische gemeente en het was allemaal zo mooi! Helemaal niet saai, maar iedereen was daar zo vol liefde! Dat wilde ik ook, want ik had een leegte die ik gevuld wilde hebben! Ik begon te huilen en de voorganger heeft toen voor mij gebeden. In die tijd baden veel mensen voor mij.

Hoe ging het verder?
Uiteindelijk werd ik in verband met een overdosis pillen naar het ziekenhuis gebracht. In mijn nood heb ik me tot God gewend. Hij heeft mij door diverse Bijbelgedeelten laten zien wat de ware macht achter het occulte is. Ik deed niet alleen aan wicca, maar ook aan tarot, astrologie, pendelen enz. Door Bijbelstudie en belijdenis van schuld en van concrete zonden heb ik de Here Jezus aangenomen. Zijn bevrijding heeft me vrijgemaakt van deze geestenwereld. Het was wel een flinke stap voor mij, omdat de wiccawereld alles was, waar ik voor leefde. De Here God heeft heel mijn leven veranderd, ik ben Hem zo dankbaar. Nu heb ik nog wel een beetje problemen met mezelf. Ik weet dat Hij me eruit redt, want ondanks alles houdt Hij van me! Op 19 januari van 2003 heb ik me laten dopen. Dat was zo’n mooie dag. Mijn dooptekst was psalm 121:5. Daar staat dat de Here altijd bij mij blijft, want zoals mijn schaduw mij nooit verlaat, blijft ook Hij ook altijd bij mij. Die tekst geeft me heel vaak hoop, als ik het niet zie zitten. Maar één ding weet ik zeker: ik wil nooit meer bij de Here Jezus vandaan en dat zal ook nooit lukken, want mijn schaduw raak ik nooit kwijt en Hem dus ook niet!

De duivel heeft verloren, 4 ever! De Here Jezus is zo machtig, nog veel machtiger dan de dood! En de duivel kan mij mijn leven echt niet meer afnemen! Ook al probeert hij dat, ik blijf gelukkig, doordat de Heer voor mij gestorven is!!! Voor jou en mij!!!

Gods zegen,

Groetjes en liefs van …. (naam bij B & O bekend)

Wat kunnen opvoeders doen?

Spreek altijd vanuit de liefde van God, niet vanuit de veroordeling. Veel jongeren die zich inlaten met wicca, zijn oprechte zoekers en zijn vaak teleurgesteld in een christendom vol regels en wetten, maar zonder liefde. Help ze op hun zoektocht om de Ware God te vinden, door vanuit Zijn liefde in te gaan op hun vragen, problemen en hun verlangen naar contact met de bovennatuurlijke wereld.

 1. Leg aan de hand van de Bijbel uit hoe de geestelijke wereld in elkaar zit. Die is niet neutraal, maar er is goed en kwaad, waarheid en leugen. De geestelijke wereld kent een machtige God, als Schepper van alles wat er is, met zijn heilige engelen. De geestelijke wereld kent ook een tegenstander (de duivel en zijn demonen) die erop uit is alles wat goed is te vernietigen en de mensen als rentmeester van de schepping te bedriegen.
 2.  Ook heksen geloven dat de geestelijke wereld sterker is dan de materiële wereld. Leg de kinderen dus uit dat het belangrijk is met welke macht je omgaat: een goede of een kwade macht. Maar ook welke Heer je dient: God of de duivel. Redeneer niet: zij hebben altijd nog hun eigen keus, want als je met het kwaad omgaat, word je ermee besmet en erdoor gebonden.
 3. Zorg dat je de bijbel kent en dat je weet wie God is. Wees een getuige van de Heere Jezus, die sterker is dan de duivel. Hem volgen is: gehoorzaam achter Hem aangaan. Dat is geen binding, maar bevrijding. Het is niet je doel missen, maar je doel bereikt hebben.
 4. Zorg dat u iets afweet van wicca, want wiccans weten tenslotte ook iets af van het christendom, al zijn het maar fl arden en karikaturen. Neem met uw kinderen door wie Jezus Christus werkelijk is en laat hun zien dat Hij en niet de wicca in alle noden voorziet.
 5. Lees deze tekst goed door en bespreek de inhoud met anderen, vooral op de school van uw kinderen. De tijd waarin we nu leven, lijkt meer op de bijbelse tijden van Richteren, Koningen en Handelingen, dan de tijd waarin de ouderen onder ons zijn opgegroeid.
 6. Bagatelliseer de wereld niet die zich aan onze kinderen opdringt en kleineer hen niet als ze erover beginnen. Het is geen onschuldige fantasiewereld, maar een gruwelijke realiteit. Houd ze er zo ver mogelijk vandaan. Soms worden kinderen er juist door onwetende ouders of grootouders op attent gemaakt, omdat zij denken dat het toch wel leuk is.
 7. Mocht uw kind eenmaal ingewijd zijn, dan is het ontoegankelijk geworden voor elke ‘gewone’ (verstandelijke of emotionele) communicatie. Het is een geestelijke strijd, die alleen met geestelijke wapens kan worden gestreden én gewonnen. Alleen met Gods hulp en in Zijn kracht kunt u de boze weerstaan.

Veel begrippen over wicca worden kort uitgelegd en Bijbels geduid in het “Occult zakwoordenboek”, een uitgave van Bijbel & Onderwijs. Zie webshop.