De huidige mensvernietigende ontwikkelingen voor onze scholen

In hoeverre is het onderwijs op onze scholen doordrongen van aantoonbaar antichristelijke invloeden zoals de welig tierende evolutietheorie, mensonterende seksuele voorlichting en newage-pedagogiek? Daarom een belangrijke analyse van de werkelijke gevolgen. Zoals op veel scholen kan worden aangetoond, staat de anti-Bijbelse, atheïstische evolutietheorie centraal in het onderwijs over de oorsprong van de mens. De volgende verklaring is onvermijdelijk: Als volgens deze theorie over de oorsprong al het leven zich ontwikkelt uit het niets van het toeval over niet te bewijzen perioden van miljoenen, zelfs miljarden jaren, dan is het respectievelijke menselijke leven niets. Ten koste van het individu en de samenleving kan iedereen dan in principe met zijn leven doen wat hij wil, aangezien hij aan niemand verantwoording schuldig is over de zin of onzin van zijn bestaan. Dit betekent ultieme onverantwoordelijkheid. Dit maakt het geloof in de enige Schepper God, die in de Heere Jezus alles voor tijd en eeuwigheid tot zijn vervulling wil leiden, wat de mens en elke gemeenschap ten goede komt, totaal overbodig. Door deze volstrekt onaanvaardbare leer- en levenshouding raken steeds meer kinderen en leerlingen, vooral uit christelijke gezinnen, in toenemende mate in innerlijke en uiterlijke conflicten verstrikt.

De meest verontrustende ontwikkeling komt van de parlementaire vergadering van de Raad van Europa in Straatsburg. Tijdens zijn 35e zitting op 4 oktober 2007 heeft de Raad resolutie 1580 aangenomen. Diverse citaten worden overgenomen. ”Indien wij niet alert zijn, zou het creationisme een bedreiging kunnen worden voor de mensenrechten, die een van de voornaamste belangen van de Raad van Europa vormen” (artikel 2 Resolutie). “Creationisten trekken het wetenschappelijke karakter van bepaalde kennisgebieden in twijfel en beweren, dat de evolutietheorie slechts één interpretatie is onder andere (terecht, red.).” ” De totale afwijzing van de wetenschap (die een serieuze creationist nog nooit heeft gedaan!, red.) (artikel 5 Resolutie) is zeker een van de ernstigste bedreigingen voor de rechten van de mens en de samenleving.” (artikel 12 Resolutie)

Een hoogtepunt van deze resoluties van de Raad van Europa is de uitspraak: “Het onderwijs van alle verschijnselen betreffende de evolutie als fundamentele wetenschappelijke theorie is derhalve van cruciaal belang voor de toekomst van onze samenleving en onze democratieën.” (artikel 15 Resolutie)

“Het onderzoek naar de groeiende invloed van creationisten laat zien, dat het debat tussen creationisme en evolutie veel verder gaat dan een doorsnee debat. Als we niet oppassen, worden de waarden die de basis vormen van de Raad van Europa rechtstreeks bedreigd door creationistische fundamentalisten. Het behoort tot de taak van de parlementsleden van de Raad van Europa om te reageren, voordat het te laat is.” (artikel 18 Resolutie) “De parlementaire vergadering dringt er derhalve bij de lidstaten, en met name bij hun onderwijsinstanties,(artikel 19 Resolutie) “op aan om zich krachtig te verzetten tegen het onderwijzen van het creationisme als wetenschappelijke discipline op gelijke voet met de evolutietheorie en, in het algemeen, tegen de opvattingen van creationistische ideeën in alle disciplines behalve godsdienst” en “om het onderricht in de evolutie als fundamentele wetenschappelijke theorie in het leerplan te bevorderen.” (artikel 19.5 Resolutie)

Hier gaat de toekomstbepalende Raad van Europa volledig voorbij aan het feit dat zowel de evolutietheorie als de scheppingsleer niet wetenschappelijk bewezen kunnen worden. Beide theorieën gaan uit van basisveronderstellingen die moeten worden geloofd: respectievelijk toeval en schepping. Met de resolutie wil de Raad van Europa de mensenrechten beschermen en in feite artikel 9 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens (EVRM) – vrijheid van geloof – en artikel 2 van het eerste aanvullende protocol uit het EVRM ongedaan maken. Volgens dit artikel 2 moet binnen het schoolonderwijs de levensovertuiging van de ouders worden gewaarborgd. Vooral de evolutietheorie kan de ordelijkheid van de schepping niet verklaren. Ontstaat orde door toeval? De menselijke ervaring kent alleen het tegenovergestelde. Evolutie volgens de huidige ideeën zou een ononderbroken opeenvolging van onwaarschijnlijke veranderingen zijn, die telkens en voortdurend verbonden zouden zijn met een theoretisch volstrekt onwaarschijnlijke toename van de orde. Alleen al op basis van de logica kan worden geconcludeerd dat er een Wereldarchitect en dus de Schepper God moet zijn! Laten we nu de uitdagingen en verantwoordelijkheden van geloof, gemeenschap en samenleving aangaan, vooral in de schoolsector.

Iedere gelovige in Christus is geroepen tot voortdurend gebed voor de Raad van Europa en voor de boven beschreven situatie, zodat het Bijbelgerichte denken gewaarborgd blijft. De Heere Jezus Christus vermaant ons: Iedereen dus die mij belijdt voor de mensen, die zal Ik ook belijden voor mijn Vader die in de hemel is (zie Mt 10: 32).

De door de Raad van Europa veronderstelde gevaren van het creationisme in de opvoeding worden vermeld op https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17592&lang=en.

 

Bron: De Internationale Arbeitsgemeinschaft Bekennender Christen (Internationale studiegroep van belijdende christenen) geeft naast het blad ‘Zeitruf’ ook diverse brochures uit. Een ervan gaat over de evolutie. Het is beperkt overgenomen.