Salafisme
Salafisme is een verzamelterm voor een spectrum van fundamentalistische stromingen binnen de soennitische islam. Salafisten streven naar, wat zij noemen, de zuivere islam en willen naar deze basis terugkeren. Salafisme is het volgen van de methodiek van de vrome voorgangers in geloofsleer, woorden, daden en bij meningsverschillen.

Salafisme wordt vaak gelijkgesteld met de orthodoxe islam, maar zij verwerpen deze juist.

Vanuit het salafisme richt men zich op heropvoeding en zuivering van de geloofsgemeenschap en de maatschappij.

De salafistische stromingen kennen op hoofdpunten wel overeenkomsten, maar er zijn duidelijke verschillen. De a-politieke stroming legt, door middel van prediking, de nadruk op het persoonlijke religieuze leven. De politieke stroming wil door middel van prediking een grotere politieke en maatschappelijke invloed. De derde stroming is de jihad-salafistische stroming. Deze onderscheiden zich door het goedkeuren van geweld en het verketteren van andersgelovigen.

Salafisten krijgen vanuit de moslimgemeenschap vaak het verwijt dat ze zich met uiterlijk vertoon bezighouden, ze zijn veelal te herkennen aan hun baarden, lange witte gewaden en hoofddoeken.

Salafisme wordt gezien als de meest intolerante stroming binnen de islam. Salafisten houden zich aan de grondbeginselen van de islam.

De zogenoemde gematigde islam, (ook wel volksislam genoemd)  leert dat alle mensen in Nederland gelijk zijn. Zowel moslims als Joden en christenen. Vanuit het salafisme wordt deze bewering ten stelligste tegengesproken, omdat de koran het tegenovergestelde leert.

De bewering van salafisten dat zij de zuivere islam onderwijzen en volgen, mag men aannemen als waarheid. Zij houden vast aan de grondbeginselen van de islamitische leer die in de beginperiode van de islam werd onderwezen. Deze beweging is geïnspireerd op de eerste generaties moslims uit de begintijd van de islam. Salafisten beschouwen de eerste drie generaties als Mohammeds metgezellen, en de volgende twee generaties als leidraad voor hoe de islam moet worden geleefd.

Geraadpleegde bronnen:

https://www.aivd.nl/onderwerpen/salafisme

http://www.sjiieten-ontmaskerd.nl/wat-houdt-het-salafisme-in/

http://mens-en-samenleving.infonu.nl/religie/151323-wat-is-salafisme.html

https://www.nctv.nl/binaries/definitieve-publicatie-salafisme_tcm31-32715.pdf

https://nl.wikipedia.org/wiki/Salafisme

Bijbelse duiding en weerlegging
Salafisten willen vanuit de islamitische leer de wereld klaar  maken voor de toekomstige Madhi, (de islamitische “messias”) om de wereld aan de islam te onderwerpen. De Heere Jezus zegt ons dat Zijn Koninkrijk niet van deze wereld is. Joh 18:36: Jezus antwoordde:Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld. Als Mijn Koninkrijk van deze wereld was, zouden Mijn dienaars gestreden hebben, opdat Ik niet aan de Joden overgeleverd zou worden, maar nu is Mijn Koninkrijk niet van hier. 

De Bijbel laat zien dat de Heere Jezus Zijn Koninkrijk zal vestigen. Dit Koninkrijk komt niet door geweld of politieke instrumenten. Hijzelf zal Zijn Koninkrijk vestigen. Door het geloof in de Heere Jezus hebben we de zekerheid dat wij bij Hem zullen wezen.

Dan zal de Koning zeggen tegen hen die aan Zijn rechter hand zijn: Kom, gezegenden van Mijn Vader, beërf het Koninkrijk dat voor u bestemd is vanaf de grondlegging van de wereld. (Math.25:34)

Openbaringen 19:19-20:19: En ik zag het beest en de koningen van de aarde en hun legers bijeenverzameld om oorlog te voeren tegen Hem Die op het paard zat, en tegen Zijn leger. 20 En het beest werd gegrepen, en met hem de valse profeet, die in zijn tegenwoordigheid  de tekenen gedaan had, waardoor hij hen misleid had die het merkteken van het beest  ontvangen hadden en die  zijn beeld aanbeden hadden. Deze twee werden  levend geworpen in de poel van vuur, die  van zwavel brandt.