Het gebed van de moslim via de luidspreker

Moslims eisen, dat de uitnodiging voor ritueel gebed ook in Europese landen  via de luidspreker moet klinken. Gaat het daarbij om een ​​”stukje thuis” in het buitenland, om gelijke behandeling met de christelijke kerken wat betreft het luiden van klokken of meer?

  1. Het moslimgebed (Arabisch: salaat) heeft weinig gemeen met de christelijke gebedsopvatting. Het is eerder een – zo openbaar mogelijke – demonstratie van onderwerping aan Allah (god zoals moslims die begrijpen) en zijn wil. Volgens de traditionele opvatting is de biddende gemeenschap ook altijd een politieke gemeenschap. Sociopolitieke kwesties en oproepen kunnen daarom gecombineerd worden met gebed, vooral tijdens het hoofdgebed op vrijdag.
  2. De oproep tot gebed (Arabisch: adhaan) behoort volgens de algemene moslimvisie tot de godsdienst. In de moderne wereld heeft het echter geen zin meer om de oproep tot gebed buiten de moskee te laten klinken, omdat normaal gesproken iedereen een horloge draagt ​​en de moslimgebedstijden op tijd zijn vastgesteld. Voor conservatieve moslims is de oproep tot gebed meer dan alleen een uitnodiging tot gebed. Het is een openlijke belijdenis van de islam en zijn superioriteit. Omdat gebed een sociale dimensie heeft, geldt dit ook voor de oproep tot gebed..
  3. Dit wordt duidelijk uit de inhoud van de islamitische oproep tot gebed: het begint met een herhaalde “Allahu Akbar”, d.w.z. “Allah is de grootste”. Dit benadrukt Allahs claim (in de islamitische opvatting) over de samenleving: De samenleving moet zich onderwerpen aan Allahs geboden! Dit wordt onderstreept door het credo, ook geciteerd in de oproep tot gebed: “Er is geen god buiten Allah en Mohammed is de boodschapper van god”. De oproep tot gebed moet in het Arabisch worden gesproken, daarom verstaan bijv. Duitsers het niet en kunnen ze het als “exotisch en interessant” beschouwen. Maar het is een openbare belijdenis aan Allah (god in de islamitische zin) en drukt daarmee een aanspraak uit op macht om Allahs wil in de samenleving af te dwingen. De oproep tot gebed is daarom niet eenvoudig  “religieus” (in de moderne, westerse opvatting), maar heeft een politieke component.
  4. De oproep tot gebed bekritiseert indirect – maar zeer bewust voor moslims – het christelijk geloof in de Drie-eenheid van God en in het Gods Zoon zijn van Jezus Christus. Het “Er is geen Allah dan Allah” is een openbare kritiek op de christelijke belijdenis van de “Drie-eenheid van God”. De verkondiging van Mohammed als een boodschapper van god die na Christus leefde, degradeert Jezus Christus publiekelijk tot een “Boodschapper onder velen” en voorloper van Mohammed en loochent Hem als de eindtijd-Christus en Verlosser, zoals hij door christenen beleden wordt. De islamitische oproep tot gebed is dus een ​​openbare belediging voor gelovige christenen. 
  5. Men kan tegenwerpen, dat in een multireligieuze samenleving elke burger de openbare demonstratie van een ander geloof moet tolereren. Er zijn echter grenzen aan gesteld, zoals het “Crucifix-arrest” van het Bundesverfassungsgericht (federaal constitutioneel hof) duidelijk heeft gemaakt. De seculiere staat is grondwettelijk gebaseerd op de scheiding van staat en religieuze overtuigingen. Weliswaar heeft de staat de taak om de beoefening van religie binnen een bepaald ‘kader’ te garanderen, maar zodra religies publieke macht claimen en publiekelijk de overtuigingen van andere burgers in twijfel trekken, wordt het problematisch, omdat daarmee de vrijheid van aanhangers van andere overtuigingen aantast.
  6. Er is een wezenlijk verschil tussen de openbare presentatie van het christelijke en van het moslimgeloof. Als christenen tijdens een goedgekeurde demonstratie op posters belijden dat “Jezus de Heere is”, is dit niet gekoppeld aan enige politieke claim. Christelijke symbolen zoals het kruis hebben ook geen publieke claim. Het klokken luiden heeft geen enkele inhoudelijke boodschap, maar herinnert aan God en nodigt uit tot de kerkdienst. In de traditionele islamitische opvatting omvat de islamitische eredienst en de uitnodiging daartoe echter altijd het recht om de openbare orde te veranderen.
  7. De oproep tot gebed via luidsprekers is een moderne gewoonte die pas mogelijk is geworden dankzij moderne technologie. Het heeft ook weinig zin in overwegend islamitische landen, behalve misschien op het platteland waar de boer in het veld geen horloge draagt. Oproep via de luidspreker is uiteindelijk een openbare demonstratie van het islamitische geloof en maakt deel uit van de islamitische proclamatie (“oproep” tot de islam en daarmee tot de islamitische orde).
  8. De moslimoproep tot gebed via de luidspreker is duidelijk niet opbouwend voor een islamitische eredienst en zou daarom geen staatssteun moeten krijgen. Het is duidelijk een middel voor islamitische propaganda die, ondanks alle tolerantie, verder gaat dan redelijk is. In een Duitse stad waar moslims in de minderheid zijn en er misschien een paar verspreide moskeeën zijn, heeft het geen zin om via de luidspreker op te roepen tot gebed, aangezien niet alle moslims het zouden kunnen horen. Ook het luiden van klokken dient tegenwoordig niet meer het oorspronkelijke doel, aangezien iedereen een horloge heeft en weet wanneer hij naar de kerk moet. Slechts weinig mensen laten zich door de klokken tot een persoonlijk gebed oproepen. Sirenes hebben ook de klokken vervangen als signalen bij gevaar (brand, etc.). Het luiden van klokken is een overblijfsel van een christelijke cultuur. Gezien de toenemende teruggang van dit gebruik, heeft het geen zin om een ​​nieuw type geluidsoverlast te introduceren in de vorm van oproepen tot gebed via luidsprekers. Er moet ook worden opgemerkt, dat vrijwel alle recente christelijke gemeenschappen afzien van klokken.
  9. Volgens de conservatieve moslimvisie mogen christenen niet publiekelijk met klokken mensen uitnodigen voor kerkdiensten of nieuwe kerken bouwen in islamitische landen. In de loop van de geschiedenis is het luiden van klokken door de heersers al lang verboden in landen, die ooit volledig christelijk waren (zoals Egypte). Pas onder invloed van de koloniale machten herwonnen christenen meer vrijheden, die tegenwoordig echter geleidelijk worden beperkt. In Saoedi-Arabië is het zelfs ten strengste verboden om christelijke gebedsruimten in te richten. Hoewel deze situatie geen reden is om moslims in Duitsland te weigeren hun geloof te belijden, komt het gepraat over ‘islamitische tolerantie’ tegen deze achtergrond in een ander licht te staan. Ook de bewering dat moslims in Duitsland geloof en politiek van elkaar zouden scheiden, is evenmin geloofwaardig. Dit geldt misschien voor veel vrome moslims, maar niet voor de islam zelf, waarin geloof en openbare orde fundamenteel met elkaar verbonden zijn.

Eberhard Tröger