De moslimbroederschap (deel 1)

 

Regelmatig is de islamitische organisatie, de moslimbroederschap, in het nieuws. De onlusten in Egypte geven daar een voorbeeld van. Wat is dat voor een organisatie? Wat is haar doelstelling? Op internet is veel te vinden. De auteur van onderstaand artikel vat het kort samen:  

De moslimbroederschap wil de gehele wereld islamiseren en Israël vernietigen.  

Artikel wordt het in tweeën gedeeld. 

 

De moslimbroederschap (deel 1) 

1) Inleiding
De moslimbroederschap (MB) behoort tot de oudste en meest invloedrijke islamitisch-fundamentalistische beweging. Deze is ontstaan  in Egypte, waardoor we de sterkste invloed aantreffen in de landen van het Nabije Oosten en in Noord-Afrika, maar heeft haar invloed inmiddels over de
gehele wereld uitgebreid. De MB is een radicale en totalitaire organisatie, strak georganiseerd en de ideologische oorsprong van bijna alle islamitische terreurgroepen. Haar oorspronkelijke doel is het om regeringen in islamitische landen omver te werpen, die gezien worden als niet-
islamitisch, d.w.z. “ongelovig”, omdat ze met het “ongelovige” Westen samenwerken. Het gaat in wezen om de heroprichting van het “kalifaat”, de islamitische staatsvorm waarin geen scheiding mogelijk is tussen staat en godsdienst, maar waarin de islamitische wetgeving, de sjaria, wordt gehandhaafd, die gelijktijdig de staatswetgeving is. Omdat de vrijheidlievende westerse democratie hiermee in botsing komt, moet deze ook, volgens de ideologie van de MB, worden vernietigd. In bijv. Duitsland worden de leden van de MB door de veiligheidsdienst in de gaten gehouden. Sinds de val van de Egyptische dictator Mubarak, op 11-2-2011 en bovendien sinds de explosieve omwentelingen in de Arabische wereld, lijkt – in de ogen van de westerse media – de MB niet meer dan  een normaal, politiek religieuze oppositiegroep, die met het verwachte democratiseringsproces van de Arabische staten verbonden is. Dat is een rampzalige misvatting, zoals men nu langzamerhand inziet! Een nadere beschouwing van de MB is daarom aan te raden.

 

2) De ideologische erfenis van de MB

De MB is diepgeworteld in de geschiedenis en in het geloof van de islam. Dat tonen de volgende voorbeelden aan:

* Mohammed, de grondlegger van de islam, heeft in Medina een islamitische godsstaat opgericht met de sjaria als officiële grondwet. In ongeveer 60 oorlogen (djihad) heeft hij zijn nieuwe politieke religie in een bloedige strijd aan polytheïsten, Joden en christenen, die hij als “ongelovig” zag, opgedrongen. Het doden van “ongelovigen” en tegenstanders is volgens de Koran die als eeuwig en voor alle mensen wettig woord van Allah geldt, toegestaan en zelfs geboden! “Voorwaar Allah heeft van de gelovigen hun levens en bezittingen gekocht, omdat er voor hen het paradijs is. Zij strijden op de weg van Allah, zodat zij doden en gedood worden” (soera 9,111).

Naast Mohammed worden in het artikel ook organisaties genoemd die het gedachtegoed van de MB gevormd hebben: de Karijiten uit de 7e eeuw, de Assasinen uit de 11e eeuw en de Wahabiten in Saoedi-Arabië.

 

3) Het programma van de MB

De huidige MB verenigt in haar principes geschiedenis en geloof. Haar basisregel luidt:

“De profeet is onze leider. De Koran is onze wet, de djihad is onze weg. Het sterven op de weg van Allah is ons hoogste doel.”

Op hun internetsite formuleert de MB haar principes:

  1. Invoering van de sjaria, als basis voor het controleren van de staat en de samenleving.
  1. Werken aan het doel om alle islamitische landen en staten, in het bijzonder de Arabische, te verenigen en
  1. hen van het buitenlandse imperialisme te bevrijden.

Om kort te gaan kan men het aldus formuleren: de islam is de oplossing voor alles en is een richtsnoer voor alle politieke, economische, wetenschappelijke ,culturele en sociale aangelegenheden, in het individuele en in het maatschappelijke leven. De islam heeft voor al deze dingen een leidraad, die gehanteerd dient te worden. Een heroriëntering op de religie, met het oog op de westelijke invloeden is nodig, nauwkeuriger gezegd, op de begintijd van de islam, die de “gouden tijd” genoemd wordt, maar die er overigens – historisch gezien – nooit is geweest. Het is een fictie, die men echter als een vaststaand feit beschouwt. Men wil de geschiedenis terugdraaien en een mono-culturele islamitische samenleving scheppen. Desondanks dromen de mensen in ons land van een multiculturele samenleving met de islam.

Gesticht werd de MB in 1928 in Egypte door Hassan al-Banna. Deze al-Banna kreeg een intensieve religieuze opvoeding in de islam die hem motiveerde om zich tegen de “ongelovige” westelijke koloniale machten Engeland, Frankrijk en Italië en hun ondermijnende invloed voor de islam, zo meende hij, te verzetten.

 

Begin van de 50er-jaren van de vorige eeuw sloot Sayyid Qutb zich bij de MB aan. Hij werd hun belangrijkste ideoloog waarbij hij veel van zijn denkbeelden van de Pakistan al-Maududi overgenomen heeft. Qutb werd in 1906 in Egypte geboren en daar in 1966 onder president Nasser door ophanging terechtgesteld. Hij had een hoge plaats binnen het ministerie van onderwijs. In 1948 zond men hem naar de Ver. Staten om daar het onderwijssysteem te bestuderen.  Het verblijf in de V.S was voor hem een culturele shock. Zijn oordeel: “De Amerikaanse waarden …. bereiken niet de maat van een menselijk wezen.”

 

Zoals in de Koran en in de Hadith is aangegeven (bij wijze van voorbeeld soera 4,46ff; 5,82 en op talrijke andere plaatsen) vindt men ook bij Qutb een uitgesproken vorm van anti-Judaïsme, hevige Jodenhaat, zoals in zijn publicatie ”Onze strijd tegen het Jodendom”. Als gevolg van een dergelijke Jodenhaat, verwondert het niet, dat Hitler en zijn boek “Mein Kampf”,  groot aanzien geniet bij de MB als ook in de gehele islamitische wereld. Al-Banna had al persoonlijk contact met Hitler. Naast “Mein Kampf” is het vergelijkbare anti-Joodse en haatzaaiende boek “Protocollen van de wijzen van Zion”, dat vandaag de dag overal in de islamitische landen vrij in de boekhandels te verkrijgen is, invloedrijk.

Qutb werd de grondlegger van de moderne djihad en hij behoorde tot de oppositie van de Egyptische regering. Van zijn meer dan zeven boeken werd het boek “Wegwijzer” hem noodlottig. Hij werd diverse malen gevangen gezet en op grond van het boek ter dood veroordeeld.  Zijn stelling was: “De godloze maatschappij dient te worden vernietigd om op haar ruïnes de islamitische staat op te richten……” Alleen de sjaria zou de wet voor de staat zijn, daar in de veronderstelde begintijd van de islam, de religieuze en de rijkswet ook een eenheid vormden. “Wij moeten vernietigen wat niet strookt met de ware islam” en “de terugkeer tot het rijk van Allah kan uitsluitend d.m.v. macht en zwaard verwezenlijkt worden.” Qutbs visie was, dat de wereldomvattende islamitische maatschappij, de islamisering van de gehele wereld zoals al in de Koran vastgelegd is. “En bevecht hen, totdat er geen fitna meer is en de godsdienst geheel voor Allah is” (soera 8,39). Door zijn als “martelaarsdood” uitgelegde terechtstelling werd hij voor zijn aanhangers de grote held.

Twee maal probeerden ze om president Nasser te doden (1954 en 1965), wat echter mislukte. De Egyptische regering reageerde genadeloos. Tijdens de zuiveringsacties werden duizenden leden van de MB gearresteerd en gemarteld. Velen werden zonder vorm van proces omgebracht.

Tot het ideologische programma van de MB behoren beperkingen van de individuele mensenrechten, zoals door Mohammed voorgeschreven: religieus andersgelovigen wordt slechts de status van dhimmies toegekend. Dat betekent,

  1. dat ze minder rechten bezitten dan de meerderheid, die uit moslims zal bestaan.
  1. dat ze geen volledige godsdienstvrijheid hebben en
  1. dat ze daardoor nadelen in het maatschappelijke leven ondervinden: discriminatie tot zelfs vervolging aan toe. Nieuwe kerken en synagoges mogen niet gebouwd worden, christelijke zending is verboden.

Daar, volgens de Koran, de vrouwen onder de mannen staan, is er geen gelijkstelling van geslachten. Het dragen van een sluier door de vrouwen is een vanzelfsprekendheid. Mannen mogen hun vrouwen bij ongehoorzaamheid tuchtigen (soera 4, 34). Polygamie (= veelwijverij) is mogelijk zoals in de Koran (soera 4,3) is vastgelegd.

 

Aangezien democratie een door mensen bedachte staatsvorm is en de wettigheid van mensen afhankelijk is, wordt ze gezien als een belediging van Allah, die de enige heerschappij toekomt. Weliswaar zijn er stemmen die van een “Islamitische democratie” spreken, maar daarmee is echter geen democratie in westerse zin bedoeld, zoals ook geldt voor de “Islamitische mensenrechten” (overeenkomstig de “Verklaring van de mensenrechten in de islam” in Caïro”, uit 1990), vastgesteld door de lidstaten van de  islamitische conferentie, naar ons begrip, niet echte mensenrechten zijn, omdat ze onderworpen zijn aan de sjaria, het recht van Allah. Dat houdt in: waar het recht van Allah in strijd is met de algemene mensenrechten (het mensenrechtencharta) Allahs recht geldt. “Apostasie”, de geloofsafval van de islam, kan bestraft worden met de dood, zoals Mohammed het al in een Hadith heeft vastgelegd, volgens Buhari.

Volgens al-Banna is elke moslim verplicht om de djihad te volgen. Daarmee wordt de volledige inzet voor de zaak van Allah bedoeld. Dat houdt in: Allahs geboden te houden  en een voorbeeldig leven als moslim te leiden, ook de verplichting om de invloed van de islam in de maatschappij te vergroten, zoals het bouwen van nieuwe moskeeën in “Dar-al-harb (= Huis van oorlog, landen, waar de islam nog in de minderheid is) of door de inzet voor de islamisering van het dagelijkse leven (zoals halal-spijzen in kantines, afwijzen van het gemengde zwemonderricht aan jongens en meisjes op school enz. enz.) het gewapend optreden tegen de ongelovigen. Voor wat betreft de omvang van het gewelddadig optreden zijn de meningen weliswaar niet onverdeeld, tenminste naar buiten toe. De aanslagen van de 11e  september 2001 worden veroordeeld. Daarachter kan echter ook slechts de religieuze praktijk van de takiya zitten (soera 16, 106 e.a.) d.w.z. de verhulling van de werkelijke mening tegenover de “ongelovigen”, met andere woorden, voorliegen in het belang van de zaak van Allah……

 

4) Activiteiten van de MB en afgesplitste groepen

Dat de MB sociale en charitatieve activiteiten ontplooit, wordt in de media slechts zelden  vermeld. Men verzorgt privéscholen, jeugdcentra, weeshuizen, klinieken en programma’s tegen alcohol, drugs en gokken. Voor noodlijdenden zijn er levensmiddelen voor billijke prijzen. Deze betrokkenheid levert veel sympathie op en daarmee verzekert men zich van een toenemende invloed op de bevolking.

De activiteiten beperken zich nu niet slechts tot “ongelovige” islamitische regeringen, de vijanden van de islam moeten wereldwijd worden aangevallen, het westen, met name de USA en Israël, maar ook de Europese landen, Rusland en andere. De strijd moet nu in het land van de vijand worden gevoerd. Op 7 augustus 1988 werden de ambassades van de USA in Kenia en Tanzania aangevallen (200 doden), op 26-2-1993 volgde een eerste aanval op het World Trade Center in New York (6 doden), op 11-9-2001 de tweede aanval (3000 doden), op 11-4-2002 werd het eiland Djerba in Tunesië getroffen (21 doden), op 12-10-202 het eiland Bali (202 doden), op 11-3-2004 Madrid (191 doden), op 1-9-2004 Beslan in Noord-Ossetië (330 doden), op 7-7-2005 Londen (50 doden). Deze lijst gaat helaas tot nu door. Gelukkig konden talrijke aanslagen door de veiligheidsdiensten van veel landen verijdeld worden.

Binnen de Europese landen bestaat een wijdvertakt netwerk van de MB. Het overkoepelend orgaan is de “Federatie van islamitische organisaties” en heeft haar zetel in Leicester, Engeland. Een andere belangrijke organisatie is de “Europese Fatwa-raad” in Dublin. De leider van de Fatwa-raad is Yusuf al-Qaradawi, een haatprediker, die in zijn veelgelezen boek “Wat is toegestaan en wat is verboden binnen de islam” geheel de zevende eeuwse  houding voorstaat die zich sterk verzet tegen het huidige denken. Ook is hij voorstander van de doodstraf voor afvalligen van de islam.

Aangezien anti-semitisme in bijv. Duitsland strafbaar is, wordt dienovereenkomstig islamvijandigheid door de MB als een crimineel delict gezien. Zo wil men iedere kritiek op de islam strafbaar stellen. De eisen gaan echter nog verder. Men wil evenals christenen en Joden op het docententeam van de desbetreffende faculteiten duidelijk invloed uitoefenen, het godsdienstonderwijs op de scholen – evenals christenen en Joden – voor moslims door eigen leerkrachten kunnen verzorgen. Evenals christenen en Joden invloed op de inrichting van de publieke omroep hebben en wil – zoals in Groot-Brittannië – sjariarechtbanken die in handen van moslims zijn, wil de MB die  civiel en vooral familierechterlijke conflicten naar islamitisch recht kunnen beoordelen.

Eberhard Kleina

Het artikel is bewerkt.

De gebruikte koranvertaling: De edele koran, 3e druk, 2000

Het artikel heeft gestaan in Der schmale Weg, 1/2013

 

I Op de deelsite Huis van islam van de site bijbelenonderwijs.nl worden dergelijke begrippen uitgelegd.

II Zie de site van Bijbel & Onderwijs; bijbelenonderwijs.nl.