Wordt vernieuwd in de geest van uw denken. (Ef 4:23)

 

Ons denken bepaalt ons leven.
Het is de moeite waard eens na te gaan wat de bron, het doel en het resultaat van ons denken is. Een bekend gezegde is: je bent wat je denkt of je wordt wat je blijft denken. Als je denkt ‘Ik ben een mislukkeling”, dan word je het ook. Minder bekend is, dat het verschil zal uitmaken of je denkt af te stammen van een dier of bewust geschapen bent naar Gods beeld.

Bijbelse waarschuwingen
In de Bijbel staan meerdere waarschuwingen voor ons denken:

 • zinloosheid van ons denken (Ef 4:17),
 • vleselijk denken (Kol 2:18),
 • niet helder van denken (1Tim 6:5),
 • bedorven denken (2Tim 3:8),
 • besmet denken (Titus 1:15).
 • Onze gezindheid hangt nauw samen met ons denken. (Een aantal keren vertaalt de HSV denken met ‘gezindheid’.)

Ons denken bepaalt wat we zien en horen.
Onze gedachten zijn een soort bril. Je ziet pas iets wat je herkent. Een boswachter ziet (interpreteert) heel wat meer in een bos dan een stadsbewoner die er toevallig eens wandelt.
Onderwijs is in feite gericht op het leren kijken en interpreteren.

Wat is de bron van onze gedachten?
Hoe worden we vernieuwd in de geest van ons denken?
Hier blijkt een groot verschil in inzicht:

 • Er zijn mensen die er vanuit gaan dat we alleen bestaan uit lichaam en ziel. Zij beschouwen ons denken uitsluitend als een proces van onze hersenen of het slimme onbewuste.
 • Er zijn mensen die overtuigd zijn van een geestelijke wereld, een hogere dimensie.

In de Bijbel wordt geopenbaard dat de mens van nature denkt en handelt ‘overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht, van de geest die werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid’ (Ef 2:2).
De Here Jezus noemt die geest, ‘de vorst van deze wereld’ (Joh 14:30). Deze kan via de mens over de hele wereld beschikken, zoals blijkt uit het aanbod dat hij doet aan Jezus en dat door Jezus Christus afgewezen wordt (Mat 4:8).
Johannes wijst er ook op dat de duivel de hele wereld beheerst: ‘Wij weten dat wij uit God zijn en dat de hele wereld in het boze ligt’ (1Joh 5:19).
Een geest stuurt de gedachten en aan de uitwerking kunnen we de geest herkennen, zoals
begeerten van het vlees (hedonisme), de wil van het vlees (goed voelen = goed zijn), de wil van de gedachten (Ef 2:3). De Bijbel openbaart ook dat de duivel Eva verleidde: zij zag, begeerde, nam, overtrad. (Gen 3)

Kies de bron!
Als we inzien, dat we van nature onze eigen wil doen en door zonde gescheiden zijn van onze Schepper, kunnen we onze zonden belijden en het aanbod van Jezus’ offer aannemen. We worden opnieuw geboren, ‘van boven af geboren’. (Joh 3) We worden dan een geestelijk kind van God de Schepper. (Joh1:12)
In Jezus Christus hebben wij de verlossing door Zijn bloed. (Ef 1:7)

 

 

 

 

 

 

 

 


Aanval vanuit de onzichtbare wereld

Let op !
Als kind van God onze Vader leven we op geestelijk bezet gebied. (Ef 2:2)
Laat niet elke gedachte toe!

 

 

 

 

 

 


Hoe kunnen we aanvallen vanuit de onzichtbare wereld weerstaan?

Bijvoorbeeld depressieve gedachten
De geest die aanzet tot depressieve gedachten is te weerstaan via vernieuwing van het denken door:

 • Dankbaar zijn.
 • Spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, en zing voor de Heere en loof Hem in uw hart, en dank altijd voor alle dingen God en de Vader in de naam van onze Heere Jezus Christus’ (Ef 5:20).
 • God loven. Onze Schepper zegt: ‘Wie dank offert, zal Mij eren; wie de rechte weg gaat, zal Ik Gods heil doen zien’ (Ps 50:23).

Door ons denken zo te vernieuwen weerstaan we op krachtige wijze de geest die in de wereld heerst.

 

 

 

 


Bijvoorbeeld verleidende woorden, verleidende beelden (porno).

Wees gewaarschuwd, verslaving tast de hersenen aan! De geest die via ons lichaam of onze ziel ons denken in beslag neemt, kan weerstand geboden door het denken te vernieuwen door Gods Woord toe te passen:

 • Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. (1Joh 1:9)
 • Doet de wapenrusting van God aan. (Ef 6:11)

 

 

 

 

 

Waarschuwing voor ouders en opvoeders voor werelds denken in het onderwijs
De waarschuwingen in de Bijbel tegen zinloos, vleselijk en bedorven denken zijn ook in onze tijd nog actueel. Het verdient aanbeveling dat ouders met hun kinderen in gesprek gaan over wat op school onderwezen wordt en onderzoeken welke geest daaruit blijkt. Seksuele voorlichting is bijvoorbeeld een onderwerp waar groot verschil blijkt tussen het denken van de wereld en het vernieuwde denken waarover Efeze 4 spreekt. Wordt vernieuwd in de geest van uw denken over seks, genegenheid en liefde

Bijbelse geboden zijn te zien als de gebruiksaanwijzing van de Maker voor de mens. Niet opvolgen van die gebruiksaanwijzing geeft problemen. Dat blijkt bijvoorbeeld voor de richtlijnen voor de omgang met de seksuele aanleg.
Modern wetenschappelijk onderzoek toont aan, dat seksuele prikkeling verandering veroorzaakt in de hersenen. De vrije seksuele moraal die in de wereld heerst en zelfs op scholen onderwezen wordt, heeft tot gevolg dat veel jongeren zichzelf in de puberteit al voorbeschikken tot mislukte huwelijken.
Seks is heel natuurlijk bij zowel mensen als dieren, maar niet zo nodig als eten en drinken. Zonder eten en drinken kan men niet leven, zonder seks wel.

 • Seks is een werking van het hormoonstelsel.
 • Als een mens zich daar gewetenloos aan over geeft, handelt hij naar de wil van het vlees (Ef 2:3) en kan het lichaam onteerd worden (Rom1:24-27).
 • Een mens kan seks combineren met genegenheid. Genegenheid of verliefdheid is een zielsgesteldheid. Verliefdheid is tijdelijk. Na verloop van tijd ebt deze emotie weer weg. Het is belangrijk dat ons denken vernieuwd wordt, zodat we in staat zijn te besluiten of we eraan toegeven of dat we met Jezus Christus de emotie te boven moeten komen.
 • Maar boven dit alles uit gaat de Bijbelse liefde.

Deze liefde is een geestesgesteldheid, die alleen de mens kent, als hij wederomgeboren is. (Joh 3:5; 1Kor13:1-7) en waardoor de mens ten volle beelddrager van God wordt. Een wederomgeboren christen verlangt naar de wil van zijn geestelijke Vader te leven en weet vanuit Zijn Woord dat seks geheiligd (= afgezonderd) is in het huwelijk.
Wat de Bijbel zegt over seksualiteit, vind je in Efeze 5:22-27.

De wapenrusting van God Ef 6:13-18

 • waarheid,
 • gerechtigheid,
 • het evangelie van de vrede,
 • schild van het geloof,
 • helm van de zaligheid,
 • zwaard van de Geest, dat is Gods Woord.

Praktische aanwijzingen uit Ef 4:25-32

Afleggen van het negatieve Aandoen van het positieve
liegenstelenvuile taalbitterheid, woede, toorn, geschreeuw, laster,slechtheid spreek de waarheidga niet slapen in boosheidzeg goede dingenwees vriendelijk en barmhartig

vergeef elkaar

 

Gij geheel anders.
De nieuwe mens aandoen (Ef 4:24) betekent eenvoudig: ons denken laten leiden door de Geest van Jezus.