Heidelbergse Catechismus deel 4

De Heidelbergse Catechismus is een van de belangrijkste belijdenisgeschriften van de Protestantse kerken.

Heidelbergse Catechismus (dl 4)

Hij is verdeeld in 52 zondagen; iedere zondag behandelt hij enkele vragen met de antwoorden opgesteld vanuit de Bijbel.

Hieronder volgt een vraag en antwoord uit Zondag 7 van de Heidelbergse Catechismus.

Vraag: Wat is een oprecht geloof?
Antwoord: Een oprecht geloof is niet alleen een zeker weten of kennis, waardoor ik alles voor waarachtig houd wat ons God in zijn Woord geopenbaard heeft, maar ook een zeker vertrouwen, hetwelk de Heilige Geest door het Evangelie in mijn hart werkt, dat niet alleen anderen, maar ook mij vergeving der zonden, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken zij, uit louter genade, alleen om de verdiensten van Christus.