Het huidige denken

Bijbels geloof versus postmodern denken

Tegenwoordig gebruiken de “postmoderne” leiders en personen die de vaardigheid en de kennis beheersen om mensen te laten doen wat ze willen dit woord (zie titel) om veranderingen in te voeren of te rechtvaardigen, die kerken over de hele wereld nadelig beïnvloeden. Als we de gevolgen niet kennen, kunnen we de uitwerking van de hedendaagse grote veranderingen op sociaal gebied ook niet goed begrijpen.

Onderstaand diagram beschrijft de belangrijkste postmoderne obstakels voor  overwinnend geloof. Het laat de nieuwe betekenissen zien die worden gegeven aan Bijbelse termen en het geeft Bijbelteksten weer die verheldering geven voor de verwarring die wordt veroorzaakt door het postmoderne denken. Kennis van deze waarheden zal het geweten van u en van uw kind versterken en helpen om de waarheid te verankeren.

Merk op dat de postmoderne punten hieronder vergeleken worden met het Bijbels denken en niet met het “moderne denken.” Het laatste omvat doorgaans de “progressieve” humanistische filosofieën van de 19e en 20e eeuw en niet de Bijbelse waarheid.

Postmodern denken

Bijbels geloof

Begrip

Hoe toegepast?

Maar Jezus zegt:

Persoonlijke relaties

  – met de groep of de gemeenschap.
Streven om mensen meer dan God.

“Tracht ik thans mensen te winnen, of God? Of zoek ik mensen te behagen? Indien ik nog mensen trachtte te behagen, zou ik geen dienstknecht van Christus zijn.” Gal 1:10

– met God. “Wie mijn geboden heeft en ze bewaart, die is het, die Mij liefheeft.” Joh 14:21

Tolerantie

  – waarvoor God gewaarschuwd
heeft om te vermijden.
Verboden zaken zijn nu toegestaan.

“Hetgeen uit de mens naar buiten komt, dat maakt de mens onrein. Want van binnenuit, uit het hart der mensen, komen de kwade overleggingen, hoererij, diefstal, moord, echtbreuk, hebzucht, boosheid, list, onmatigheid, een boos oog, godslastering, overmoed, onverstand. Al die slechte dingen komen van binnen uit naar buiten en maken de mens onrein.” Marcus 7:20-23

[“Wees afkerig van het kwade, gehecht aan het goede.” Rom 12:9]

Waarheid & Schriftwoord

 – subjectief, altijd aan
verandering onderhevig,
gedefinieerd door de groep – met weinig of geen Bijbels inzicht. Ontkenning
van absolute en objectieve waarheid.

“Ik ben de weg en de waarheid en het leven…” Joh 14:6

[“Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid. Laat u niet medeslepen door allerlei vreemde leringen… “ Heb 13:8-9]

Pluralisme

Alle religies  leiden naar dezelfde plaats en zijn geldige wegen tot verlossing.

“Niemand komt tot de Vader dan door Mij.” Joh 14:6

“Niemand kan tot Mij komen, tenzij de Vader, die Mij gezonden heeft, hem trekke.”  Joh 6:44

Autoriteit

-afwijzen van traditionele autoriteiten.
Volgen van subjectieve gevoelens en
overeenstemmend met de groep.

“Want Ik ben van de hemel nedergedaald, niet om mijn wil te doen, maar de wil van Hem, die Mij gezonden heeft.” Joh 6:38

“Vader, indien Gij wilt, neem deze beker van Mij weg; doch niet mijn wil, maar de uwe geschiede! “ Lucas 22:42

Geloof en toekomstbeeld

Is gebaseerd op gevoelens,
verbeelding, mystiek en in overeenstemming met de groep.

 Gebaseerd op Gods Woord:

“En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen, die door hun woord in Mij geloven…” Joh 17:20

[“Elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid, opdat de mens Gods volkomen zijn, tot alle goed werk volkomen toegerust.” 2 Tim 3:16-17]

Spiritualiteit

Zoeken naar geestelijke kracht, steun, kennis of welbevinden – of eenheid met een hoger bewustzijn of een  onkenbare universele macht of geest.

“Doch wij weten dat de Zoon van God gekomen is en ons inzicht gegeven heeft om de Waarachtige te kennen…” I Joh 5:20

“Ziet toe, dat gij u niet laat verleiden. Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen: Ik ben het, en: De tijd is nabij. Gaat hen niet achterna.” Lucas 21:8

Pluralisme en multicul-turalisme

Alle religies zijn gelijk en goed.  Mensen die dit niet aarden, worden als fanaten of  extremisten gezien.

“Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben.” Ex 20:3

“Gij zult geen andere goden achternalopen, van de goden der volken rondom u, want de Here, uw God, is een naijverig God in uw midden; opdat de toorn van de Here, uw God, niet tegen u ontbrande en Hij u van de aardbodem verdelge.” Deut 6:14-15

“…indien gij de Here, uw God, te enen male vergeet en andere goden achterna loopt, hen dient en u voor hen nederbuigt – ik betuig heden tegen u, dat gij voorzeker zult omkomen.” Deut 8:19

Voortdurende verandering

Eist voortdurende innerlijke aanpassing aan culturele  veranderingen.

“En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld…” Rom 12:2

“Pilatus oordeelde het geraden de schare haar zin te geven en hij liet hun daarom Barabbas los en gaf Jezus, na Hem gegeseld te hebben, over om gekruisigd te worden.” Marcus 15:15

“Indien gij van de wereld waart, zou de wereld het hare liefhebben, doch omdat gij van de wereld niet zijt, maar Ik u uit de wereld uitgekozen heb, daarom haat u de wereld.” Joh 15:19

 

  ”Maar toetst alles en behoudt het goede. Onthoudt u van alle soort van kwaad.

En Hij, de God des vredes, heilige u geheel en al, en geheel uw geest, ziel en

lichaam moge bij de komst van onze Here Jezus Christus blijken in allen dele

onberispelijk bewaard te zijn. Die u roept, is getrouw; Hij zal het ook doen.”

 1 Thess 5:21-24

 

Bron: crossroad.to
vertaling: mevr. I.Matzken