Christenvervolging deel 4

In zijn brief uit Rome (96) herinnert Clemens zijn lezers aan de vervolgingen die hadden gewoed onder Nero in Rome met de woorden: ”

Christenvervolging (dl 4)

In zijn brief uit Rome (96) herinnert Clemens zijn lezers aan de vervolgingen die hadden gewoed onder Nero in Rome met de woorden: “Deze mannen met een heilige levenswandel werden gevolgd door een grote menigte van uitverkorenen. Door de martelingen en kwellingen die zij moesten ondergaan, werden zij een buitengewoon voorbeeld.”

De martelingen die de christenen onder Nero moesten verduren, zijn ook door niet-christelijke schrijvers genoemd. Tacitus schreef: “Met de ter dood veroordeelden, dreef men ook wreed de spot, daar men hen in huiden van wilde dieren naaide, door honden liet verscheuren of ze aan kruisen nagelden en ze na zonsondergang als nachtelijke verlichting lieten branden.”

De vervolgingen in het Romeinse rijk waren niet altijd even intensief. Soms verdwenen ze helemaal. Dan weer laaiden ze sterk op. Vooral in tijden dat het keizerrijk er slecht voorstond, maakten de keizers dankbaar gebruik van de christenen als bliksemafleiders en moesten zij het ontgelden.