Jezus Christus in de Bijbel/Jezusbeeld in de Koran

Jezus Christus in de Bijbel/Jezusbeeld in de Koran

JEZUS CHRISTUS IN DE BIJBEL HET JEZUSBEELD IN DE KORAN
Hij is waarachtig God en waarachtig mens. Nee! Jezus is slechts mens. Jezus “God” noemen is godslastering.
Hij is de Messias, de Christus, Gods Gezalfde (Matth 26: 63-64). Nee! Jezus is slechts één van de profeten van Allah. Messias betekent “zwerver”. Jezus is “leider van hen die op aarde moeten zwerven”. Verg. Matth 8:20.
Hij is Gods Woord zelf (Joh 1:1-3; Hebr 1:1-4; Op 19:13). Nee! Jezus was slechts een bode van de Schrift van Allah door ingeving van de engel Gabriël.
Hij is de vervulling van alle bijbelse profetie (Luc 24:27; Joh 1:45). Nee! Mohammed is het zegel en de afsluiting van de profeten en geeft aan alle eerdere profeten de enig geldige uitleg.
Jezus alleen is de vervulling van Deut 18:15,18. Nee! Mohammed alleen.
Jezus Christus is Gods Zoon (Matth 3:17; 17:5; 2 Petr 1:17 enz.). Nee! Dat is een godslastering. Jezus is niet Gods Zoon.
Hij werd door God door de Heilige Geest verwekt (Ps 2:7; Hebr 1:5). Dus geboren, niet geschapen, maar preëxistent. Nee! Jezus werd door Allahs woord in Maria geschapen. Hij is een schepsel van Allah net als Adam. Geen preëxistentie van Christus!
Daarom zal ook het heilige, dat verwekt wordt, Zoon Gods genoemd worden (Luc 1:35). Nee! Jezus is slechts de zoon van Maria. “Allah verwekt niet en werd niet verwekt” (soera 112).
God openbaarde zich in het vlees, in de mens Jezus (1 Tim 3:16). Nee! Wie dat zegt, is een leugenaar en een verleider.
Iedere geest, die Jezus niet (in het vlees gekomen) belijdt, is niet uit God. En dit is de geest van de antichrist (1 Joh 4:1-3). Er is geen vleeswording van Jezus.
Jezus werd verzocht als wij, maar zonder te zondigen en had daarom nooit vergeving nodig (Hebr 4:15; 7:26; 2 Cor 5:21; 1 Petr 2:22). In de Koran staat tal van keren, dat Mohammed Allah om vergeving vroeg voor zijn zonden.
Jezus is zachtmoedig en nederig van hart (Matth. 11:29). Allah is de sterke, hoogmoedige. De zachtmoedigheid en nederigheid van Jezus zijn zwakheden.
De kruisiging van Jezus is een historisch feit. “Moest de Christus dit niet lijden?” (Luc 24:7,26,46; Hand 3:18). Nee! Allah toonde zijn macht door zijn profeet die schandelijke dood te besparen. Het kruis is een verloochening van Allahs almacht en een aanval op zijn souvereiniteit.
Jezus´ grootheid bestond in het feit, dat  Hij “is gehoorzaam geworden ja, tot de dood des kruises” (Phil 2:5-8; 1 Joh 3:16). Nee! Ze bestond in het feit, dat hij aan zijn vijanden en zodoende aan het kruis ontkwam.
Jezus stierf aan het kruis (Matth 27:50; Hebr 2:14-15). Nee! Jezus is niet gestorven. Allah nam  Hem rechtstreeks op in de hemel, zonder de dood.
Jezus stierf aan het kruis (Matth 27:50; Hebr 2:14-15). Nee, want hij is niet gestorven.
Jezus is opgestaan uit de doden, zoals Hij en het Oude Testament hebben geprofeteerd. Nee, want hij is niet gestorven.
Jezus Christus leeft. Mohammed is dood.
Hij is de verzoening voor onze zonden (1 Joh 2:2; 4:10). Nee! Er is geen verzoenigsdood van Jezus.
Jezus stierf plaatsvervangend (Jes 53;  2 Cor 5:21). Nee! Er is geen plaatsvervanging door Jezus. “Aan een ieder wordt volledig  betaald, wat hij gedaan heeft” (soera 39:70).
Jezus is de enige middelaar tussen God  en de zondige mens (Joh 14:6; 1 Tim 2:5). Nee! Allah heeft geen middelaar ter verzoening nodig. Dat zou afbreuk doen aan Allahs hoogheid. Ieder is direct op hem betrokken.
Hij is de verzoening voor onze zonden (1 Joh 2:2; 4:10). Nee! Er is geen verzoeningsdood van Jezus.
Jezus stierf plaatsvervangend (Jes 53;  2 Cor 5:21). Nee! Er is geen plaatsvervanging door Jezus. “Aan een ieder wordt volledig  betaald, wat hij gedaan heeft” (soera 39:70).
Jezus is de enige middelaar tussen God  en de zondige mens (Joh 14:6; 1 Tim 2:5). Nee! Allah heeft geen middelaar ter verzoening nodig. Dat zou afbreuk doen aan Allahs hoogheid. Ieder is direct op hem betrokken.
In de naam van Jezus is heil (Hand 4:12). Het woord ‚heil’ komt in de Koran niet voor.
Jezus Christus is door God gegeven ter rechtvaardiging (1 Cor 1:30). Nee!
Wie in de Zoon (Gods) gelooft, heeft eeuwig leven (Joh 3:36; 1 Joh 5:11-12). Geen eeuwig leven in Allah.
Door Jezus´ bloed is er vergeving van zonden (Matth 26:28; Ef 1:7; Col 1:14;  1 Joh  1:9). Nee! Slechts vergeving, “wanneer Allah wil”. Allah is souverein, vergeeft, wie hij wil en laat de schuld aan wie hij wil. Vasten en pelgrimstocht naar Mekka (kussen van de zwarte steen) hebben een zondenvergevende uitwerking. De vergeving van Allah is alleen bestemd voor zijn trouwe aanbidders, maar ook voor hen is het een vraag.
Gelijk ook de Here u vergeven heeft,  doet ook gij evenzo (Col 3:13). Het recht moet zijn loop hebben en de schuld geboet. Daarom bloedwraak of bloedgeld. Vergeving zou onrechtvaardig zijn: het recht kan en mag niet gebroken worden.
Jezus is gekomen om het verlorene te zoeken en te redden (Luc 15: 4 en 5; 19, 10). Allah is te verheven om zich om de  verlorenen te bekommeren.
Genade en waarheid zijn door Jezus Christus gekomen (Joh 1:17) Nee! Wet en waarheid zijn door  Mohammed gekomen.
Uit Gods genade in Jezus alleen (Rom 3: 21-27; Ef 2:8-9). Nee! Uit werken der wet (beloning, verdienste) alleen: de isl. geloofsbelijdenis; 5 gebedstijden met de rituele verplichte gebeden; almoezen geven (zakat); vasten; bedevaart naar Mekka enz. Dus werkgerechtigheid, vereffening van goede werken. “De goede daden verdrijven de boze”(soera 11:114).
Dus geschonken, toegerekende gerechtigheid (Rom 4:11-12, 22-25). Dus werkgerechtigheid, vereffening van goede werken. „De goede daden verdrijven de boze“(soera 11:114).
Wie in Jezus Christus, Gods Zoon, gelooft, komt niet in Gods oordeel (Joh 5:24). Wie in Jezus, Gods Zoon, gelooft, gaat  niet verloren (Joh 3:16). Nee! Voortdurende onzekerheid, of Allah je voor het paradijs of de hel heeft bestemd. Wie de islam verlaat, wordt verdoemd en gaat voor eeuwig verloren (soera Al Oemran 90). De koran eist uitdrukkelijk doding van een bekeerling, die als verachte en vervloekte   geldt.
Jezus stierf voor allen, opdat zijn discipelen niet meer voor zichzelf leven, maar  voor Hem die voor hen is gestorven en opgewekt (2 Cor 5:14-15). Islam = uitlevering, overgave en (passieve) onderwerping, d.w.z. aan Allah en zijn voorbestemde lot (kismet). In de 5 gebedstijden werpt de moslim zich dagelijks  34 maal voor Allah ter aarde.
Aanbidding van de hemelse Vader en het gebed tot Hem zijn een vrij voorrecht voor Hem en een vreugde voor een kind van God(Joh 16:23 en 24). Aanbidding van Allah en het gebed tot hem zijn voor de moslim een religieuze plicht, een deel van de godsdienstwet (sjaria).
Zekerheid van verhoring van het gebed tot God, de Vader, in de naam van Jezus (Joh 15:16). Een moslim weet nooit, of Allah hoort. Allah is  groter dan dat hij alle gebeden verhoort. Hij kan, wanneer hij wil, maar dat hoeft hij niet.
Jezus komt terug, o.a. om Zijn gemeente tot zich te nemen (Joh 14:3; 1 Thess 4: 14-18; 2 Thess 2:1). Jezus komt terug om de christenen tot de islam te leiden en hen ervan te overtuigen, dat ze zich ver gisten, toen ze hem Gods Zoon noemden. Hij komt terug om de joden en christenen te oordelen, die niet in Allah geloven.
Wie zal veroordelen? Christus Jezus is   de gestorvene, wat meer is, de opgewekte, die ook voor ons pleit(Rom 8:34). Geen voorspraak voor Allah! Mohammed is niet in de hemel.
Jezus is de door God verordineerde Rechter over levenden en doden (Joh 5:22,27; Hand 10:42; 17:31). Mohammed wacht in de tussentijd (barzach) op dag des oordeels.
Geen vrede op aarde buiten de vredevorst Jezus Christus, door wie wij vrede met God hebben (Jes 9:5; Col 1:20; Rom 5:1). Geen vrede op aarde behalve door de islam.
Jezus´ Koninkrijk is niet van deze wereld   (Joh 18:36). De heerschappij rust op zijn schouder (Jes 9:5-6; Matth 28:18; Ef 2:20-22). Mohammed was, behalve Allahs profeet, ook een politiek en militair leider van een islamitisch wereldrijk. De islam is een politieke godsdienst, die de hele wereld en het hele leven wil brengen onder de heerschappij van Allah en de isl. wetgeving (sjaria). Het gaat om de islamisering van de hele wereld.
Jezus´ discipelen kunnen er niet met aardse wapenen voor strijden. Ze hebben geestelijke wapenrusting (Ef. 6:10-18). Aanhangers van Allah moeten ervoor strijden, ook met politieke wapens (bijv.: olie; een bouwen van isl. universiteiten op centrale punten in alle werelddelen; opkopen van westerse firma’s enz.) en militaire wapens (de heilige oorlog is een gebod van Allah) en financiële wapens.
Elke tong zal belijden, dat Jezus Christus Heer is tot eer van God, de Vader. Voor Hem zal alle knie zich buigen (Phil 2: 10-11). Allah belooft in de koran de overwinning aan hen die in hem geloven (politiek triomfalisme).
De troon van God en het Lam staat in het centrum van het door God geschonken nieuwe Jeruzalem (Op 22). De islam is de beste, volmaakte godsdienst (religieus superioriteitsgevoel).
God en het Lam van God zijn waardig, te ontvangen heerlijkheid, eer, aanbidding (Op 4:8-11: 5:12-14). Allah verlangt totale aanbidding.