Boekbesprekingen over de islam

Boekbesprekingen over de islam

Bespreking van enkele toonaangevende boeken over de islam, die bij het onderwijs aan de orde kunnen komen.

Wij maken hierbij onderscheid tussen boeken die uitgaan van dezelfde uitgangspunten als wijzelf, en boeken die volgens ons een vertekend (meestal te rooskleurig en verhullend) beeld van de islam geven.

Boeken die ’n reëel beeld van de islam geven Boeken die o.i. een vertekend beeld geven
Twee gezichten, één islam – dit boek is bedoeld om al degenen die met de islam geconfronteerd worden op compacte wijze te informeren over het ontstaan van de islam; het wezen van de islam, en de dynamiek van de islam, zowel voor haar aanhangers als voor de ‘ongelovigen’. Vierde geheel herziene druk € 4,95

Wie is deze Allah, de god van de moslims?
Door de Nigeriaanse islamoloog G.J.O. Moshay. Door een vergelijking van Gods openbaring in de Bijbel en Allah’s ‘openbaring’ in de Koran stelt hij zijn lezers in staat hun eigen conclusies te trekken.Kinderen van Ismael, Acht getuigenissen van moslims uit diverse landen die tot Christus gekomen zijn; uitgave Arabische Wereldzending.

De waarheid delen in liefde
De Srilankaanse intellectueel en leider van Youth for Christ Arjith Fernando, wijst christenen de weg om temidden van religieus pluralisme en een multireligieus aanbod trouw te zijn aan Jezus’ opdracht: “Verkondig het Evangelie en maak al de volken tot mijn discipelen.” Uitg. Medema, €19,95

Geliefde of gevangene?
Christenen denken na over vrouwen en de islam, door Ida Glaser en Napoleon John, Uitg. Buijten & Schipperheijn, 240 pag, € 17,50
Moslims wordt vaak verweten dat ze vrouwen als tweederangsburgers behandelen. De islam zou psychische en lichamelijke mishandeling zelfs toestaan. Hoe komt het dan dat van de westerlingen die tot de islam worden aange-trokken, de meesten vrouwen zijn?

Sultana
De Amerikaanse Jean P. Sasson geeft een beeld van het leven aan het koninklijk hof van Saudi-Arabië. Het leven in een land waar de sharia geldt, wordt met informatie uit de eerste hand weergegeven. Uitg. Bruna, 246 blz.

Het gesloten koninkrijk
door Carmen Bin Ladin, uitg. Mouria, 2003, 224 blz. Carmen Bin Ladin beschrijft haar leven en dan met name de periode, dat ze in Saudi-Arabië woont. Aanleiding tot het schrijven van dit boek is de bekende aanslag op het World Trade Centre op 11 september 2001, waardoor haar naam haar leven en dat van haar drie dochters volledig op zijn kop zet.

Dezelfde God? Jezus, heilige Geest, God in het christendom en in de islam
De Australiër, dr. Marc Durie, vergelijkt in dit boek de Here (JHWH) van de Bijbel met de Allah van de Koran en toont vanuit studie van de geschriften van de islam en het christendom aan, dat de Here God en Allah in veel opzichten verschillen. Zij hebben zulke verschillende persoonlijkheden en capaciteiten, dat van hen niet gezegd kan worden, dat ze dezelfde God zijn. Uitg. Victory Publications, 158 blz., € 14,75

Bijbel of Koran/ De vraag naar de Waarheid
door Els Nannen
Uitg.: Bijbel & Onderwijs en Johannes Multimedia, 80 blz., € 5,95 (zie webshop).

Verklaar de moslims de vrede, door Christine Mallouhi. Bij haar actie tegen het vijandbeeld jegens moslims maakt de schrijfster geen verschil tussen individuele moslims en de leer van de islam. Bovendien roept een uitgesproken vijandbeeld op tegen de joden en Israël.

Ibrahiem en Abraham, koran en bijbel verteld voor kinderen
Een opmerkelijk boek: een Kinderbijbelkoran! Een boek dat ervan uitgaat dat je elkaar moet leren kennen om met elkaar te kunnen samenleven. En dat daaraan een (onmogelijke) bijdrage geeft voor het onderwijs op christelijke, moslim- en samenwerkingsscholen.

Islam verhalenderwijs, door dr. Anton Wessels
Dit boek is te beschouwen als een verrijking voor iedereen die over de grenzen van de eigen cultuur wil heenzien naar de uitgebreide verhaaltraditie uit de moslimculturen.
Bezwaren: sterk relativeren van de eigen christelijke godsdienst en geen kritische toets van de islam aan zowel de Bijbel als aan Westerse waarden en normen.

 

 

 

 

Register van islamitische stromingen en Arabische woorden

Register van islamitische stromingen en Arabische woorden 

Alawieten volgelingen van Ali, neef en schoonzoon Mohammed die de leden van deze tak als diens opvolger beschouwen. Ze zijn aanhangers van een liberale stroming in de islam; vooral in Turkije en Syrië
adzaan oproep tot het rituele plichtgebed vanaf de minaret
Allah god. Voor moslims hun islamitische één-enige god, geen vader. Voor christenen: de God en Vader van Jezus Christus (Arabisch: al- ’Aab)
Ahmad (Ahmed) de zeer geprezene
Ahmadiyya een niet-orthodoxe (soms verboden) moslimstroming; worden door Soennieten als niet-moslims beschouwd. In Den Haag is er een Ahmadiyya moskee.
al-Aksa (al-Aqsa) moskee moskee in Jeruzalem ter herinnering aan de vermeende hemelreis van Mohammed
al-’Aab de Vader (van Jezus Christus)
al-Azhar de moskee en universiteit in Caïro
al-Fatiha de openingssoera van de koran (1:1-6); hoofdgebed van de islam
ar-Rabb Jahweh, de HEERE
ayatollah hoogste religieuze leider, ook op politiek gebied,en islamschriftgeleerde in de sjiitische islam
boerka lichaamsbedekkend vrouwengewaad met alleen een opening met gaas voor de ogen
daddja(a)l een soort antichrist naar de voorstelling van Mohammed
da(a)r al-harb domein van de oorlog (overal daar, waar de sharia geen staatswet is)
da(a)r al-islam domein van de islam, waar de islam staatsgodsdienst en de sharia staatswet zijn
da(a)r al-salam domein van vrede
dakwa  (Arab. da’wa) oproep tot de islam
djanna tuin. In koran: islamitisch paradijs
Djibriel koraanse versie van de engel die zich zelf Gabriël noemde
djihad (jihad) verplichte inspanning voor Allah en de islam, waaronder de gewapende strijd
djilbab sharia-verplichte lichaamsbedekking voor de moslimvrouw buitenshuis
dhimmies (dzimmies) getolereerde minderheden in een islamitisch land. Ze moeten minderheidsbelasting betalen
djinn geesten, ‘goede’ of boze; oorspronkelijk woestijngeesten. Ze spelen een rol bij allerlei bezweringsrituelen
djizja jaarlijkse, hoofdelijke schatting voor gedoogde niet-moslims (dhimmies)
Fatiha naam van de eerste soera in de Koran
Fatima de jongste van de vier dochters van Mohammed
fatwa gezaghebbende uitspraak (soms vonnis) door islamitische rechtsgeleerde in kwesties van islamitisch recht
fitna verzoeking (tot afval, tot afgoderij)
Hadith  (Hadieth) aan Mohammed toegeschreven, overgeleverde uitspraken en handelwijzen (soenna’s)
hadj (verplichte) bedevaart naar Mekka en zijn islamitische heiligdommen. Daar moeten in de laatste maand van het islamitische jaar een aantal rituelen uitgevoerd worden.
Hamas aanvankelijk een afdeling in Palestina van de Moslimbroederschap. Islamitische verzetsbeweging in Gaza, 1988 gesticht door sjeik Ahmed Yassin tijdens de eerste intifada.
hidja(a)b hoofdbedekking moslima, maar gezicht vrij
hidjra Mohammeds uitwijking met zijn moslims uit Mekka naar Medina (622 is zodoende begin islamitische tijdrekening, dus niet ‘anno domini’).
iblis (iblies) de duivel; behoort tot de djinn (soera 18:50)
ibn juridisch aangenomen zoon (i.t.t. walad)
imam hoofd van de moskee; voorganger van het rituele gebed op vrijdag; ook hoofd rechtsschool; in de sjiitische islam geestelijke (en voor veel moslims ook wereldlijke) leider van de moslimgemeenschap
indjil  (indjiel) evangelie
‘Isa naam die de Koran voor Jezus gebruikt. ‘Isa is een pseudo-Jezus: niet Gods Zoon, niet aan het kruis voor onze zonden gestorven, niet begraven en niet opgestaan.
islam overgave, uitlevering, onderwerping, te weten aan de Allah  van de islam. Ook: de leer van deze Allah zoals geopenbaard via de profeet Mohammed en later vastgelegd in de Koran
islamist orthodoxe moslim die ijverig Allah’s theocratie op grondslag van de sharia nastreeft.
Jasu’u de Arabische vertaling van Jezus. Zo ook in de Arabische Bijbel
Jibra’il de Bijbelse engel Gabriël
Kaaba  (Ka’aba) op de binnenplaats van de grote moskee in Mekka een stenen gebouw, ‘door de aartsengel Gabriël naar Abraham gebracht’, daarom ook ‘huis van Abraham’ genoemd
kalief titel die de opvolgers van Mohammed droegen als bestuurders van de soennitische islamleer en als beschermer van de wet (sharia)
kibla gebedsrichting voor de moslim, en wel verplicht naar Mekka
Koran reciet, oplezing. Heilig boek van de islam
Mahdi de door moslims aan het eind der dagen verwachte wereld- en geloofsvernieuwer
Masih messias, zoals de Koran Christus noemt
manara minaret, afgeleid van Arab. vuur- of wachttoren
minaret slanke toren bij een moskee, van waar de moedzjin de uren van het gebed afkondigt
moskee plaats van zich terneer werpen voor Allah (= islam doen); bedehuis voor het rituele gebed; religieus en politiek centrum, waar de sharia heerst; voorpost van Allah’s theocratie.
moedzjin (moe’addzin) moskee beambte die van boven uit de minaret de moslims oproept tot hun liturgisch gebed
moefti moslimsjurist die het recht heeft om fatwa’s uit te vaardigen
Moslimbroederschap conservatieve islamitisch politieke organisatie, 1928 opgericht door Hassan al-Banna. Doel: islamisering van de eigen (Egyptische) samenleving, nu verspreid over diverse Arabische landen o.a. in Jordanië, Syrië en de Palestijnse gebieden.
moslima islamitische vrouw
nabi profeet
nikab (nikaab) gezichtsbedekking van de moslima
oemma de moslimwereldgemeenschap; streven naar wereldwijde islamitische gemeenschap
quital de gewapende strijd
ramadan islamitische vastenmaand (de negende maand)
rasoel Allah gezant, apostel van Allah
sadaka vrijwillige gift van een moslim
salaat het voorgeschreven en verplichte, rituele gebed, vijfkeer per dag
Salafisme ultraorthodoxe, radicale en anti-Westerse islamitische stroming die de pure interpretatie van de Koran voorstaat en een islamitische rechtsorde nastreeft.
sharia (sjaria) islamitische wetgeving, hoofdzakelijk gebaseerd op de geboden en verboden uit de Koran. Er bestaat geen uniforme sharia en zelfs niet in boekvorm
sjaitaan satan; behoort tot de djinn
sjia stroming binnen de islam
sjiieten  (sji’ieten) leden van een geloofsrichting binnen de islam die alleen de nakomelingen van Ali ibn Aboe Talib (schoonzoon van Mohammed) als Mohammeds opvolger erkennen. 15e eeuwse Mazar-I. Sharif moskee is de schrijn en bedevaartsoord van Ali. Vooral in Iran
Soefisme ascetisch-mystieke stroming in de islam, ontstaan in het oostelijke deel van de Arabische wereld
Soefibeweging gesticht door Inayat Khan als broederschap van alle mensen. Ze beschouwt alle godsdiensten als uit één bron ontsproten
soenna gewoonte, leefregel die niet in de Koran voorgeschreven, maar gebaseerd is op het leven van Mohammed. Ze dienen als aanvulling op en uitleg van de Koran en tot vorming van het islamitische recht.
soennieten leden van een geloofsrichting binnen de islam die ook niet-bloedverwanten van Mohammed  als haar leiders erkent. Ze erkent de soenna en Hadith als van Mohammed afkomstige voorschriften. Soennieten ca. 85% van alle moslims, zoals in Afghanistan, Albanië, Algerije, Bangladesh, Egypte, Indonesië, Marokko, Nigeria, Noord Soedan, Pakistan, Saoedi-Arabië, Somalië, Syrië, Tunesië, Turkije enz.
soera elk van de 114 ‘hoofdstukken’ van de Koran
syncretisme godsdienstversmelting
takiya (takyya, takie’a) verhullen, geheimhouden van de eigenlijke bedoelingen, vooral op religieus en politiek terrein; o.a. bij publieke discussies of wanneer men zich bedreigd voelt bv. als soenniet in een sjiitische omgeving. Ook bv. bij gebruik van verboden spijzen en dranken of bij vriendschap met niet-moslims.
Wahabisme streng orthodoxe, militante stroming binnen de islam, gebaseerd op de orthodoxe ideeën  van Mohammed ibn Abd al-Wahhab (1703-1791) om de zuiverheid van de islam te bewaren. Veel aanhangers (‘Wahabieten’) in Saoedi Arabië.
walad biologisch verwekte zoon (i.t.t. ibn)
zaka(a)t verplichte betaling van de aalmoezenbelasting
Zamzambron heilige bron op de binnenplaats van de grote moskee in Mekka, die ‘Hagar ontdekte’

Bron: “Bijbel of Koran. De vraag naar de Waarheid”. Zie webshop.

Islamitische en westerse waarden

Islamitische en Westerse waarden:
Vullen ze elkaar aan . . . of sluiten ze elkaar uit?

1. Eind januari 2004 is het rapport verschenen van de commissie-Blok ‘Bruggen bouwen’ – over 30 jaar integratiebeleid in Nederland. In dit rapport, maar nog meer in de reacties hierop door de Kamerfracties en de pers, wordt onderscheid gemaakt tussen geslaagde integratie en niet-geslaagde integratie. De Nederlandse samenleving kent veel voorbeelden van geslaagde integratie: Portugese joden, Franse Hugenoten, Chinezen, Molukkers, Surinamers enz. Maar met mensen afkomstig uit moslimlanden die de wetten van de islam blijven volgen, blijkt de integratie zeer moeizaam te verlopen, aldus het rapport.

2. Het rapport noemt een aantal factoren op die echte integratie moeilijk of onmogelijk maken, zoals het handhaven van de eigen – op moslimwaarden en sjaria-ethiek – gebaseerde cultuur. Voorbeelden hiervan zijn de sterke controle van naties als Turkije en Marokko, de dubbele nationaliteit (met zelfs de mogelijkheid om in vreemde krijgsdienst te moeten treden), het zoeken van een partner in het land van herkomst, de positie van de vrouw, de eerwraak en andere daden die in de Westerse cultuur als ‘crimineel gedrag’ worden beschouwd.

3. Direct na het verschijnen werden door de politiek twee belangrijke bezwaren tegen het rapport worden ingebracht:

 • gebrek aan duidelijkheid;
 • geen aanbeveling van te nemen maatregelen.

Uiteraard mag het tweede punt niet aan de commissie worden verweten, omdat dit de taak is van de politiek en van het openbaar bestuur. Voor iedere eventuele maatregel dient voorts een breed maatschappelijk draagvlak te bestaan, waarbij ook de moslimminderheid tegen zichzelf (d.w.z. haar eigen denksysteem) beschermd moet worden. Het is de bedoeling van deze folder om aan de gewenste duidelijkheid bij te dragen. Hierbij zullen de begrippen ‘waarden’ en ‘ethiek’ door elkaar worden gebruikt.

4. De islamitische ethiek is gefocust op de volgende passage uit de Koran: “Het is geen deugd, dat gij uw gezicht naar het Oosten of naar het Westen wendt, maar waarlijke deugd is in hem, die in Allah, de Laatste Dag, de engelen, het Boek en de profeten gelooft en die van zijn vermogen geeft uit liefde voor Hem aan de verwanten, de wezen, de armen, de reiziger, de bedelaars en voor het vrijkopen van slaven en die het gebed onderhoudt en de zakaat betaalt. Verder in degenen die hun belofte nakomen, wanneer zij een belofte doen en de geduldigen in armoede, in kwellingen en in oorlogstijd. Dezen zijn het die bewezen hebben, waarachtig te zijn en dezen zijn de vromen.” (Soera 2:177). Hierbij vallen al direct twee zaken op:

 1. de islamitische ethiek is allereerst religieus in de betekenis van onderworpenheid aan Allah en geloof in de laatste dag, engelen, het Boek en de profeten.
 2. De liefde en verplichtingen gelden alleen de verwanten, dat zijn de medemoslims. Wees goed voor de gelovigen in de Oemma Islam en niet daarbuiten.

5. Onze Europese (Westerse) culturen dragen het stempel van een joods-christelijk en humanistisch erfgoed, waar beide elkaar aanvullen en zonodig een eenzijdige interpretatie ervan (door de Kerk of de politiek) corrigeren. Tegenwoordig is men in onze Westerse landen geneigd te zwijgen over het joods-christelijke erfgoed (bijvoorbeeld in het ontwerp voor een Europese Grondwet of het recente rapport van de WRR over ‘waarden en normen’) en zich te beperken tot humanistische waarden die voortkomen uit de Renaissance en Verlichting. Daarmee doen wij echter onszelf tekort en zijn wij onvoldoende opgewassen tegen de uitdagingen waarmee de islam ons confronteert.

6. Het onderstaande is een poging om de waarden die voortkomen uit de Renaissance en de Verlichting in schema te brengen:

D. Waarden van de Westerse democratieën:

Scheiding van kerk en staat Scheiding van de privé-sfeer en het openbare leven Vrijheid van meningsuiting Soevereiniteit in eigen kring Tolerantie Vrijheid van godsdienst Geen zedenmeesterijGewetensvrijheid

7. deze zgn. Verlichtingswaarden worden ook genoemd door het rapport dat de Wetenschap-pelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) in dec. 2003 heeft uitgebracht. Hiermee hebben wij reeds een uitgangspunt verkregen waaraan de islamitische waarden kunnen worden getoetst. Terecht is door Kamerleden en redacties opgemerkt dat dit niet voldoende is, en wel om de volgende redenen:

 • in de praktijk blijken ook deze bovengenoemde begrippen onduidelijk en kunnen ze zelfs in hun tegendeel verkeren; zij blijken namelijk slechts afgeleiden te zijn van onderliggende basisbegrippen zoals Gerechtigheid en Waarheid (zie hierna)
 • ook de moslims maken gebruik van begrippen als ‘democratie, tolerantie, respect voor de vrouw en vrijheid van godsdienst’, maar blijken hieronder bij nadere bestudering iets heel anders te verstaan.

8. Een wezenlijk onderzoek en debat over islamitische waarden in een Westerse samenleving is niet mogelijk wanneer men hier niet de religieuze factoren bij betrekt. Al is het christendom voor velen een gepasseerd station, de islam dwingt ons tot bezinning op religieuze factoren, zoals het bestaan van God, het begrip ‘openbaring’ en een leven na dit leven. Of men het nu wil erkennen of niet, het is een feit dat de bronnen van onze gemeenschappelijke Europese cultuur (mede) zijn verankerd in de joods-christelijke ethiek. Zonder deze bronnen is het niet eens mogelijk om de grote producten uit onze cultuur, zoals de schilderkunst, de muziek en de literatuur, op hun waarde te schatten.

9. De joods-christelijke ethiek is onder meer afgeleid uit de Tien geboden uit het Oude Testament en de Bergrede uit het Nieuwe Testament. Deze ethiek geldt deze niet alleen binnen het jodendom en het christendom, want de joods-christelijke ethiek is van universele waarde en zijn de grondslag voor elke beschaving. In het Nieuwe Testament wordt deze ethiek samengevat met de woorden: “Alles nu wat gij wilt dat u de mensen doen, doet gij hun evenzo; want dit is de wet en de profeten,” Aldus luidt de zogenaamde Gulden regel, die in ons spraakgebruik echter in negatieve termen is verwoord.

10. Nu zullen de moslims dat ook zeggen van de islamitische ethiek, die is gebaseerd op uitspraken in de hadieth en gecodeerde wetten in de sjaria. Het grote verschil met de judeo-christelijke ethiek is echter dat islamitische ethiek onlosmakelijk verbonden is met de islam als religie; in hun ogen zijn seculaire moslimstaten als Algerije, Turkije en Egypte afvallig, met alle dynamiek die dit met zich meebrengt. Judeo-christelijke ethiek geldt juist wèl universeel, ook voor seculier-democratische staten. )

11. De joods-christelijke ethiek gaat uit van de volgende trits:
Gerechtigheid; Barmhartigheid; Waarheid
Op grond hiervan kunnen wij onderscheid maken tussen drie groepen van kernwaarden:

A. Alle mensen behoren tot de familie der mensheid:

Recht en Gerechtigheid
Wijsheid
Barmhartigheid
Naastenliefde
Integriteit, Eerlijkheid,
Betrouwbaarheid

B. Alle mensen zijn rentmeester van Gods schepping:

Gezag, Respect
Gehoorzaamheid
Aanspreekbaar zijn
Verantwoordelijkheid
Voorzichtigheid
Waakzaamhei

C. Sociale verbanden tussen mensen onderling:

Zinvolheid
Ontplooiing
Vergeving
Herkansing
Absolute criteria
Onderscheidingsvermogen

12. Op zoek naar een islamitische ethiek troffen we op de moslimwebsite www.harunyahya.com onder meer ‘The True Islamic Morals’ en ‘Righteous Deeds.’ Hierop komen begrippen voor als ‘barmhartigheid, tolerantie en vrede’. Die klinken goed in Westerse oren en wekken de verwachting dat het mogelijk is te komen tot ‘gemeenschappelijke ethische waarden en normen’. Dit kan echter niet worden afgeleid uit de hierin vermelde soera, en al evenmin uit de “gezegende geschiedenis van het eeuwenlang durende Ottomaanse rijk”. Wij moeten namelijk bedenken dat zulke woorden alleen gelden voor moslims en niet voor ‘ongelovigen’ (kafirs). De islam maakt namelijk nadrukkelijk onderscheid tussen de moslims en alle andere mensen, die blijkens Soera 5:60 gelden als (de afstammelingen van) ‘apen’ (de joden); ‘zwijnen’ (de christenen) of ‘demonen’ (de overigen of ‘heidenen’) )

13. Een praktische consequentie ervan is de volgende. Hoewel ook de moslimlanden in 1948 de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens hebben getekend (maar niet geratificeerd) hebben zij deze naderhand vervangen door hun eigen Universele Islamitische Verklaring van Mensenrechten uit Cairo (1981). Daarin worden alle nationale wetten der volken (en alle internationale afspraken) ondergeschikt gesteld aan de sjaria, die zich primair richt op de Oemma Islamia, de wereldwijde moslimgemeenschap. Zoals de hadieth (= mededeling) het leven van de individuele moslim richt op de profeet, zo geeft de sjaria (de weg) gedetailleerde instructies voor de moslimsamenleving als Dar al-Islam (Huis of Staat van de islam). Daarin is geen ruimte voor enige scheiding van staat en moskee; landen zoals Turkije waar dit wel zo is, worden beschouwd als onorthodox en afvallig!

14. Op grond van een nauwkeurig bestuderen van zowel de moslimgeschriften als hun geschiedenis kunnen wij nu de bovengenoemde schema’s van Westerse ethiek gaan invullen voor de islamitische ethiek. Volgens Westerse maatstaven gaat de islamitische ethiek uit van een dubbele moraal:

 • de vriendelijke of ‘Mekka-islam’ gebruikt Westerse termen zoals vrijheid, tolerantie en democratie gebruikt in Dar al-Kufr’ (het land van de ongelovigen); deze ethiek is tijdelijk totdat ook daar ‘Dar al-Islam’ is aangebroken;
 • de radicale of ‘Medina’islam’ geldt in het ‘Huis van Islam’, waar de moslims de meerderheid hebben. Dan worden de hadieth en sjaria van toepassing verklaard op alle inwoners van Dar al-Islam.. )

15. Dit leidt tot de volgende schema’s voor moslimethiek, zoals die voor buitenstaanders worden toegepast en/of begrepen worden:

A’ Alle mensen die behoren tot Oemma Islam

De rechte weg = sjaria
Eerwraak als rechtspleging
Geweld, het zwaard
Vrouwen gelden als bezit
Grilligheid; zekerheid en hoop alleen voor sjahid (martelaren)

B’ Zolang nog niet de hele wereld Dar al-Islam is

Slaafse onderwerping (islam)
Drievoudige jihad: inspanning; strijd met woorden en daden
Onderwerping of liquidatie van alles wat kafir (ongelovige) is Niet-kritisch denken;
Alles doen om sjirk (heiligschennis) te voorkomen

C’ Sociale verbanden tussen mensen onderling:

Er is geen god dan Allah
De universele Dar al-Islam
Dhimmies (tweederangs burgers)als het beste alternatief voor niet-moslims Taqijja : bedrog om bestwil
Hudna: bedrieglijk verbond

D’ Moslim interpretatie van democratie:

Sjaria-wetgeving gaat boven de constitutionele wetten Multicultuur of integratie zijn fitna (= verleiding tot afval) Vrijheid van godsdienst gaat slechts in één richting.

16. In de geschiedenis van Europa is telkens weer gebleken wat een verschillende inhoud aan belangrijke basisbegrippen wordt gegeven. Wij noemen hiervan drie voorbeelden

a. Recht en gerechtigheid.
De oorspronkelijke betekenis hiervan is ‘evenwicht bepalen resp. herstellen.’ Het hangt er nu maar van af wat men onder ‘evenwicht’ verstaat en hetzelfde kan men zeggen over wat men moet doen wanneer het evenwicht is verbroken.

Joden en christenen verstaan daaronder de heilzame wetten van God die een samenleving leefbaar maken. Na het breken ervan volgt vergelding (in 1972 geschrapt uit het Wetboek van Strafrecht) en rehabilitatie.
Humanisten leggen de nadruk op gelijke kansen voor iedereen, maar verschillen van mening over de functie van de overheid. Na het breken van wetten geld vooral tolerantie en eventueel maatschappijvernieuwing.
Moslims zien ‘gerechtigheid’ vooral als de ‘eerbalans’ van individuen, families/clans tot aan de Oemma Islam toe: de wereldwijze gemeenschap van moslims . Na het breken ervan volgen acties als eerwraak, vanaf het doden van een te Westers meisje tot aan ‘nine-eleven’ toe.

b. Vrijheid, met name vrijheid van godsdienst en gewetensvrijheid. Ook dat wordt verschillend geïnterpreteerd:

Joden en christenen hanteren het begrip ‘vrijheid in gebondenheid’, d.w.z. er is vrijheid van godsdienst en ideologie en vrijheid van meningsuiting, maar die vrijheid wordt beperkt wanneer die andere burgers zou aantasten door (oproepen tot) haat en tot moord.
Humanisten zien vrijheid als (bijna) het hoogste goed met zo min mogelijk beperkingen.. Zij zien het belang niet in van godsdienst en voor hen zijn dan ook alle godsdiensten gelijk. Momenteel wordt het Westen zelfs door moslimgeleerden gewaarschuwd tegen het misbruik maken van de vrijheid van godsdienst!
Overeenkomstig de Koran, zien moslims de godsdienstvrijheid uitsluitend vanuit het standpunt van de islam. Volgens hen heeft Saoedi-Arabië dan ook een hoge mate van godsdienstvrijheid en is die in het Westen maar matig. Het bekende vers uit Soera 2 “Er is geen dwang in de godsdienst” geldt dan ook alleen jegens hen die moslim willen worden, maar beslist niet jegens degenen die de islam willen verlaten.

c. Democratie
In Westerse landen worden de moslimminderheden steeds sterker bepaald bij hun eigen sjaria-wetgeving. Dat begint meestal met hun interne (familie-)zaken die raken aan het publieke domein. De vraag is op welke wijze deze geheel verschillende stelsels op elkaar zijn af te stemmen, indien dat al mogelijk zou zijn.
Voor de moslims is het kalifaat het uitgangspunt voor democratie, dat is de vertegenwoordiging van Allah’s regering op aarde. Elke gemeenschap die voldoet aan de eisen van towhid (zich buigen voor Allah) en risala (aanvaarden van de Koran en hadieth) valt hieronder. Dit komt erop neer heel het leven wordt gesteld onder de sjaria. Zie www.jamaat.org/islam/HumanRightsPolitical.html

De conclusie is dat in de Westerse democratie de overheid zich richt naar de wil van het volk, terwijl bij de moslim-democratie zowel de overheid als het volk zich richt op de wil van Allah. Maar dan wordt het slechts een woordenspel: waarom niet eenvoudig stellen dat de islam geen democratie erkent en spreken van Allahcratie?

17. Soms spreken moslims Westerse mensen aan op schoonklinkende ethische waarden zoals gerechtigheid, barmhartigheid, zuiverheid. Wat moeten wij daar, in het licht van het voorgaande nu van denken?

 • in sommige gevallen hebben zij ten dele gelijk, bijvoorbeeld wanneer zij hun strenge regels stellen tegenover allerlei vormen van Westerse decadentie; hierover moeten wij ons bezinnen en kritiek geven op onze eigen samenleving;
 • in andere gevallen is er sprake van onwetendheid, of van eenzijdige voorlichting; in die gevallen kan een gesprek of dialoog nuttig zijn, vooral door de moslim te confronteren met zijn eigen bronnen en handelingen;
 • er zijn ook moslims die de Westerse waarden hoger achten dan de islamitische waarden, bijv. wetenschappers, maar ook vele anderen. Zij dienen te beseffen dat volgens de ‘echte islam’ er geen zgn. gematigde moslims bestaan en dat zij (t.z.t.) onder grote druk komen staan;
 • wanneer moslims ons waarden voorhouden als de eerbaarheid van hun vrouwen, de zgn. vrijheid van godsdienst in de moslimlanden en hun (kalifaat-) democratie, dienen we er rekening mee te houden dat er ook sprake kan zijn van taqijja, doen alsof. Dat is niet alleen een geoorloofde maar zelfs een voorgeschreven misleiding van de niet-moslims om daarmee de voortgang van de islam te bevorderen.

18. Nu kan ook de vraag beantwoord worden: zijn islamitische waarden en Westerse waarden met elkaar verenigbaar? Bij het formuleren van het antwoord dienen wij te letten op de twee belangrijkste moslimdeugden:

 • waarlijke deugd is in hem, die in Allah, de Laatste Dag, de engelen, het Boek en de profeten gelooft
 • waarlijke deugd is in hem, die zijn zakaat bestemd voor de verbreiding van de islam en deelneemt aan de djihad.

Onze conclusie biedt de duidelijkheid die het voornoemde rapport ontbeerde: onder ogen zien dat islamitische waarden onverenigbaar zijn met Westerse waarden. De geschiedenis leert dat dit op den duur tot onomkeerbare conflicten zal leiden.

19. Tenslotte de vraag welke maatregelen worden aanbevolen. Evenals de Commissie-Blok, kunnen wij daar niet op vooruit lopen. Wel willen we de ernst benadrukken van de situaties die ontstaan wanneer moslims – in een land, in een provincie, in een stad – de macht in handen krijgen of zelfs wanneer zij ergens een ‘kritische minderheid’ gaan vormen. In dat geval hebben de niet moslims de keus tussen drie, mogelijk vier, mogelijkheden (tenminste, als hen die keus wordt gelaten):
a. worden geliquideerd;
b. zich bekeren tot de islam, resp. als nieuwe vrouw toegevoegd worden aan een moslim;
c. het land/gebied verlaten (meestal alleen in een vroeg stadium, met achterlating van alle bezit);
d. als dhimmie in het land/de stad verblijven, en op allerlei wijzen als tweederangsburger vernederd worden en een speciale beschermbelasting opbrengen, die kan oplopen tot 80%.

Zo werd de islam door de eeuwen heen verbreid en zal daar zeker niet mee stoppen, gebruik makend van de zwakheden en besluiteloosheid van de Westerse democratieën en met alle middelen die hen ten dienste staan.

20. Westerse christenen en democraten zullen er terecht voor terugdeinzen om dezelfde methoden te gebruiken, maar het kan geen uitstel velen dat de samenleving zich tijdig gaat bezinnen op de te nemen maatregelen. Demografisch gezien zullen onze grote steden al binnen 10 jaar, en onze landen als geheel hoogstens 10 jaar later, met deze radicale islamisering te maken krijgen.

Database van enkele artikelen

Data Base van gedocumenteerde publicaties over de islam

Kennismaken met Islam De profeet Mohammed Stromingen binnen de islam
Islam verhalenderwijs Anton Wessels. Zijn de Westerse en de islamitische wereld te verzoenen? BoekbesprekingUnveiling Islam: An Insider’s Look at Muslims Life and Beliefs. door E.M. en E.F. Canner. Boekbespreking door C.J. CarriganDer Gebetsruf im Islam. Christine Schirrmacher Institut fur Islamfragen, BonnMuslimischer Gebetsruf per Lautsprecher? von Eberhard Tröger. De profeet Mohammed Ibn Ishaak, gest. ca. 767, vertaald door Wim Raven, die eerder “Leidraad voor het leven”schreefJezus of Mohammed, een vergelijking tussen de stichters van ’s werelds twee grootste religies, door SilasMohammed en Jezus. Er mag gesproken en geschreven worden. ook over wat weinig bekend is. Wilmos Oosterhoff. Twee artikelen uit de Oogst Een boekbespreking door Hans Peter Raddatz van het boek van Dore Gold: ‘Het koninkrijk van de haat‘ (juli 2003).Ahmadiyaya – Bewegung des Islams – eine Forschungsarbeit von Hiltrud SchroeterHet boze oog. Belangrijk onderdeel van de zgn. volksislam, waar de Koran geen antwoord op heeftGlaubensrichtungen des Islam.
Allah of God Koran en Bijbel Islam en Christendom
Wie is deze Allah, de god van de moslims? G.J.O. Moshay, Nigeria Twee openbaringen met elkaar vergeleken. BoekbesprekingVon Gott zu Allah? Christentum und Islam in der Liberalen Fortschrittsgeschelschaft. Hans-Peter RaddatzDie Eigenschaften Gottes im Koran und Islam Christine Schrirrmacher Institut fur Islamfragen, BonnDer Begriff ‘Liebe Gottes’in der Bibel und im Koran. Artikel van Fritz Goerling, USA Der Koran. Christine Schrirrmacher Institut fur Islamfragen, BonnIs The Qurán the Word of God?door Robert A. Morey 1996 Research and Education FoundationWurde das Wahre Evangelium Jesu Christi gefunden? Das Barnabas Evangelium, door dr. Chr. SchrirrmacherBijbel of Koran/De vraag naar de Waarheid. Boek zie webshopUrkoran, Koran und das Alte Testament in ihrer Beziehung zueinander door Eberhard Tröger Islam und christlicher Glaube Was trennt, was verbindet? Glauben Christen und Muslime an denselben Gott? Mit Tabelle zum Vergleich Islam-Christentum Christine SchrirrmacherWie Muslime Christen sehen1. Das Bild der Christen in Koran und hadith2. Das Bild der Christen und des Christentums im Urteil einiger Muslim Theologen Christine Schrirrmacher Institut fur Islamfragen, Bonn
Oorlog en vrede; Jihad en Salam Minderheden in Moslimlanden Opmars van de islam in Europa toen en nu
Der Islam – eine Religion des Friedens? Das klassische Sendungs- verstandnis des Islams und der moderne Islamismus, 2002 Hans Peter Raddatz, ReferatVon Allah zum Terror der Djihad und die Deformierung des Westens Hans Peter RaddatzDie Wut der Arabischen Welt, Waum der Jahrhunderte lange Konflikt zwischen dem Islam und dem Westen weiter eskaliert door Bernard LewisIslam and Terrorism, door Mark Gabriel “Terrorists are practicing Islam just as Muhammed intended”Onward Muslims Soldiers, by Robert Specer. Unterstanding Jihad and DhimmitudeIslamisering: een hoofdstuk uit het boek ‘Slavery, Terrorism and Islam, by dr. Peter Hammond

Dr. Azani, een terrorisme-expert,wijst het Westen met nadruk op extremistische moslims.

Dhimmies and Dhimmitude Whers Civilizations Collide Bat Ye’or and others Boekbespreking in Jerusalem Post, jan 2002Het zwaard van de islam De heilige oorlog toen en nu Indonesia en Afriakaanse frontlijnstaten; lessen voor Europa Wilmos OosterhoffZwischen Freiheit und Vervolgung, Christen unter Muslime Dumentation der Katholischen Preseagentur, Freiburgverklaring door Ibn Warraq aangaande WTC gruwel 9/11 Was ist Islamismus? Dr. Christine Schrirrmacher Institut fur Islamfragen, BonnIm Schatten Allahs. Die Islam und die Menschenrechte, door Bassam Tibi. Geen sjaria invoeren op grond van godsdienstvrijheid!Edward Zaid, ideoloog van de moslimwoede. Kritisch tribuut van Ibn Warraq over met name het boek “Orientalism”The Vatican’s New Realism about Islam, by Robert Spencer
Vrijheid van denken in islam Over eer en bloedwraak De positie van moslima’s
De stille vrijdenkers in de islam.Interview met Nasr Hamid Abu Zaid, vrijdenker en balling in Nederland juni 2003.Konnen Muslime Demokraten sein?Die verhullingskraft des Takija. Vortrag von Adelgunde Mertensackler.The Arab Human Development Report Oct 2003 stresses the three obstackles to progress: lack of freedom & knowledge and position of woman. Door bloed gezuiverd. Een onderzoek naar eerwraak onder Turken in Nederland. Proefschrift van Clementine van Eck.Does Islam allow honor killings. Al-Muhajabah, febr 2003. Die Rolle der Frau im Islam. Christine Schrirrmacher Kurzreferat Mai 2003Der Kopftuch und die Schere im Kopf, Ohne Information gerat der Staat im bedrangnis Hans/Peter Raddatz Radio Berlin, juli 2003′Grundlagen des islamischen Strafrechts‘ von Dr. Christine SchirrmacherSlechts een hoofddoekje?
Het sprookje van multiculti Dialoog en integratie Abrahamitische Oecumene
Der Islam – eine Religion des Friedens?
Die Multi-Kulti-Toleranz ist Ausdruck von Ignoranz
Ontleend aan boeken van Bassam Tibi en H-G RaddatzIslam – sind wir zu blauäugig?
Hans-Peter Raddatz
Hamburger Abendblatt, 2002Verklaar moslims de vrede
Christine Mallouhi
Omstreden boek dat geen onderscheid maakt tussen moslims en islam en voorts een vijandbeeld oproept jegens de joden en Israel.
Der Mythos vom toleranten Islam
Literarische Fiktionen und politische Wunschbilder erschweren einen ehrlichen Dialog – Debatte
Hans-Peter RaddatzEin Recht auf Unrecht?
Mit Nachgiebigkeit gegenüber Islamisten schadet der Staat sich selbst – und den Moslems – Debatte. Hans-Peter RaddatzDer verlogene Dialog
Christen und Muslime im ‘Dialog’, Jochem Boelsche
Der Spiegel, Dez. 2001
Die Vision einer abrahami-
tischer Oekumene in biblisch-theologischer Bedeutung

Pfr. Eberhard Troeger
Einleitendes Kurzreferat 2002Abraham ist nicht für alle derselbe
Die monotheistischen Religio-nen trennt mehr, als der ‘Dialog mit dem Islam‘ wahrhaben will.
Hans-Peter Raddatz
De islam vaarwel gezegd Moslims en het evangelie Brandpunt Israel
Why I am not a Muslim
Interview with Ibn Warraq on a Unique and Rare Dissenting Work, Oct. 2001Islam and apostasy
Interview with Ibn Warraq, July 2003Disillusioned at Al Azhar
Testimony of an ex professor in islamic history Mark GabrielDe wonderlijke bekering van een Soedanese imam
“Vertel mij eens over Jezus?”
Een gesprek tussen Hamdi en AhmedDe waarheid delen in liefde
Een Srilankees Christen wijst christenen de weg tot getuigen – geen pluralisme en multireligieKinderen van Ismael
Acht getuigenissen van moslims uit diverse landen die tot Christus gekomen zijn
De Tempelberg
Een mogelijk toekomstscenarioHezbollahstan
De naam spreekt voor zich